PL EN


2017 | 3 (368) Tom I | 313-329
Article title

Kryterium różnicowania okazji implementacyjnej w praktyce przedsiębiorstwa wytwórczego

Content
Title variants
EN
Differentiation Criterion of the Implementation Opportunity in the Manufacturing Company Practice
RU
Критерий дифференцирования способности внедрения в практике производственного предприятия
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Zasadniczym celem publikacji jest opracowanie zestawu kryteriów różnicowania – pojawiających się w praktyce przedsiębiorstw wytwórczych – okazji implementacyjnych i na tej podstawie przygotowanie metody ich oceny. Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymaga sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, do których autorzy zaliczają:- na płaszczyźnie teoretyczno-projektowej – kwerendę literatury przedmiotu pozostającą w bezpośredniej relacji z podjętym tematem; w zamierzeniu autorów znajdzie to swój wyraz w hipotetycznym zestawie kryteriów oceny okazji, które w dalszej procedurze badawczej zostaną poddane ocenie eksperckiej; - na płaszczyźnie projektowej – wypracowanie, przyjęcie i konsekwentne stosowanie terminu okazja implementacyjna, tym bardziej, że nie ma precyzyjnie ustalonego jego znaczenia;- na płaszczyźnie empirycznej – wykorzystanie metody w praktyce przedsiębiorstw sektora maszynowego; zostanie przeprowadzona – uwzględniająca kryteria jej różnicowania – ocena wybranej okazji implementacyjnej.
EN
The main objective of the publication is to develop a set of differentiation criteria – which occur in practice of manufacturing companies – of implementation opportunities, and to prepare methods of their assessment on this basis. The achievement of the objective, shaped in this way, requires a formulation and fulfilment of partial objectives, which, according to the authors, include:- at the theoretical and design level – a query of subject literature remaining in the direct relation to the research topic; in the authors’ intention, it will find its expression in a hypothetical set of assessment criteria of opportunities, which will be subjected to the expert evaluation in the further research procedure;- at the design level – development, adoption and consistent use of the implementation opportunity term, especially that its meaning is not precisely determined; - at the empirical level – using the method in practice of companies of the machinery sector; the assessment of the selected implementation opportunity – taking into account its differentiation criteria – will be conducted.).
RU
Основная цель публикации – разработать перечень критериев дифференцирования, появляющихся в практике производственных предприятий, способностей внедрения и на этой основе подготовить метод их оценки. Достижение так поставленной цели требует формулировки и осуществления ча- стичных целей, к числу которых авторы относят:- в теоретико-проектном плане – обзор литературы предмета, прямо связан- ной с рассматривавемой темой; по намерению авторов это получит свое отражение в гипотетическом наборе критериев оценки шансов, которые в дальнейшей исследовательской процедуре будут подвержены экспертной оценке;-- в проектном плане – разработка, принятие и последовательное примене- ние термина «способность внедрения», тем более что нет четко определенного его значения;- в эмпирическом плане – использование метода в практике предприятий машиностроительного сектора; будет проведена, учитывающая критерии ее дифференцирования, оценка избранной способности внедрения.
Year
Pages
313-329
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Gdańsk
 • Politechnika Poznańska, FORTSCHRITT – Września
References
 • Amin A. (Ed.) (1994), Post-Fordism. A Reader, Blackwell Publishers, Oxford, Malden.
 • Antoszkiewicz J. (1997), Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów, Poltext, Warszawa.
 • Autio E. (1997), New Technology – Based Firms in Innovation Networks Symplectic and Generative Impacts, “Research Policy”, Vol. 26.
 • Banaszyk P., Cyfert S. (2007), Strategiczna odnowa organizacji, Difin, Warszawa.
 • Blyler M., Coff R. (2003), Dynamic capabilities, social capital and rent appropriation: Ties that split pies, “Strategic Management Journal”, Vol. 24, No. 7.
 • Carnabuci J., Bruggeman J. (2009), Knowledge Specialization, Knowledge Brokerage and the Uneven Growth of Technology Domains, “Social Forces”, Vol. 88, No. 2.
 • Christensen J.F. (1995), Asset Profiles for Technological Innovation, “Research Policy”, Vol. 24.
 • Cyfert S. (2012a), Systemowy model organizacji: perspektywa procesów odnowy organizacyjnej, (w:) Bełz G., Cyfert S. (red.), Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Cyfert S. (2012b), Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Cyfert S., Bełz G., Wawrzynek Ł. (2014), Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy organizacyjnej, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A(159).
 • Cyfert S., Krzakiewicz K. (2009), Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K. (2015), Model procesu odnowy organizacyjnej, “Management Forum”, Vol. 3, No. 1.
 • Eisenhardt K. M., Martin J. A. (2000), Dynamic Capabilities: What are They?, “Strategic Management Journal”, Vol. 21.
 • Garrouste P., Saussier S. (2005), Looking for a Theory of the firm: Future Challenges, “Journal of Economics Behavior & Organization, Vol. 58.
 • Hirst P., Zeitlin J. (2006), Flexible Specialization versus Post-Fordism: Theory, Evidence and Policy Implications, (w:) Beynon H., Nichols T. (Eds.), The Fordism of Ford and Modern Management, Elgar, Cheltenham.
 • Kaleta A. (2013), Realizacja strategii, PWE, Warszawa.
 • Kornel R. (2014), Okazje rynkowe szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 14.
 • Koźmiński A.K. (2016), Polskie zarządzanie: kontredans nauki i praktyki, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3.
 • Krupski R. (2011), Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4(147).
 • Krupski R. (2012), O okazjach raz jeszcze. Trochę teorii i raportu z badań, „Przegląd Organizacji”, nr 11.
 • Krupski R. (red.), 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa.
 • Krzakiewicz K. (2014), Iluzje w procesie badania sukcesu organizacji, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A(159).
 • Mikołajczyk Z. (2014), Metodyka pracy naukowej jako podstawa przygotowania rozpraw na stopnie naukowe – powrót do korzeni, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A(159).
 • Niewiadomski P. (2016), Determinanty elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora maszyn rolniczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Nogalski B., Szpitter A., Jabłoński M. (2016), Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J. (2010), Determinanty przestrzeni okazji w przedsiębiorstwie transportowym – studium przypadku, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, seria: Zarządzanie, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Obłój K. (1994), Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Próchnicka M. (1990), Informacja a umysł, UNIVERSITAS, Kraków.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • Ryś K. (2014), Okazje rynkowe szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 14.
 • Sajdak M. (2014), Zwinność przedsiębiorstwa jako koncepcja zarządzania między stabilnością a chaosem, (w:) Romanowska M., Cygler J. (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Schumpeter J. A. (1949), The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Solow R. M. (1957), Technical change and the aggregate production function, “Review of Economics and Statistics”, Vol. 39.
 • Szczepańska K. (1999), Techniki menedżerskie w TQM, Alfa-Wero, Warszawa.
 • Szczepańska-Woszczyna K. (2009), Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Teece D.J. (2007), Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, “Strategic Management Journal”, Vol. 28, Iss. 13.
 • Teece D.J. (2012), Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action, “Journal of Management Studies”, Vol. 49, Iss. 8.
 • Trzcieliński S. (2011), Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2011), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin, E. (2013a), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2013b), Społeczny wymiar ryzyka-związki między kapitałem społecznym przedsiębiorstwa i jego sprawnością strategiczną, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie”, nr 52.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2013c), Zasobowy kontekst sukcesu przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse”, “Journal of Management and Finance”, No. 4/1.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2013d), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem-podejście preskryptywne, (w:) Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
 • Urbanowska-Sojkin, E. (2014a), Społeczne granice zarządzania przedsiębiorstwem, (w:) Granice zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2014b), Społeczne rezerwy w procesach adaptacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków otoczenia, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2014c), Skutki wyzwań otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, “Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 2, No. 11(272).
 • Wójcik-Karpacz A. (2013), Zdolności dynamiczne jako przedmiot eksploracji naukowej zarządzania strategicznego, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, seria: Zarządzanie”, T. 22, nr (2).
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2012a), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, (w:) Werewka J. (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia zarządzania, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2012b), Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, seria: Zarządzanie”, T. 22, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7655a400-63ed-460e-95ae-22f5ec0d0f4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.