PL EN


2006 | 2(24) | 137-151
Article title

Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Financial Independence of Local Governments in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Samodzielność finansowa jest rozpatrywana jako podstawowy instrument samorządności. Zagadnienie potraktowano w ujęciu dynamicznym oraz strukturalnym. Celem badań była ocena zmian stopnia samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Najwyższy jej poziom występuje w miastach na prawach powiatu, najniższy natomiast w województwach samorządowych oraz powiatach. W gminach jest on przeciętny, ale są one wyraźnie pod tym względem zróżnicowane. Gminy miejskie oraz te zlokalizowane wokół dużych miast charakteryzują się znacznie wyższym stopniem samodzielności finansowej od gmin wiejskich, które są oddalone od ośrodków miejskich.
EN
Financial independence is considered to be a crucial instrument of self-governance. This issue is treated in a dynamic and structural approach. The aim of the research was the evaluation of the level of changes in local government units' financial independence. The highest level of independence is found in the cities with poviat rights, whereas the lowest is found in self-governing voivodeships and in poviats. In the communes, the level is average, but there are big differences between them in this aspect. The urban communes and those situated near big cities have a much higher level of financial independence than rural communes, situated far away from major cities.
Contributors
author
 • Katedra Makroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
References
 • Główny Urząd Statystyczny - aktualności, Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2001-2004, strona internatowa GUS, 9 grudnia 2005 r.
 • Grosse T.G., 2003, Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju województw w kontekście integracji europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kołodziejczyk D., 2002, Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego, Studia i Monografie, z. 113, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB.
 • Stawasz D. (red.) 2004, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Turala M., 2004, "Analiza dochodów i wydatków Łodzi na tle dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce" (w:) D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ustawa (a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000, (Dz.U. Nr 150, póz. 983).
 • Ustawa (b) z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, póz. 1966).
 • Wasilewski A., 2005, Samorząd gminny jako czynnik poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich, Studia i Monografie, z. 129, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB.
 • Województwo kujawsko-pomorskie, podregiony, powiaty, gminy 2004, 2004, Bydgoszcz: Urząd Statystyczny.
 • Województwo warmińsko-mazurskie, podregiony, powiaty, gminy 2004, 2004, Olsztyn: Urząd Statystyczny.
 • Województwo kujawsko-pomorskie, podregiony, powiaty, gminy 2005, 2005, Bydgoszcz: Urząd Statystyczny.
 • Województwo warmińsko-mazurskie, podregiony, powiaty, gminy 2005, 2005, Olsztyn: Urząd Statystyczny.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76631926-2f6e-4334-a895-98b3fabeb34f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.