PL EN


2020 | 4 (56) | 259-272
Article title

Relacja pojęć „wolny zawód” i „zawód zaufania publicznego”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. Część I

Authors
Content
Title variants
EN
Relation Between Concepts “Liberal Profession” and “Profession of Public Trust”, Referred to art. 17 par. 1 of the Polish Constitution. Part I
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Używane w prawie i literaturze terminy „wolny zawód” i „zawód zaufania publicznego” nie zostały zdefiniowane, dlatego też stosowane są często zamiennie. Określają one jednak dwie różne grupy zawodów, zatem nie powinny być używane jako synonimy. Brak definicji tych pojęć stwarza wiele wątpliwości, których wyjaśnienie jest bardzo istotne ponieważ przyznanie określonemu zawodowi statusu „zawodu zaufania publicznego” wiąże się z przyznaniem mu pewnych istotnych przywilejów, obowiązków, ale i ograniczeń. Chodzi m.in. o możliwość tworzenia dla nich samorządów zawodowych upoważnionych do reprezentowania osób wykonujących te zawody i sprawujących pieczę nad należytym ich wykonywaniem w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Powyższe z kolei, może pociągać za sobą konieczność wprowadzenia wielu ograniczeń zarówno w zakresie wolności wykonywania zawodu, jak i wolności podejmowania działalności gospodarczej, jeżeli z działalnością taką wykonywanie zawodu miałoby się wiązać.
EN
The terms ‘liberal profession’ and ‘profession of public trust’ used in law and literature have not been defined, and therefore are often used interchangeably. However, they define two different occupational groups, so they should not be used as synonyms. The lack of a definition of these concepts creates a lot of doubts, the explanation of which is very important because granting a given profession the status of “profession of public trust” is associated with granting it certain important privileges, obligations, but also restrictions. It regards, among others for the possibility of creating professional self-governments authorized to represent persons exercising these professions and overseeing their proper performance within the limits of the public interest and for its protection. The above, may entail the need to introduce many restrictions both in the scope of freedom to practice a profession and the freedom to start a business, if such activity would be related to such activity.
Year
Issue
Pages
259-272
Physical description
Dates
published
2020-08-31
Contributors
author
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
References
 • Banasiński C., Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. M. Wierzbowskiego i M. Wyrzykowskiego, Warszawa 2001.
 • Bierć A., Sytuacja prawa przedsiębiorcy, [w:] Podstawy prawa przedsiębiorstw, red. M. Bączyk, A. Bierć, K. Kruczalak, R. Mastalski, M. Tarska, K. Piasecki, A. Szajkowski, Warszawa 1999.
 • Biernat S., Wasilewski A., Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997.
 • Borowicz K., Tworzenie i przekształcenie spółek osobowych na przykładzie spółki partnerskiej, Bielsko-Biała 2001.
 • Brózda K., Nowe prawo przedsiębiorców a zamówienia publiczne, „Prawo Zamówień Publicznych” 2018, nr 1.
 • Jacyszyn J., Pojęcie wolnego zawodu. Analiza aktów prawnych i doktryny, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 10.
 • Jacyszyn J., Prawnik - wolny zawód, „Edukacja Prawnicza” 2016, nr 3.
 • Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004.
 • Koroluk S., Przedsiębiorca - działalność zawodowa - część III, http://www.edukacjaprawnicza.pl, maj 2003, nr 8.
 • Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 1998.
 • Smarż J., Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jako samorząd zawodu zaufania publicznego, Lublin 2013.
 • Sołtys B., Czy można zbyć wolny zawód?, „Przegląd Prawa Handlowego” 1995, nr 3.
 • Szydło M., Nabywanie uprawnień do wykonywania wolnych zawodów, „Państwo i Prawo” 2002, nr 7.
 • Wagemann M., Wolny zawód - pośrednik?, „Nieruchomości” 2009, nr 2.
 • Wojtczak K., Co to jest wolny zawód, „Zeszyty Naukowe WSZiB” 1997, nr 1.
 • Wojtczak K., Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Poznań 1999. Zaczek P., Wykonywanie wolnych zawodów w spółce partnerskiej, „Fiskus” 2006, nr 20.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7622b689-4b8b-4b8e-bc8d-97840baabf7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.