PL EN


2015 | 3(939) | 5-20
Article title

Zastosowanie analizy wartości w monitorowaniu kontraktowanych usług społecznych

Title variants
EN
Applying Value Analysis for Social Services Contract Monitoring
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z badań nad zastosowaniem koncepcji analizy wartości do monitorowania kontraktowanych usług społecznych. Bazując na produktach projektu pn. „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych”, dokonano prezentacji wstępnej wersji metody, uwzględniającej wartość jako kategorię integrującą kwestie jakościowe i efektywnościowe (ekonomiczne) i będącą podstawą do oceny łącznej tych dwóch wymiarów. Opis rozwiązania wzbogacono o przykłady interpretacji indeksu wartości jako zagregowanej miary. Artykuł kończy próba oceny zastosowanego podejścia i rekomendacja dalszych badań w obszarze outsourcingu usług społecznych.
EN
The objective of this article is to present the conclusions of studies on the use of the concept of value analysis to monitor contracted social services. Based on the products that came out of the project entitled “PI NAWIKUS - an innovative method of monitoring contracted social services”, a preliminary version of the method is discussed. The main feature of the NAWIKUS project – value analysis which integrates quality and effectiveness issues – is explained. The description of the solution is enriched with examples of the interpretation of Index Value as an aggregate measure. The article concludes with an attempt to assess the approach and a recommendation for further research in the area of social services outsourcing.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Common Quality Framework for Social Services of General Interest [2010], EC, Brussels, 21 June 2010 http://www.epr.eu/images/EPR/documents/projects/prometheus/CQF%20for%20SSGI%20-%20FINAL%20VERSION.pdf (dostęp: 15.06.2014).
 • Comparing Proving & Improving Approaches [2009], New Economics Foundation, 2nd ed.
 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A. [2013], Best Value – angielska metoda doskonalenia usług publicznych, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1(23), http://dx.doi.org/10.7366/1898352912304.
 • Davies B.M., Drake P.R. [2007], Strategies for Achieving Best Value in Commissioned Home Care, „International Journal of Public Sector Management”, vol. 20, nr 3, http://dx.doi.org/10.1108/09513550710740616.
 • Finalna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych [2014], red. M. Ćwiklicki, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/PF/Finalna_wersja_metody_NAWIKUS.pdf (dostęp: 5.02.2014).
 • Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego w samorządzie lokalnym [2011], red. M. Zawicki, MSAP UEK, Kraków.
 • Martyniak Z. [1987], Organizatoryka, PWN, Warszawa.
 • Mazur S., Wodecka-Hyjek A. [2013], Przegląd praktyk w zakresie kontraktowania usług na rzecz osób starszych. Raport z badań, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/03/Wzorcowe_praktyki_kontraktowania_i_monitorowania_US_Raport_2013.pdf (dostęp: 14.06.2014).
 • Miles D. [1989], Techniques of Value Analysis and Engineering, 3rd ed., McGraw-Hill, New York.
 • Nowy Leksykon PWN [1998], PWN, Warszawa.
 • Otręba-Szklarczyk A., Strzebońska A., Worek B. [2014], Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych, załącznik nr 17 do opisu produktu finalnego, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2014, http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/06/17_Raport_z_ewaluacji_zewnetrznej.pdf (dostęp: 5.02.2014).
 • Pauli J., Włoch A. [2012], Podręcznik instruktażowy Standardy usług, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Warszawa, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/PODRECZNIK_SU_wydrukowany.pdf (dostęp: 15.06.2014).
 • PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia [2006], PKN, Warszawa.
 • Pszczołowski T. [1977], Celowość, skuteczność, efektywność, „Prakseologia”, nr 3(63).
 • Szarfenberg R. [2011], Kryteria ewaluacji pomocy społecznej [w:] Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej, red. A. Hryniewicka, IRSS, Warszawa.
 • Szpaderski A. [2005], Problemy efektywności działań w teorii organizacji i zarządzania i sugestie ich rozwiązywania w duchu prakseologii [w:] Efektywność kierowania (dowodzenia), red. J. Michniak, AON, Warszawa.
 • Teritorial Quality Standards in Social Services of General Interest (TQA in SSGI) [2010], REVES, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 • Ziębicki B. [2012], Metodyka oceny efektywności organizacyjnej [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. B. Mikuła, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7648aedb-980f-4959-8f90-f2aa1cb3aeb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.