PL EN


2016 | 15 | 2 | 29-43
Article title

Akademicki Związek Sportowy przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie – zarys działalności

Content
Title variants
EN
The Student Sports Association of Stephen Báthory University in Vilnius – outline of the activities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przybliżono dzieje Akademickiego Związku Sportowego działającego w Wilnie przy Uniwersytecie Stefana Batorego od 1921 do 1939 r. Tekst przede wszystkim ukazuje historię AZS, jego rozwój i to, na jakie trudności natrafiał. Artykuł ma charakter syntezy porządkującej rozproszoną wiedzę na temat działającego przy USB Akademickiego Związku Sportowego. Przedstawiono historię poszczególnych sekcji AZS i ukazano najważniejsze osiągnięcia sportowe oraz zaprezentowano najważniejszych działaczy i sportowców AZS.
EN
The purpose of this article is to present the activities of the Academic Sports Association in Vilnius, but, above all, to show how it developed between 1920–1939 and what challenges and difficulties their members were facing. The author tries to answer the research question whether the sporting achievements of academic athletes connected with the USB were known and recognized outside the region of Vilnius.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Katedra Myśli Politycznej
References
 • Chełmecki J., Studenckie zrywy, [w:] H. Mażula (red.), Do mety Wilią znaczonej. Sport polski na Litwie: historia i teraźniejszość, Wilno 2005.
 • Ćwikliński A., Fragmenty z historii AZS Wilno, [w:] K. Obodyński (red.), Sport i wychowanie fizyczne w środowisku akademickim, Warszawa 1985.
 • Drozdek-Małolepsza T., Narciarstwo kobiet w Polsce 1919–1939, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna”, 2010, t. 9.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w działalności Akademickiego Związku Sportowego w okresie II Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Pedagogika” 2014, t. 23, http://dx.doi. org/10.16926/p.2014.23.36.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1928), „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” 2015, nr 1. Goksiński J., Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1939 r. Regiony, branże, frekwencja, t. 1, Warszawa 2013.
 • Goksiński J., Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1939 r. Kluby, t. 2, Warszawa 2013.
 • Laskiewicz H., Kultura fizyczna na Wileńszczyźnie w latach 1900–1939. Zarys monograficzny dziejów, Szczecin 1998.
 • Mejsztowicz W., Gawędy o czasach i ludziach, Londyn 1993.
 • Pięta W., Tenis stołowy nową ofertą sportowo-rekreacyjną w Akademickim Związku Sportowym w Polsce w latach 1926–1939, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna” 2010, t. 9.
 • Rabikauskas P., Przywileje Fundacyjne Akademii Wileńskiej, [w:] L. Piechnik, K. Pu¬chowski (red.), Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, Kraków 1996.
 • Ratkowski T., Rozwój narciarstwa w Wilnie, [w:] R. Wryk (red.), Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009.
 • Urniaż J., U podstaw – entuzjazm i praca, [w:] H. Mażula (red.), Do mety Wilią znaczonej. Sport polski na Litwie: historia i teraźniejszość, Wilno 2005.
 • Weyssenhoff J., Mała Encyklopedia Sportu L-Ż, Warszawa 1987.
 • Wryk R., Akademicki Związek Sportowy 1908–1939, Poznań 1990. Wryk R., Narodziny i rozwój Akademickiego Związku Sportowego do roku 1949, Poznań 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-766fb34d-6671-41dd-bdcb-d0bab3704182
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.