PL EN


2017 | 57(6) Architektura | 17-28
Article title

NIEME WOŁANIE O POMOC SYMBOLI PATRIOTYCZNYCH

Content
Title variants
EN
Calling for Help from Patriotic Symbols
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Prezentowane studium przypadku przybliża istotny problem współczesnej Polski, jakim jest brak należytego poszanowania wartości patriotycznych obiektów historycznych. Wybór obiektów oparto m.in. na dydaktycznej podstawie programowej z języka polskiego opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedmiot ten ma znaczący wpływ na kształtowanie myśli i postawy patriotycznej młodego pokolenia. Celem autorów jest uświadomienie niebezpieczeństw zagrażającym obiektom, które przedstawiane są uczniom jako kluczowe symbole patriotyzmu polskiego. Podczas badań dokonano analizy dokumentów planistycznych, a także elementów wpływających na ludzką percepcję. Brak zahamowania procesów degradacyjnych, skutkować może nieodwracalną utratą cennych wartości przestrzennych.
EN
The case study brings to light the important issue of contemporary Poland, which is the lack of respect for the values of patriotic historical objects. The selection of facilities was based on the didactic program of the Polish language developed by the Ministry of National Education. This subject has a significant influence on shaping the mind and patriotic attitude of the young generation. The aim of the authors is to realize the dangers threatening the objects presented to pupils as key symbols of Polish patriotism. During the study there were analyzed the perceptual elements and planning documents. The lack of inhibition of degradation processes can result in irreversible loss of valuable value.
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Bochenek R.H. (1980), 1000 słów o inżynierii i fortyfikacjach, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Bogdanowski J. (1993), Krajobraz warowny XIX/XX w. Dzieje i rewaloryzacja, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.
 • Bogdanowski J. (1996), Architektura obronna w krajobrazie Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków.
 • Dakowicz L., Filipek A. (2009), Czy patriotyzm jest wartością pożądaną w edukacji? Opinie nauczycieli szkół białostockich, (w:) Kryńska E.J., Dąbrowska J., Szarkowska A., Wróblewska U. (red.), Patriotyzm a wychowanie, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 • Drzymiciński A. (2009), Westerplatte przed szturmem, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria sp. z o.o., Gdańsk.
 • Górski M. (2013), Od idei do realizacji – doświadczenia projektowe w adaptacji dzieł obronnych fortyfikacji nowszej, (w:) Narębski L., Fortyfikacje nowożytne w Polsce – badania realizacje, projekty, Zagospodarowanie do współczesnych funkcji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń.
 • Kania A. (2014), „Święta miłości kochanej ojczyzny...”? O kształtowaniu postawy patriotycznej na lekcjach języka polskiego – między tradycją a zmianą, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Vol. 5, No. 161.
 • Ochocki T. (2011), Pojęcie patriotyzmu, (w:) Gąsiorek K., Moczulski W.T., Patriotyzm fundamentem bezpieczeństwa narodowego RP w XXI wieku, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa.
 • Praca zbiorowa (2013), Jan Zachwatowicz 1900-1983 Architekt, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za pomnik historii (Dz.U. z 2003 Nr 148, poz. 1448).
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Tuliszka J. (2011), Westerplatte 1926-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Uchwała Nr III/29/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Westerplatte – Twierdza Wisłoujście w Gdańsku.
 • (www1) http://www.national-geographic.pl/galeria/te-polskie-miasta-sa-najchetniej-odwiedzaneprzez-turystow-z-zag/turysci-zagraniczni-w-polsce-780496 [dostęp: 28.05.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7627dcd3-66b8-4ec9-8793-348e4755264f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.