Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 1: Literatura Polska | 41-55

Article title

Interpretacja kerygmatyczna w doświadczeniu historyka literatury

Authors

Title variants

EN
Kerygmatic Interpretation in the Experience of a Historian of Literature

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Szkic ukazuje, w jaki sposób autorska metoda kerygmatycznej interpretacji, zaproponowana przez Mariana Maciejewskiego, określiła warsztat i praktykę badawczą uczonego. Bohater artykułu został przedstawiony jako historyk literatury, dokonujący kerygmatycznej egzegezy tekstów romantycznych (liryki i epiki), który kontynuując dialog z tradycją badań, proponuje nowe spojrzenie na zjawiska literackie, wykorzystując paradygmat kerygmatu apostolskiego (ewangelicznego). Takie ujęcie literatury eksponuje historię ludzką, mocniej akcentuje kompleks najgłębszych doświadczeń egzystencjalnych osób mówiących (podmiotu, narratora) czy bohaterów; jednocześnie daje możliwość pełniejszego opisu głębokiej struktury utworu. Troską uczonego jest usytuowanie zjawisk literatury wobec rzeczywistości Słowa proklamowanego przez Ewangelię. Praktyka badawcza Mariana Maciejewskiego została tu ukazana jako forma pewnego świadectwa wierności wobec Słowa.
EN
The sketch shows the way, in which the author's method of kerygmatic interpretation suggested by Marian Maciejewski has defined the workshop and research practice of a scholar. The protagonist of the article is presented as a historian of literature practicing the kerygmatic exegesis of Romantic texts (lyric and narrative ones), who, while continuing his dialog with the tradition of research, suggests a new look at literary phenomena, using the paradigm of the apostolic (evangelical) kerygma. Such an approach to literature exhibits the human history and emphasizes the complex of existential experiences of the persons speaking (the lyrical subject, the narrator) or of the protagonists; at the same time it makes it possible to describe more fully the deep structure of the work. The scholar's concern is locating the phenomena of literature against the reality of the Word proclaimed by the Gospel. Marian Maciejewski's practice of research is presented here as a form of a certain testimony of his faithfulness to the Word.

Contributors

 • Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu KUL

References

 • Biblia Jerozolimska, Poznań 2006 (tekst Biblii: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, „Biblia Tysiąclecia”, Poznań 2000, wyd. 5.). Wstępy, przypisy, komentarze i marginalia: La Bible de Jérusalem, tłum. zespół pod kier. A. Cholewińskiego i Z. Kiernikowskiego, Paris 1996.
 • Durandeaux J., Żywe pytania do „martwego” Boga. Czy istnieje problem Boga?, przeł. L. Rutowska, Warszawa 1971.
 • Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy, red. J. Borowski, E. Fiała, I. Piekarski, Lublin 2014.
 • Kaczmarek W., Od kontestacji do relacji. Człowiek wobec Boga w dramacie Młodej Polski, Lublin 2007.
 • Maciejewski M., „ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury, Lublin 1991.
 • Maciejewski M., „Choć Radziwiłł, alem człowiek...”. Gawęda romantyczna prozą, Kraków 1985.
 • Maciejewski M., Kerygmatyczna interpretacja przesłania Pana Cogito, „Polonistyka” 1992, nr 7/8, s. 399-410.
 • Maciejewski M., Liryczne świadectwo „pustego grobu”, „Colloquia Litteraria” 1(2006), s. 9-10.
 • Maciejewski M., Poetyka. Gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1997.
 • Maciejewski M., Z doświadczeń dydaktycznych i poznawczych polonisty w seminariach duchownych, [w:] Sprawiedliwość, pokój i radość w posługiwaniu biskupim: księga pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji księdza biskupa dr. Wiesława Alojzego Meringa z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. Niemira, K. Rulka, J. Szymański, Włocławek 2010.
 • Przybylski R., Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód, Kraków 1982.
 • Pyczek W., Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków. Mickiewicz – Słowacki – Krasiński, Lublin 2008.
 • Pyczek W., Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego, Lublin 1999.
 • Regiewicz A., Katechezy w obrazach. Kerygmatyczne czytanie filmu, Kraków 2013.
 • Regiewicz A., Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej. Próba interpretacji kerygmatycznej, Lublin 2011.
 • Regiewicz A., Poza horyzontem. Eseje o sztuce czytania. (Ćwiczenia z poszukiwania sensu), Kraków 2015.
 • Słowacki J., Dzieła wszystkie, t. VIII, red. J. Kleiner, Wrocław 1958.
 • Staiger E., Sztuka interpretacji, tłum. O. Dobijanka-Witczakowa, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. K. Markiewicz, t. I: Metody stylistyki literackiej. Kierunki ergocentryczne, Kraków 1970, s. 196-219.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-763bf9d2-2c8a-4ef1-b150-d1c721ebaf87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.