PL EN


2019 | 5 (51) | 175-186
Article title

The Evolution of the Conception of Sovereignty

Content
Title variants
PL
Ewolucja koncepcji suwerenności
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Since the concept of sovereignty was created till nowadays it has been undergoing per- manent transformation. Presently, the consequences of this phenomenon follow from the intensive influence of the processes of regional integration and globalization on the way states function in the modern world and political reality. Therefore, contemporary states have to face and manage in practice not only the change of the notion of sovereign- ty itself and its scope, which is natural during its several centuries’ evolution, but they also have to cope with serious effects and far-reaching impact of these transformations on their political systems and legal orders, as well as all other areas of their functioning, including the contents of their national basic laws and fundamental constitutional prin- ciples. Non-depending on the degree and activeness with which the states involve them- selves into the abovementioned processes, they have to naturally make themselves open to them anyway, which is frequently reflected first and foremost in the texts of the na- tional basic laws and the way their main values and principles are interpreted. The analysis of the changing concept and scope of contemporary states’ sovereignty has become the main objective of the hereby paper. Its subject focuses on the analysis of the origin and development of the notion of sovereignty, as well as other related to it concepts, along with their impact on the way contemporary states function.
PL
Od chwili powstania pojęcia suwerenności do czasów nam współczesnych koncept ten stale ulega przemianom. Obecnie zjawisko to stanowi konsekwencję intensywnego wy- pływu procesów integracji regionalnej i globalizacji na sposób, w jaki państwa funkcjo- nują we współczesnym świecie i rzeczywistości politycznej. Stąd państwa współczesne muszą stawić czoła i poradzić sobie w praktyce nie tylko ze zmianą samego pojęcia su- werenności i jej zakresu, co stanowi naturalną konsekwencję procesu jej wielowiekowej ewolucji, ale także z daleko idącym oddziaływaniem tych procesów na ich ustroje poli- tyczne, systemy prawne oraz inne obszary ich funkcjonowania, w tym także na narodo- we ustawy zasadnicze i zasady konstytucyjne. Niezależnie od stopnia, w jakim państwa angażują się w powyższe procesy, muszą one w sposób naturalny otworzyć się na nie, co najczęściej znajduje swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w tekstach ich ustaw zasadniczych oraz w wykładni ich fundamentalnych wartości i zasad konstytucyjnych. Analiza rozumienia zmieniającego się pojęcia i zakresu suwerenności państwa stano- wi cel niniejszego opracowania. Jego przedmiot natomiast koncentruje się wokół gene- zy i ewolucji pojęcia suwerenności oraz związanych z nim koncepcji, jak również ich od- działywania na sposób funkcjonowania państw współczesnych.
Year
Issue
Pages
175-186
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bobrowski K., Prawo do samostanowienia narodów w prawie międzynarodowym – aktu- alna wykładnia, „Krytyka Prawa” 2015, t. VII.
 • Bodin, On Sovereignty. Six Books of the Comonwealth, CreateSpace Independent Publishing Platform 2009.
 • Bodin J., The Six Bookes of a Commonweale. A Facsimile Reprint of the English Translation of 1606, Corrected and Supplemented in the Light of a New Comparison with the French and Latin Texts, Harvard 2014.
 • Działocha K., Poszukiwanie formuły suwerenności państwa-członka UE w polskiej nauce prawa, [in:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, eds. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warsaw 2009.
 • Ehrlich L., Prawo narodów, Kraków 1947.
 • Gulczyński M., Wołpiuk W.J., Spór o suwerenność, Warsaw 2001.
 • Kluza J., Prawo do samostanowienia narodów w świetle integracji europejskiej, „Chorzowskie Studia Polityczne” 2016, nr 12.
 • Ławniczak A., Istota władzy państwowej i jej formy, Wrocław 2010.
 • Marsilius of Padua, The Defender of the Peace, Cambridge 2012.
 • Perkowski M., Samostanowienie w prawie międzynarodowym, Warsaw 2001.
 • Rousseau J.J., The Social Contract, or Principles of Political Law: Also, a Project for a Perpetual Peace, reprint: Forgotten Books 2018.
 • Serzhanova V., Functions of Contemporary States, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, No. 6 (46).
 • Serzhanova V., Modern State in the Era of Globalization and European Integration, [in:]Zborník príspevkov z 2. ročníka Jarnej Školy Doktorandov UPJŠ, Košice 2015.
 • Serzhanova V., Sagan S., Changes in the Constitutions of the European States in Connec-
 • tion with the Integration Processes, [in:] Perspectives for the Development of Constitutional Law in the Conditions of Integrating. Section of Constitutional Law. English Part, Collection of Papers from the International Scholastic Conference “Law as a Unifying Factor of Europe – Jurisprudence and Practice (21–23 October 2010)”, Bratislava 2011.
 • Serzhanova V., Sagan S., Nauka o państwie współczesnym, 3rd ed., Warsaw 2013.
 • Serzhanova V., Sagan S., The Influence of the European Integration and Globalization Processes on a Contemporary State, “Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia” 14/2010, Alba Iulia 2011.
 • Serzhanova V., Sagan S., Wpływ procesów integracji europejskiej na konstytucje narodowe, „Gdańskie Studia Prawnicze” W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu, księga jubileuszowa profesora Andrzeja Sylwestrzaka, ed. D. Szpoper, 2012, vol. XXVII.
 • Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, ed. J. Kranz, Warsaw 2006.
 • Suwerenność państwa członkowskiego Unii Europejskiej, eds. P. Stawarz, T. Wallas, K. Wojtaszczyk, Warsaw 2017.
 • Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warsaw 2007.
 • Wojtyczek K., Przekazywanie kompetencji organów władzy sądowniczej podmiotom międzynarodowym, [in:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, Warsaw 2009.
 • Wojtyczek K., Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym. Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne, Kraków 2007.
 • Wójtowicz A., Model władzy państwowej Marsyliusza z Padwy, Katowice 1977.
 • Zamkowski W., Dyktatura, suwerenność, demokracja. Podstawowe, teoretyczne problemy struktury i funkcjonowania władzy państwowej PRL, Wrocław- Warsaw -Kraków-Gdańsk 1974.
 • Ziółkowski M., Europeizacja konstytucji – rekonstrukcja znaczenia, [in:] Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, ed. K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Warsaw 2011.
 • Żbikowski W., Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym, “Zeszyt Studenckich Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2015, No. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7663ae29-b257-4e92-ae53-691cfc2af28e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.