PL EN


2014 | 190 | 42-52
Article title

Rachunek zysków i strat w świetle rozwiązań międzynarodowych

Content
Title variants
EN
Income statement in the light of international regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the last twenty years-characterized by the dynamic development of the capital and financial markets and the economy of many countries- a demand for the full, current, comparable and reliable information about the material and the financial status as well as the financial results of the economic units has been increasing. The article presents in- come statement in the light of international regulations.
Year
Volume
190
Pages
42-52
Physical description
Contributors
References
 • Accountica, Nr 13, Marzec 2010.
 • Bek-Gaik B.: Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji prawnych. W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej. Red. B. Micherda. Difin, Warszawa 2012.
 • Emerling I.: Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych. W: Wykorzystanie szacunków przyszłych przepływów pieniężnych w wycenie bilansowej aktywów finansowych. Red. A. Kostur. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 • Foremna-Pilarska M., Radawiecka E.: Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Difin, Warszawa 2007.
 • Gąsiorkiewicz L.: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2002.
 • MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, § 78-95.
 • MSR 1, § 16.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z 17 grudnia 2008 r.
 • Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Statement of Financial Accounting Concepts, No. 6, § 78.
 • Turyna J.: Standardy Rachunkowości, MSR – USGAAP – Polskie ustawodawstwo. Difin, Warszawa 2003.
 • Walińska E., Wencel A., Jurewicz A., Gad J.: Sprawozdanie finansowe według MSSF.Zasady prezentacji i ujawniania informacji. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Walińska E.: Międzynarodowe Standardy Rachunkowoś ci. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku zysków i strat. Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-761e293b-f543-43af-aa5a-0ad48decd6b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.