PL EN


2014 | 62 | 7: Słowianoznawstwo | 099-106
Article title

Petersburskie początki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Authors
Title variants
EN
Saint Petersburg begining of Catholic University of Lublin
RU
Петербурские начало Люблинского Католического Университета
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Katolicki uniwersytet w Lublinie był pierwszą szkołą wyższą utworzoną w Polsce po odzyskaniu niepodległości. W początkowym okresie swojej działalności wiele zawdzięczał on Petersburgowi – wychowanym tam uczonym i specyficznej atmosferze kulturowej miasta, która sprzyjała wymianie myśli między reprezentantami różnych narodowości i konfesji. Artykuł przybliża okoliczności pojawienia się idei założenia pierwszego uniwersytetu wyznaniowego w Polsce, osoby zasłużone dla jego powstania oraz momenty w jakiś sposób wiążące Katolicki Uniwersytet Lubelski z ówczesną stolicą Imperium Rosyjskiego.
EN
The University in Lublin was the first institution of higher education, which was created in Poland after restoration of independence. In first period of its existing the Catholic University of Lublin owes a lot to Saint Petersburg – unique atmosphere of the city, which allowed the freed circulation of ideas between the representatives of different confessions and nationalities and the scientists, who were educated here. The paper describes the circumstance of establishing the first confessional university in Poland, persons of its founders and the moments, which connect the Catholic University of Lublin with the capital of Russian Empire.
RU
Университет в Люблине стал первым высшим учебным заведением, созданным вПольше после восстановления ее независимости. Люблинский Католический университет в начальном периоде своего существования во многом обязан Санкт-Петербургу, его особенной атмосфере, способствовавшей свободному обмену идей между представителями разных вероисповеданий и национальностей, а также воспитанным в этом городе ученым. Статья приближает обстановку возникновения идеи создания первого конфесcионального учебного заведения в Польше, лица его основателей и моменты, каким-то образом связывающие Люблинский Католический универитет с тогдашней столицей Российской Империи.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-761ff72c-b827-4e9d-903c-3c42e37c10ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.