Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(4) | 184-198

Article title

Odpowiedzialność państwa za bezprawne działania urzędników państwowych, naruszające interes społeczny w świetle prawa polskiego a regulacje unijne

Authors

Content

Title variants

EN
State Responsibility for the Unlawful Acts of Public Officials, Violating the Public Interest under Polish Law and European Union Regulations
RU
Ответственность государства за неправомерные действия государственных чиновников нарушающих общественный интерес в свете польского права и регулирование ЕС

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ciągu ostatnich piętnastu lat Skarb Państwa wypłacił kilkanaście miliardów złotych odszkodowań za bezprawne działania urzędników administracji publicznej. O tym, że skala problemu jest coraz większa świadczą statystyki sądowe. Wskazują one jednoznacznie na to, że z roku na rok skala tego zjawiska się powiększa. Urzędnik administracji państwowej, jako przedstawiciel państwa wyposażony jest w atrybuty władztwa umożliwiające wymuszanie na obywatelach pożądanego zachowania. Przyznane mu władztwo powinien realizować w granicach i w wykonaniu prawa. Polskie prawo pozbawione jest jednak nader często przymiotu transparentności. Wynika to zarówno z błędów legislacyjnych, jak też mnogości aktów wykonawczych, a także z nieodpowiedniej interpretacji prawa unijnego przez organy krajowe. Administracja jest natomiast strukturą hierarchiczną o rozbudowanym aparacie władzy podejmującym decyzje w imieniu społeczeństwa.
EN
Over the last fifteen years, the State Treasury has paid several billion zloty compensation for the unlawful conduct of public administration officials. Court statistics prove that the scale of the problem has been increasing. They show unequivocally that from year to year the scale of this phenomenon is growing year by year. The officials inthe state administration being the representatives of the State are equipped with the attributes of power which enable them to force people to behave in a desired way. The should be legal limits to the authority granted to them as far as the exercise of the law is concerned. However, Polish law os often not transparent enough. This results both from legislative errors and the multiplicity of regulations and legal acts and also from the inadequate interpretation of EU

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

References

 • Banaszak Zbigniew. 2012. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej. Warszawa: C.H. Beck.
 • Bielska-Brodziak Agnieszka (red.). 2011. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Bogucka Iwona. Pietrzykowski Tomasz. 2009. Etyka w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Borkowska Joanna. (red.). 2009. Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna, Warszawa: C.H. Beck.
 • Duniewska Zofia. Stahl Małgorzata. 2013. Odpowiedzialność administracji i w administracji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Florczak Agnieszka. (red.). 2009. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁOŚ GRAF – Wiesław Łoś.
 • Łętowski Janusz. (red). 1984. Odpowiedzialność pracownika administracji, [w:] Pracownicy administracji w PRL. Wrocław: Ossolineum.
 • Rydlewski Grzegorz. 2006. Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa: Elipsa.
 • Safian Marek. Rekomendacja Nr R (84)15 w sprawie odpowiedzialności władzy publicznej a stan prawny obowiązujący w Polsce, w: M. Safian (red.), Standardy prawne Rady Europy. Teksty i Komentarze, t. II, Prawo cywilne, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Szajkowski Andrzej. (red.). 2008. System Prawa Prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych. Warszawa: C.H. Beck.
 • Szpunar Adam. 1985. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za funkcjonariuszy. Warszawa: PWN.
 • Winczorek Piotr. 2000. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r, Warszawa: LIBER.
 • Winiarz Jan. 1970. Obowiązek naprawienia szkody, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 26 kwietnia 2006 r ., III CZP 125/05, OSNC 2006, nr 12, poz. 194.
 • Moncrieffe J. M., Reconceptualizing Political Accountability, International Political Science Rewiew 1998, nr 4, s. 393, za: A. Pawłowska, odpowiedzialność administracji w społeczeństwie informacyjnym, IX Doroczna Konferencja SEAP „Odpowiedzialność w Administracji”, 25-27 maja 2008 r.
 • Trzaskowski Roman. 2008. Odpowiedzialność odszkodowawcza za zaniechania normatywne. PS. nr 1. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Wyr. ETS z 19.11.1991 r. w sprawach połączonych C-6/90 i C-9/90, A. Francovich i D. Bonifaci i in. Włochy, ECR 1991, s. I-5357, pkt. 32-34.
 • Świątkiewicz Jerzy. 2007. Europejski Kodeks Dobrej Administracji. https://www.rpo.gov.pl/ pliki/1192700305.pdf.
 • Wyrok z 4 grudnia 2001., SK 18/00 Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za bezprawne działania jego funkcjonariuszy http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/ omowienia/SK_18_00_PL.pdf.
 • Pasławska Urszula. 2013. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key =0B0598E6
 • Półtorak Nina. 2011. Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu naruszenia prawa Unii Europejskiej – czy polskie prawo i orzecznictwo respektują wymogi prawa Unijnego http://biedronne.home.pl/transformacje/wp-content/uploads/2011/11/tpp_3-2011_poltorak.pdf.
 • Sylwestrzak Piotr. 2010. Transpozycja Prawa Unijnego do Polskiego porządku prawnego na przykładzie Prawa Ochrony Środowiska http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/ 35568/003.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7624f3a8-34d1-468c-a73b-7ba69b15e991
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.