PL EN


2013 | 55 | 1-2 | 185-217
Article title

Źródła i kierunki współczesnej żydowskiej refleksji bioetycznej

Content
Title variants
EN
Sources and directions of a contemporary Jewish bioethics reflection
DE
Quellen und Richtungen der zeitgenössischen judaistischen bioethischen Reflexion
RU
Источники и направления современной еврейской биоэтической рефлексии
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesna debata bioetyczna jest w zasadzie nie do pomyślenia bez uwzględnienia kontekstu ekumenicznego czy nawet międzyreligijnego. Myśliciele zaangażowani w dialog uznają ją zazwyczaj za mało istotną. W rezultacie tematyka bioetyczna jest niemal nieobecna w oficjalnym dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Chociaż – mimo antropologicznej bliskości – wiele Żydów i chrześcijan w kwestiach etycznych dzieli, to jednak żydowska bioetyka w pełni zasługuje na to, aby stać się przedmiotem zainteresowania chrześcijan. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu i omawia źródła oraz tendencje dominujące we współczesnej żydowskiej refleksji bioetycznej. Szczególne miejsce w ramach podjętych rozważań zajmuje przedstawienie rabinicznej metody dialektycznej kazuistyki, która ukazuje charakterystyczny dla żydowskiej bioetyki sposób dowodzenia, argumentowania i rozwiązywania problematycznych zagadnień bioetycznych.
EN
The contemporary bioethical debate is in essence unthinkable without taking into consideration the ecumenical or interfaith context. Thinkers engaged in dialogues often regard it as insignificant. As a result, issues related to bioethics are almost absent in official Christian-Jewish dialogues. Although Jews and Christians share a similar anthropological vision, many of them remain divided in questions of bioethics. Jewish bioethics fully deserves to be the subject of Christian interest. This publication responds to this need and discusses the sources and trends that are prevalent in contemporary Jewish bioethical reflection. The presentation of the rabbinical dialectical casuistry, which reveals the characteristic Jewish bioethical way of reasoning, argumentation and resolving problematic issues of bioethics has a specific place in the reflections made in this article.
Year
Volume
55
Issue
1-2
Pages
185-217
Physical description
Contributors
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
References
 • Abraham A. S., The comprehensive guide to medical halachah, Jerusalem-New York 1996
 • Der Babylonische Talmud. Nach der ersten zensurfreien Ausgabe unter Berücksichtigung der neueren Ausgaben und handschriftlichen Materials ins Deutsche übersetzt von Lazarus Goldschmidt, t. 3, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996
 • Bleich J.D., The A Priori Component of Bioethics, [w:] F. Rosner. J. D. Bleich (Eds.), Jewish Bioethics, Sanhedrin, New York 1979
 • Bleich J.D., Judaism and healing. Halakhic perspective, New York 2003
 • Bułgakow S., Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, przeł. H. Paprocki, Białystok-Warszawa 1992
 • Carmy S., Schatz D., Biblia jako źródło refleksji filozoficznej, [w:] D.H. Frank, O. Leaman (red.), Historia filozofii żydowskiej, przeł. P. Sajdek, Kraków 2009
 • Chrostowski W. (red.), Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jerzego Chmiela w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2000
 • Cohen A., Talmud. Syntetyczny wykład na temat Talmudu i nauk rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa, przeł. R. Gromadzka, Warszawa 1999
 • Deklaracja zasad judaizmu postępowego w Polsce, http://www.beit.org.pl (data dostępu: 1.04.2010)
 • Dokąd idziemy?, http://www.masorti.pl/dokad-idziemy.htm (data dostępu: 30.06.2011)
 • Deutsch G., Ganzfied Solomon, http://www.jewishencyclopedia.com/articles/6509-ganzfried-solomon, (data dostępu: 12.09.2010)
 • Dorff E.N., Matters of Life and Death, Philadelphia-Jerusalem 1998
 • Drinkwater G., Lesser J., Shneer D. (Eds.), Torah Queries. Weekly Commentaries on the Hebrew Bible, New York University Press, 2009
 • Elon M., Jewish Law: History, Sources, Principles, transl. B. Auerbach, M. Sykes, Philadelphia-Jerusalem 1994
 • Emet Ve-Emunah: Statement of Principles of Conservative Judaism, Jewish Theological Seminary of America-Rabbinical Assembly-United Synagogue of America, New York 1988,
 • Free English Translation of The Shulchan Aruch: Jewish Code of Law, http://www.shulchanarach.com (data dostępu: 15.10.2013)
 • Freund L., O etyce Talmudu. Odpowiedź „żydoznawcom”, Lwów 1922
 • Halperin M., Milestones in Jewish Medical Ethics, [w:] Jewish Medical Ethics, 6, nr 2, 2004
 • Hertzberg A., Hirt-Manheimer A., Żydzi. Istota i charakter narodu, przeł. B. Paluchowska, Warszawa 2001
 • Heschel A.J., Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu, przeł. A. Gorzkowski, Kraków 2007
 • Krajewski S., Trzy filary judaizmu, [w:] B. Wodecki, E. Śliwka, Religia i Kultura Żydowska. Materiały z Sesji Judaistycznej, Pieniężno 1986
 • Langkammer H., Słownik biblijny, Katowice 1990
 • Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, Chrześcijaństwo, Islam, A. T. Khoury (red.), przeł. J. Marzęcki, Warszawa 1998
 • Leksykon religioznawczy, W. Tyloch (red.), Warszawa 1988
 • Liedke G., Petersen C., tôrâ, [w:] W. Jenni, C. Westermann, Theological Lexicon of the Old Testament, transl. M. E. Biddle, vol. 3, Peabody 2004
 • Novak D., Talmud jako źródło refleksji filozoficznej, [w:] D.H. Frank, O. Leaman (red.), Historia filozofii żydowskiej, przeł. P. Sajdek, Kraków 2009
 • Nussbaum H., Historyja Żydów. Od Mojżesza do epoki obecnej podług najwiarygodniejszych źródeł, t. 3, Warszawa 1889
 • Oeming M., Prawo w ST i w judaizmie, [w:] H. Waldenfels (red.), Leksykon religii. Zjawiska, dzieje, idee, przeł. P. Pachciarek, Warszawa 1997
 • Osińska K., Dorobek etyczny medycyny, [w:] K. Osińska (red.), Refleksje nad etyką lekarską, Warszawa 1992
 • Pecaric S., Wstęp, [w:] Z. Greenwald, Bramy Halachy. Religijne prawo żydowskie. Kicur Szulchan Aruch dla współczesności, S. Pecaric (red.), przeł. J. Białek, Kraków 2005
 • Pilarczyk K., Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne, Kraków 2006
 • Pirke Awot. Sentencje Ojców, przeł. E. Gordon, S. Pecaric, Kraków 2005
 • Reichman E., The impact of medical history on medical halacha, [w:] F. Rosner, R. Schulman (Eds.), Medicine and Jewish Law, vol. 3, Yashar Books, New York 2005
 • Rosner F., Tendler M.D., Practical Medical Halachah, New York 1997
 • N. Salomon, Judaizm. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. J. Mytkowska, Warszawa 1997
 • Schreiber Moses B. Samuel (known also as Moses Sofer), http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11151-moses-sofer (data dostępu: 18.09.2010)
 • Schudrich M., Prolog, [w:] 613 Przykazań Judaizmu oraz Siedem przykazań rabinicznych i Siedem przykazań dla potomków Noacha, przeł. E. Gordon, Kraków 2010
 • Sesboue D., Léon-Dufour X., Prawo, [w:] X. Léon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, przeł. K. Romaniuk, Poznań 1994
 • Słownik biograficzny Żydów, G. Wigoder (red.), przeł. zbiorowe, Warszawa 1998
 • Stiller R., Judaizm reformowany, http://refj.w.interia.pl/judaism01.htm (data dostępu: 1.04.2010)
 • Talmud Babiloński. Gemara edycji wileńskiej z objaśnieniami i komentarzami. Berachot rozdz. II, Kiduszin rozdz. III, Bawa Kama rozdz. I, przeł. S. Pecaric, Kraków 2010
 • Terlikowski T.P., Tora między życiem i śmiercią. Bioetyki żydowskie w dialogu, Warszawa 2007
 • Unterman A., Żydzi. Wiara i życie, przeł. J. Zabierowski, Łódź 1989
 • Weimar P., Tora, [w:] Praktyczny słownik biblijny, A. Grabner-Heider (red.), przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1994
 • Zasady judaizmu reformowanego, http://refj.w.interia.pl/zasady.htm (data dostępu: 1.04.2010)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-765d9b44-b4f7-42e6-ae51-3f9304ba482d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.