PL EN


2014 | 38 | 74-84
Article title

Development Effectiveness of Foreign Assistance

Authors
Content
Title variants
PL
Efektywność wykorzystania pomocy zagranicznej na cele rozwojowe
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Since the beginning of the1960s, developed countries have spent over USD 3 trillion on offi-cial development assistance to promote economic growth and development in developing coun-tries. Over the last few decades not only major donors but also aid objectives have been changing. The aid objectives reflected changes in geopolitics, the development objectives and views on the development process. Foreign aid very often was treated as an important tool of donors’ foreign and commercial policies. Theoretical studies developed in the sixties support the positive relationship between the foreign aid and economic growth. Two-gap model was used as the basis for calculation of aid requirements. The empirical research on the effectiveness of development aid are extensive and multidimension-al. However, their results and conclusions are ambiguous. Principally there are two main strands of the literature on the relationship between foreign aid and economic growth. One group of studies claims that there is the positive aid-growth correlation, the second argues that this correlation is negative. Positive correlation between the foreign aid and economic growth can be either unconditional or conditional. In the second case the aid effectiveness depends on many different factors. The most important are specific conditions in the recipient countries, macroeconomic policy, geograph-ical location, levels of aid allocation and aid modalities.
PL
Od początku lat 60. ubiegłego wieku kraje wysoko rozwinięte przeznaczyły ponad 3 biliony dolarów amerykańskich na oficjalną pomoc rozwojową dla krajów słabo rozwiniętych. W ciągu ostatnich kilku dekad nie tylko zmieniali się główni donatorzy, ale także cele, na które przezna-czana była pomoc. Cele, którymi kierowali się darczyńcy, zależały od rozwoju sytuacji geopoli-tycznej, obowiązującej w danym czasie doktryny rozwoju gospodarczego oraz poglądów dotyczą-cych właściwych celów rozwojowych. Pomoc zagraniczna często była traktowana przez donato-rów jako ważne narzędzie polityki zagranicznej i handlowej. Rozwinięte w latach 60. XX w. modele ukazywały pozytywny związek między pomocą za-graniczną a wzrostem gospodarczym. Model dwóch-luk wykorzystywano w celu ustalenia pozio-mu pomocy niezbędnego dla danego kraju. Badania empiryczne dotyczące efektywności wykorzystania pomocy zagranicznej na cele rozwojowe są obszerne i wielowymiarowe. Jednak uzyskane wyniki nie są jednoznaczne. Zasadniczo, w literaturze przedmiotu można znaleźć dwie wykluczające się odpowiedzi na pytanie dotyczące wpły-wu pomocy zagranicznej na wzrost gospodarczy. Według jednej grupy badaczy istnieje pozytywna korelacja między pomocą zagraniczną a wzrostem gospodarczym, a według drugiej – negatywna. Korelacja pozytywna może być bezwarunkowa lub warunkowa. W drugim przypadku, efek-tywność wykorzystania pomocy zagranicznej na cele rozwojowe zależy od wielu różnych czynni-ków. Wśród nich za najważniejsze uważa się: warunki społeczno-gospodarcze panujące w kraju otrzymującym pomoc, prowadzoną przez niego politykę makroekonomiczną, jego położenie geo-graficzne, a także poziom oraz formę pomocy zagranicznej.
Year
Issue
38
Pages
74-84
Physical description
Contributors
 • Institute of Economic Sciences University of Wroclaw
References
 • Alesina A., Dollar D., 2000, Who Gives Foreign Aid to Whom and Why, “Journal of Economic Growth”, No. 5 (March).
 • Boone P., 1996, Politics and the effectiveness of foreign aid, “European Economic Re-view”, No. 40.
 • Burnside C., Dollar D., 2000, Aid, Policies and Growth, “American Economic Review”, No. 90(4).
 • Chenery H.B., Strout A.M., 1966, Foreign Assistance and Economic Development, “American Economic Review”, No. 56, 4(1).
 • Collier P., Dollar D., 2004, Development effectiveness: What have we learnt?, “Econom-ic Journal”, No. 114 (June).
 • Dalgaard C-J., Hansen H., Tarp F., 2004, On the empirics of foreign aid and growth, “Economic Journal”, No. 114 (June).
 • Doucouliagos H., Paldam M., 2008, Aid effectiveness on growth: A meta study, “Europe-an Journal of Political Economy”, No. 24.
 • Dowling J.M., Hiemenz U., 1982, Aid, Savings, and Growth in the Asian Region, “De-veloping Economies”, No. 21(1).
 • Durbarry R., Gemmell N., Greenaway D., 1998, New Evidence on the Impact of Foreign Aid on Economic Growth, “CREDIT Research Paper”, Centre for Research in Eco-nomic Development and International Trade, University of Nottingham 98/8.
 • Guan-Fu G., 1983, Soviet Aid to the Third World, an Analysis of its Strategy, “Soviet Studies”, No. 35(1).
 • Guillaumont P., Chauvet L., 2001, Aid and Performance: A Reassessment, “Journal of Development Studies”, No. 37(6).
 • Hansen H., Tarp F., 2000, Aid effectiveness disputed, “Journal of International Devel-opment”, No. 12.
 • Hansen H., Tarp F., 2001, Aid and growth regressions, “Journal of Development Eco-nomics”, No. 64.
 • Hirschman A.O., 1958, The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New Haven.
 • Hjertholm P., White H., 2000, Survey of Foreign Aid: History, Trends and Allocation, “Discussion Papers Department of Economics University of Copenhagen”, No. 00-04.
 • Lebenstein H., 1957, Economic Backwardness and Economic Growth, Wiley, New York.
 • Lessmann C., Markwardt G., 2012, Aid, Growth and Devolution, “World Development”, No. 40(9).
 • Levy V., 1988, Aid and growth in Sub-Saharan Africa: The recent experience, “Europe-an Economic Review”, No. 32(9).
 • Lucas R.E., 1988, On the Mechanics of Economic Development, “Journal of Monetary Economics”, No. 22.
 • McGillivray M., Feeny S., Hermes N., Lensink R., 2006, Controversies over the impact of development aid: it works; it doesn’t; it can, but that depends …, “Journal of In-ternational Development”, No. 18(7).
 • Mosley P., 1980, Aid, savings and growth revised, “Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, No. 42(2).
 • Myrdal G., 1957, Economic Theory and Underdeveloped Regions, Gerald Duckworth & Co., London.
 • Nelson R.R., 1956, A Theory of the Low-level Equilibrium Trap in Underdeveloped Economies, “American Economic Review”, 46(5).
 • Nowak W., 2012, Development of the Polak Model, “Wroclaw Review of Law, Admin-istration & Economics” [online], No. 2(1).
 • Nowak W., 2013, The World Bank Revised Minimum Standard Model: Concepts and limitations, “Ekonomia – Wroclaw Economic Review”, No. 19(2).
 • Nurkse R., 1953, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford: Oxford University Press.
 • Ouattara B., Strobl E., 2008, Aid, Policy and Growth: Does Aid Modality Matter?, “Re-view of World Economics”, No. 144(2).
 • Papanek G.F., 1972, The effect of aid and other resource transfers on savings and growth in less developed countries, “Economic Journal”, No. 82(327).
 • Papanek G.F., 1973, Aid, foreign private investment, savings, and growth in less devel-oped countries, “Journal of Political Economy”, No. 81(1).
 • Romer P.M., 1990, Endogenous Technological Change, “Journal of Political Economy”, No. 98 (5).
 • Rosenstein-Rodan P.N., 1943, Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe, “Economic Journal” No. 53, 210/211.
 • Rosenstein-Rodan P.N., 1961, International aid for underdevelopment countries, “Re-view of Economics and Statistics”, No. 43, 2(May).
 • Rostow W.W., 1956, The Take-Off Into Self-Sustained Growth, “Economic Journal”, No. 66, 261(March).
 • Thorbecke E., 2006, The Evolution of the Development Doctrine, 1950-2005, “UNU-WIDER Research Paper”, No. 55.
 • White H., Feeny S., 2003, An Examination of the Long-run Trends and Recent Develop-ments in Foreign Aid, “Journal of Economic Development”, No. 28(1).
 • Hong Kong WTO Ministerial Declaration, WT/MIN(05)/DEC.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-764f686f-fb9b-4c73-8136-5882e3072469
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.