PL EN


2016 | 12 | 45-57
Article title

Badania porównawcze atrakcyjności turystycznej powiatów z uwzględnieniem ich otoczenia

Content
Title variants
EN
Comparative studies of the tourist attractiveness of Polish powiats with regard to their surroundings
RU
Сравнительные обследования туристической привлекательности повятов с учетом окружающей их среды
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest opis metody uwzględniania otoczenia powiatów w polskich badaniach. W analizach tego typu (do tej pory) często nie brano pod uwagę informacji spoza badanego obszaru. Na użytek badania opracowano procedurę wyznaczania wartości wskaźników uwzględniających zasoby zarówno z danego powiatu, jak i z otaczającego go obszaru wyznaczanego według jednolitych i przejrzystych kryteriów. Egzemplifikację metody przedstawiono dla wskaźnika atrakcyjności kulturowej, który jest jednym z komponentów wskaźnika atrakcyjności turystycznej.
EN
The main aim of the article is to describe the method of including powiats’ surrounding area in the Polish research. In such analyses, information from beyond the examined area have not been considered so far. For the purposes of the study, a procedure was developed for setting the value of indicators including the resources from both a certain powiat and its’ surrounding area, which was determined according to consistent and transparent criteria. The exemplification of the method was presented for the cultural attractiveness index, which is one of the tourist attractiveness index components.
RU
Основная цель этой статьи представить характеристику метода учитывающего окружающую среду повятов в польских обследованиях. До сих пор в таком анализе часто не учитывалась информация из-за пределов обследуемой области. Для обследования была разработана методология определения значений показателей с включением фондов как данного повята, так и из окружающего его района, который определялся согласно единообразным и прозрачным критериям. Иллюстрация метода была представлена для культурного показателя привлекательности, который является составной частью показателя туристической привлекательности.
Year
Issue
12
Pages
45-57
Physical description
Dates
published
2016-12
Contributors
author
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu
References
 • Bąk, I. (2011). Ocena stopnia atrakcyjności turystycznej podregionów w Polsce. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, vol. 285, no. 62. Gaworecki, W. W. (2010). Turystyka. PWE, Warszawa.
 • GUS (2016). Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2016 r.
 • Kurek, W. (red.) (2008). Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łysoń, P. (red.) (2015). Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych. Raport badawczy przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014—2020.
 • Magnusson, A. (2014). Interface between GMT Map-Making Software and R. R package version 1.2-0, http://CRAN.R-project.org/package=gmt.
 • Witkowska, A., Witkowski, M. (2009). Ocena poziomu atrakcyjności turystycznej powiatów województwa wielkopolskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, taksonomia, klasyfikacja i analiza danych — teoria i zastosowania, nr 47.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7630ec6b-4042-4f28-a98f-025adea58080
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.