PL EN


2020 | 1(65) | 113–125
Article title

Ocena petycji w sprawie zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of a petition regarding the abolition of the institution of incapacitation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The petition under review concerns the proposal to abolish the institution of total and partial incapacitation, to introduce the institution of assistant care and the care with a concurrent representation. In the opinion of the author, the reform of the institution of legal incapacitation is required to fulfil international obligations. However, the solution proposed in the petition may insufficiently protect the interests of the protected person, his/her family, relatives and other legal entities. The author suggests that in some cases legislation should enable the possibility to apply substitution measures and, moreover, it is worth to consider introducing a mandatory periodic verification of the existence of the reasons for the use of a guardianship measure, in case of commencing activities on amending the relevant provisions.
Keywords
Year
Issue
Pages
113–125
Physical description
Contributors
  • Doktor nauk prawnych, ekspert ds. legislacji Biura Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych, Wydział Analiz Prawnych, Zespół Prawa Prywatnego, WARSZAWA, POLSKA, rafal.dubowski@sejm.gov.pl ORCID: https://orcid.org/0000000178524275
References
  • Balwicka-Szczyrba M., Sylwestrzak A., Instytucja ubezwłasnowolnienia w perspektywie unormowań Konstytucji RP oraz Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, t. XL.
  • Domański M., Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim a wybrane standardy międzynarodowej ochrony praw człowieka, „Prawo w Działaniu. Sprawy Cywilne” 2014, nr 17.
  • Goździewicz G., Zieliński T., Art. 22 [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, 2017, LEX.
  • Kociucki L., Niektóre problemy nowelizacji polskiego prawa o ubezwłasnowolnieniu, „Studia Prawnicze” 2013, nr 2.
  • Księżak P., Art. 13, art. 14, art. 19 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, 2019, Legalis.
  • Mróz D., Krytycznie wobec postulatu zniesienia ubezwłasnowolnienia w kontekście harmonizacji polskiego prawa cywilnego z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, „Acta Iuris Stetinensis” 2018 nr 4, https://doi.org/10.18276/ais.2018.24-01.
  • Rybski R., Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych, Warszawa 2015.
  • Szeroczyńska M., Ubezwłasnowolnienie i alternatywne formy pomocy w realizowaniu zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w regulacjach międzynarodowych oraz w prawie obcym, na przykładzie Estonii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Kanady (stanu Manitoba) [w:] Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. K. Kędziora, Warszawa 2012.
  • Zima-Parjaszewska M., Artykuł 12 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami a ubezwłasnowolnienie w Polsce, „Studia Prawnicze” 2013, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-762bfc1a-1201-43d1-9727-6b27a1a6045c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.