PL EN


2013 | 4/II | 37-48
Article title

USTAWOWE ZADANIA GMINY W POLSKIM MODELU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Content
Title variants
EN
LEGAL OBLIGATIONS OF COMMUNITY WITHIN THE POLISH MODEL OF LOCAL GOVERNMENT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tekst wprowadza do tematyki samorządu terytorialnego w Polsce. Na wstępie przedstawia rys historyczny i aktualny model samorządu terytorialnego. W trzeciej części definiuje gminę, wskazuje jej umocowanie prawne i przedstawia jej ogólną charakterystykę. Cześć czwarta tekstu skupia się na zadaniach gminy, tak zleconych jaki i własnych, zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych. Pracę uzupełniają liczne przykłady funkcjonowania samorządów, głównie z województwa pomorskiego, które to autor umieścił w przypisach. Całość bazuje na literaturze prawa administracyjnego i samorządowego oraz aktach prawnych aktualnych na dzień 31 września 2013 roku.
EN
The text in an introduction to the issues of local government in Poland. At the beginning it presents historical sketch and current model of local government. The third part defines community, indicates its legitimacy and presents general characteristics. Fourth part of the text focuses on community’s delegated and own task and duties, both obligatory and facultative. The text is supplemented with several examples mostly of communities from Pomorskie Region given in footnotes. All bases on administrative and communal law literature and acts of law valid on September 31st of 2013.
Year
Issue
Pages
37-48
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności gminy, Samorząd Terytorialny 1991, nr 1-2.
 • Bojar–Fijałkowski T., Gospodarka odpadami komunalnymi jako ekologiczny instrument estetyki w gminie – uwagi prawne, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 2/II/2012.
 • Bojar–Fijałkowski T., Prawo uzdrowiskowe w Polsce – stan i perspektywy, [w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, Boruszczak M. (red.), WSTiH, Gdańsk 2011.
 • Bojar–Fijałkowski T., Realizacja zadań własnych gminy przez spółkę kapitałową na przykładzie Abruko Sp. z o.o. we Władysławowie, [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Kołomycew A., Kotarba B. (red.), UR, Rzeszów 2012.
 • Bojar–Fijałkowski T., Cern G., Rola organów jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki w Polsce. Studium porównawczo-prawne [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, Boruszczak M. (red.), WSTiH, Gdańsk 2011.
 • Chmielnicki P. (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2006.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska–Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy, PWN, Warszawa 2007.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Lexis-Nexis, Warszawa 2003.
 • Kaczmarek R., Historia Polski 1914-1989, PWN, Warszawa 2010.
 • Klat–Wertelecka L., Problem samodzielności gmin a ochrona praw podmiotowych jednostki, Samorząd Terytorialny 1998, nr 10.
 • Kolarska–Bobińska L., Cztery reformy: od koncepcji do realizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 114, poz. 946 z późn. zm.
 • Kosek–Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 • Maciejewski T., Historia administracji, C.H.Beck, Warszawa 2006.
 • Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej UJ, Kraków 2003.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652 z późn. zm.).
 • Sieńczyło–Chlabicz J. (red.), Prawo własności intelektualnej, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, Kraków 1999.
 • Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 84, poz. 426.
 • Ustawa z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, Dz. U. Nr 35, poz. 294 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 34, Poz. 198 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz. U. Nr 91 poz. 576 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.
 • Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Woters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, WoltersKluwer, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76481738-feee-4c47-bee2-07e46346a1f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.