PL EN


2016 | 1/2016 (57), t.1 | 57-70
Article title

Innowacje marketingowe w handlu detalicznym

Content
Title variants
EN
Marketing Innovations in Retail Trade
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie kluczowej roli, jaką odegrały innowacje marketingowe w zmianach zachodzących w handlu, a co za tym idzie w stworzeniu obecnych reguł działania przedsiębiorstw detalicznych. W artykule przyjęto szeroką formułę innowacji marketingowych, uwzględniającą również model biznesowy, co pozwoliło na zaliczenie w poczet innowacji marketingowych również nowych form handlu. Te nowe formy handlu, które na świecie rozwijały się od połowy XIX w., a od lat 90. ubiegłego wieku znacząco zmieniają strukturę handlu i zachowania konsumentów również w Polsce, uznano za innowacje radykalne. Podobną rolę odegrały: marka własna, samoobsługa, loss leaders, merchandising, znaczki handlowe czy lokalizacja sklepów w centrach handlowych. Obecnie wiele innowacji marketingowych jest stymulowanych przez rozwój nowoczesnych technologii; mają one głównie charakter przyrostowy.
EN
The aim of the paper is to present the crucial role of marketing innovation in changes which have taken place in the retail sector and, in consequence, in developing the contemporary rules of functioning of retail companies. In the paper, a wide formula of marketing innovation has been applied which resulted in including the innovation in retail formats in the group of marketing innovations. These new forms of retailing, which have been developed since the mid 19th century in the world, and since the 1990s have also dynamically changed the retail structure and consumers behavior in Poland, are recognized as radical innovations. The same very important role in retailing is attributed to self-service, merchandising, loss leaders, retail stamps and location in the shopping centers. Nowadays many marketing innovations are stimulated by new technologies; most of them are incremental innovations.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu Instytucji Rynkowych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarzadzania Zasobami Pracy
References
 • Berčík, J., Horská, E., Wang, W.Y. i Chen, Y.C (2015). How Can Food Retailing Benefit from Neuromarketing Research: A Case of Various Parameters of Store Illumination and Consumer Response. Referat wygłoszony na: 143rd Joint EAAE/AAEA Seminar. Naples, Italy.
 • Borusiak, B (2008). Merchandising. W: M. Sławińska (red.), Kompendium wiedzy o handlu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Borusiak, B., Pierański, B. i Lewicki, M. (2015), Innovation in Retail Food Formats – the Case of Polish Market. W: N. Knego, S. Renko, B. Knežević (red), Trade Perspectives 2015. Innovations in Food Retailing. Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb, Croatian Chamber of Economy.
 • Chwałek, J. (1992). Innowacje w handlu. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Chwałek, J. (2014). Kierunki innowacji w handlu. Handel Wewnętrzny, (2), 87–102.
 • Chwałek, J. (1995). Nowoczesny sklep. Warszawa: WSiP. Dąbrowska, A. i Janoś-Kresło, M. (2009). Budowanie społeczeństwa informacyjnego. W: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło i A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.
 • Frąckiewicz, E. (2010). Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Gołębiowski, T., Dudzik, T.M., Lewandowska, M. i Witek-Hajduk, M. (2008). Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Karczewska, M. (2013). Budowanie wizerunku odzwierciedlającego wyróżniające pozycjonowanie sieci delikatesów Alma. W: G. Śmigielska (red.), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 • Kozioł, L. (2009). Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy. W: A. Potocki (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych. Warszawa: Difin.
 • Kucharska, B. (2014). Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Kucharska, B. (2015). Źródła innowacji w handlu detalicznym. Miejsce i znaczenie klienta. Logistyka, (2), 1251–1255.
 • Naidoo, V. (2010). Firm Survival through a Crisis: The Influence of Market Orientation, Marketing Innovation and Business Strategy. Industrial Marketing Management, 39 (8), 1311–1320, http://10.1016/j.indmarman.2010.02.005.
 • Perković, F., Dužević, I. i Baković, T. (2015). Technological Innovation in Retail. W: N. Knego, S. Renko, B. Knežević (red), Trade Perspectives 2015. Innovations in Food Retailing. Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb, Croatian Chamber of Economy.
 • Renko, S. i Druzijanic, M. (2014). Perceived Usefulness of Innovative Technology in Retailing. Consumers’ and Retailers’ Point of View. Journal of Retailing and Consumer Services, 21 (5), 836–843.
 • Schumpeter, J.A. (1928). The Instability of Capitalism. The Economic Journal, 38 (151), 377–378.
 • Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Sławińska, M. (2008). Innowacyjne modele biznesu w handlu detalicznym. W: G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing. Strategie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Sławińska, M. (red.). (2010). Modele biznesu w handlu detalicznym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Sławińska, M. (2011). Innowacje w handlu detalicznym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw. W: B. Borusiak (red.), Innowacje w marketingu i handlu. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Sławińska, M. (2015). Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych.
 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio H, XLIX (1), 162–167.
 • Stefańska, M. (2013). Wizerunek w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlu detalicznego. W: G. Śmigielska (red.), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 • Śmigielska, G. (2004), Oferta usługowa handlu detalicznego. W: J. Szumilak (red), Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer.
 • Śmigielska, G. (2009). Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem detalicznym. W: K. Zimniewicz (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie: nowe kierunki. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Śmigielska, G. i Stefańska, M. (2015). Innovation in Developing Competitive Advantage in Food Retailing. The Case of Polish National Chain “Piotr i Paweł”. W: N. Knego, S. Renko i B. Knežević (red), Trade Perspectives 2015. Innovations in Food Retailing. Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb, Croatian Chamber of Economy.
 • Tallman, G.B. i Blomstrom, B. (1962). Retail Innovations Challenge Manufactures. Harvard Business Review, (9–10).
 • Vasiliu, C. i Cercel, M.O. (2015). Innovation in Retail: Impact on Creating a Positive Experience When Buying Fashion Products. Amfiteatru Economic, 17(39), 585–586.
 • Wiśniewska, S. (2014). Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 18 (3), 275–285.
 • Wiśniewska, S. (2015a). Innowacje marketingowe – rozważania terminologiczno-definicyjne. Logistyka, (2), 1096–1104.
 • Wiśniewska, S. (2015b). Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-766da38a-34d4-4059-830d-de28116c6222
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.