PL EN


2019 | 19 | 7-19
Article title

The illusions of special economic zones in developed countries

Content
Title variants
PL
Iluzje skuteczności specjalnych stref ekonomicznych w krajach rozwiniętych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
One thing missing from most studies on the effects of targeted benefits of Special Economic Zones (SEZs) is a consideration of the indirect and unintended economic effects of these policies. The contribution of this paper is a clarification of this point providing a better identification of opportunity costs of the targeted benefits in SEZs. The author challenges the four most important and interdependent assumptions about the effectiveness of: fiscal incentives, localization, job creation and the negligible distortion of competition. Based on the literature review and data from the Polish SEZs, the author concludes that job creation in the domestic economy due to establishing SEZs is much smaller if the estimates include the negative effects of lower public spending on labour policy caused by fiscal incentives in SEZs, as well as additional unemployment created by distorted competition and the misallocation of resources. Confidence in the evaluation results of SEZs could be increased by efforts to improve the match between the treatment and control data, including the geography and timing of the zone interventions.
PL
W większości badań na temat skuteczności wsparcia świadczonego w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) brakuje dyskusji na temat pośrednich i niezamierzonych skutków ekonomicznych takiej polityki. Artykuł ten stanowi wkład w dyskusji, oferując lepszą identyfikację kosztów alternatywnych generowanych przez SSE. Autor kwestionuje cztery najważniejsze i współzależne założenia dotyczące efektywności: zachęt fiskalnych, lokalizacji, generowania miejsc pracy oraz założenia o braku istotnego wpływu na konkurencję. Na podstawie analizy literatury oraz danych z polskich SSE autor argumentuje, iż liczba realnie utworzonych miejsc pracy w gospodarce krajowej dzięki utworzeniu SSE jest znacznie niższa, jeśli uwzględni się negatywne efekty niższych wydatków publicznych w ramach polityki zatrudnienia spowodowanych: mniejszymi wpływami podatkowymi będącymi rezultatem zachęt podatkowych w ramach SSE, dodatkowym bezrobociem wywołanym przez zakłócenia konkurencji oraz błędną alokacją zasobów. Dokładność wyników modeli efektywności SSE może być zwiększona, jeśli poprawiony zostanie dobór danych kontrolnych i danych badawczych, tak aby właściwie uwzględniały czynniki geograficzne oraz relacje czasowe związane z działalnością SSE.
Year
Issue
19
Pages
7-19
Physical description
References
 • Andini, M., and de Blasio, G. (2016). Local development that money cannot buy: Italy’s Contratti Di Programma. Journal of Economic Geography, 16(2), 365-93.
 • Blomstrom, M., Wang, J. (1992), Foreign investment and technology transfer: a simple model. European Economic Review, 36, 137-155.
 • Boarnet, M. G., and Bogart, W. T. (1996). Enterprise zones and employment: Evidence from New Jersey. Journal of Urban Economics, 40(2), 198-215.
 • Chaudhary, N., and Potter J. 2018. Evaluation of the local employment impacts of enterprise zones: A critique. Urban Studies, 56(10), 2112-59.
 • Cirera, X., and Lakshman, R. W. D. (2017). The impact of export processing zones on employment, wages and labour conditions in developing countries: A Systematic review. Journal of Development Effectiveness, 9(3), 344-360.
 • Ciżkowicz, P., Rzońca. A., Ciżkowicz-Pękała, M., and Pękała, P. (2014). Effectiveness of Special economic zones in Poland as an Economic policy tool: An empirical analysis using spatial panel models. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 308(6), 17-29.
 • Elvery, J. A. (2009). The impact of enterprise zones on resident employment: An evaluation of the enterprise zone programs of California and Florida. Economic Development Quarterly, 23(1), 44-59.
 • Farole, T. (2011a). Special economic zones in Africa. Comparing performance and learning from global experiences. Washington: The World Bank.
 • Farole, T. (2011b). Special economic zones: What have we learned?. World Bank − Economic Premise, (64), 1-5.
 • FIAS. (2008). SEZs − performance, lessons learned and implications for zone development. The World Bank. Retrieved April 12, 2019 from https://www.academia.edu/28082549/SEZs_-_Performance_Lessons_Learned_and_Implications_for_Zone_Development
 • Findlay, R. (1978). Relative backwardness, direct foreign investment, and the transfer of technology: A simple dynamic model. The Quarterly Journal of Economics, 92(1), 1-16.
 • Givord, P., Rathelot, R., and Sillard, P. (2013). Place-based tax exemptions and displacement effects: An evaluation of the zones franches urbaines program. Regional Science and Urban Economics, 43(1), 151-63.
 • Glass, A. J., Saggi, K. (1998). International technology transfer and the technology gap. Journal of Development Economics, (55), 369-398.
 • Group, World Bank. 2017. Special economic zones. The World Bank. Retrieved April 17, 2011 from https://ideas.repec.org/p/wbk/wboper/29054.html
 • Hajduga, P. (2011). Special economic zones in Lower Silesia as a business place in light of assessments of entrepreneurs – results of empirical research. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (241), 41-55.
 • Information about the implementation of the Special Economic Zones Act. Situation at 31th December 2016. (2017). Retrieved from http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1589
 • Information about the implementation of the Special Economic Zones Act. Situation at 31th December 2017. (2018). Retrieved from http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2591
 • JLL. 2016. Made in Poland. An investment guide for manufacturing sector companies. Retrieved from http://made-in-poland.live.jll.com/wp-content/uploads/sites/478/2016/02/MIP-final-1.pdf
 • Karaszewski, W. (2001). Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990- 1999: miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Klemm, A., and Van Parys, S. (2012). Empirical evidence on the effects of tax incentives. International Tax and Public Finance, 19(3), 393-423.
 • Kuzmenko, O. A., Pelkova S. V., Lukianenko O. V., and Fomichev I. Y. (2018). Comparative analysis of taxation for special economic zones in Russia and APEC economies. European Research Studies Journal, XXI (Special), 219-242.
 • Le Den, X. et al. (2013). Ex-post evaluation of the regional aid guidelines 2007-2013. Luxembourg: The European Commission.
 • Lichota, W. (2016). The financial effectiveness of Poland’s special economic zones. Gospodarka Narodowa, 281(1), 99-130.
 • Lin, P., Saggi, K. (2005). Multinational firms, exclusivity, and the degree of backward linkages. Discussion Paper Series No. 1, Deutsche Bundesbank Research Centre.
 • Liu, Z. (2008). Foreign direct investment and technology spillovers: Theory and evidence. Journal of Development Economics, 85, 176-193.
 • Lizińska, W., and Marks-Bielska, R. (2013). Effects of the functioning of special economic zones in Poland: realisation of their objectives and utilisation of public aid. Retrieved July 20, 2019 from https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/640
 • Lynch, D., and Zax, J. S. (2011). Incidence and Substitution in enterprise zone programs: The case of Colorado. Public Finance Review, 39(2), 226-55.
 • Markusen, J., Venables, A. (1997). Foreign direct investment as a catalyst for industrial development. (NBER Working Papers No. 6241), National Bureau of Economic Research.
 • Mutti, J., and Grubert, H. (2004). Empirical asymmetries in foreign direct investment and taxation. Journal of International Economics, 62(2), 337-58.
 • Neumark, D., and Simpson, H. (2015). Chapter 18 − Place-based policies. In Handbook of Regional and urban economics, G. Duranton, J. Vernon Henderson, and W. C. Strange (Eds.), Elsevier (pp. 1197-1287). Retrieved April 24, 2019 from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444595317000181
 • PAIiIZ. (2005). Opinia inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce.
 • Papke, L. E. (1993). What Do we know about enterprise zones? Tax Policy and the Economy, (7), 37-72.
 • Rodriguez-Clare, A. (1996). Multinationals, linkages, and economic development. The American Economic Review, (86), 852-873.
 • Sinenko, O., and Mayburov I. (2017). Comparative analysis of the effectiveness of special economic zones and their influence on the development of territories. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 115-122.
 • Siudak, P. (2013). The negative effects accompanying the creation and functioning of areas economically privileged as exemplified by Polish special economic zones. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (321), 124-135.
 • Stawicka, M. (2007). Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Warszawa: CeDeWu.
 • Witkowska, J. (1999). Motywy inwestowania firm europejskich w Polsce. Rola procesów integracyjnych. Kwartalnik Studia Europejskie, (1), 53-76.
 • Zee, H. H., Stotsky, J. G., and Ley, E. (2002). Tax incentives for business investment: A primer for policy makers in developing countries. World Development, 30(9), 1497-1516.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7665b7d9-dca9-46fb-9365-b9e27cdb65a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.