PL EN


2016 | 8(44) | 2 | 43-66
Article title

Obraz polskiej rodziny migranckiej. O potrzebie badań nad poakcesyjnymi migracjami polskich rodzin

Authors
Title variants
EN
Image of a Polish Migration Family. The Need of Studies of Post-Accessional Migration of Polish Families
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst artykułu koncentruje się na zjawisku poakcesyjnych migracji rodzinnych z Polski. Zamierzeniem autorki jest zwrócenie uwagi na rozwijającą się w ostatnich latach tendencję do wyjazdów osiedleńczych do krajów Zachodniej Europy całych rodzin polskich, w przeciwstawieniu do dominującego w pierwszych latach migracji poakcesyjnych zjawiska funkcjonowania rodzin rozłączonych na skutek czasowych wyjazdów zarobkowych kogoś z członków rodziny. Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu artykuł omawia kilka zagadnień obrazujących życie polskich rodzin migranckich. Należą do nich kwestie: strategii migracyjnych polskich rodzin, struktury i wybranych cech rodzin migranckich, a także problemy adaptacji rodzin w społeczeństwach przyjmujących. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na niedobór badań i potrzebę gromadzenia pogłębionej wiedzy o warunkach życia rodzin polskich migrantów, ich problemach i potrzebach, zmianach zachodzących w ich strukturze i funkcjonowaniu, z myślą o możliwości wykorzystania tej wiedzy w procesie budowania instytucjonalnej współpracy państwa polskiego ze środowiskami migracyjnymi oraz informacji przydatnych dla podjęcia praktycznych działań przez odpowiednie służby społeczne w realizacji procesów readaptacyjnych wobec rodzin powracających z migracji.
EN
The article focuses on the phenomenon of contemporary (after 2004) economic migration from Poland to the EU countries (post-accessional migration). The author pays attention to the increasing process of emigration of the whole families from Poland to the countries of Western Europe in recent years, in opposition to the early stage of post-accessional migration when the problems in the functioning of families whose members live separately due to migration were the dominant phenomena. On the basis of the specialist literature the article discuss a number of issues related to the life of Polish migration families, such as: strategies of family migrations, structure and characteristics of Polish families living abroad as well as the problems of their adaptation to a new environment in receiving countries. The main thesis of the article is that there is a need for conducting sociological research in the Western European countries in order to deepen our empirical knowledge on the subject of living conditions, problems and needs of Polish migration families, the most important changes in their structure, culture and functioning in UE societies. It seems to be important because of an opportunity to develop cooperation between Poland and the Polish migration communities in order to prepare various forms of institutional and informal assistance and support provided to migrants to help them overcome difficulties in process of social and culture adaptation abroad as well as in process of readaptation of those families who decided to return to native country.
Year
Volume
Issue
2
Pages
43-66
Physical description
Contributors
 • Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Arak P.: Skłonność Polek w Wielkiej Brytanii do posiadania potomstwa, „Polityka Społeczna” 2014, nr 8.
 • Balicki J.: Rodziny w zderzeniu kultur, w: Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, red. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
 • Cekiera R.: O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2014.
 • Danilewicz W.: Wybrane cechy i strategie poakcesyjnych migracji z Polski, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy”. Nauki Społeczne 2012, nr 1.
 • Dyczewski L.: Tożsamość emigranta w nowym społeczeństwie-państwie: pomiędzy trwałością i zmianą, „Pogranicze. Studia Społeczne” 17(2011).
 • Gizicka D.: Jakość życia rodzin migracyjnych, w: Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, red. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
 • http://www.pcpr.org.uk/strona-glowna/4592034072
 • http://www.togethermagazyn.pl/wspolczesna-emigracja-polakow-ich-skutki/
 • Iglicka K.: Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku – przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwania dla statystyki i demografii państwa. Raporty i Analizy CSM, nr 5, Warszawa 2011.
 • Iglicka K.: Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010.
 • Jagielska M.: Niebezpieczne związki?, http://www.emito.net/rodzina/artykuly/niebezpieczne_zwiazki__1425634.html
 • Janta B.: Polish migrants’ childbearing in the UK, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2013, nr 3.
 • Jaroszewska E.: Małżeństwa polsko-niemieckie, w: Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/38
 • Kawczyńska-Butrym Z.: Rodziny rozdzielone migracją, w: Migracje Polaków po roku 2004 i ich konsekwencje dla rodziny, red. G. Koszałko, J. Plewko, M. Stopikowska, Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku 2009.
 • Kowalska D.: Emigracja niszczy rodzinę, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/110091,emigracja-niszczy-rodzine,2,id,t,sa.html
 • Kozielska J.: Migracyjna sieć rodzinnego wsparcia. Kazus młodzieży migracyjnej, w: Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny, red. A. Regulska, U. Dudziak, Pułtusk– Warszawa: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora 2015.
 • Kozielska J.: Migracyjne transnarodowe wsparcie społeczne. Kazus młodych polskich emigrantów zarobkowych, „Studia Edukacyjne” 2014, nr 33.
 • Krzywda ze Szwecji, http://rodzina.wiara.pl/doc/1002626.Krzywda-ze-Szwecji
 • Kupić mieszkanie i sprowadzić rodzinę. Polacy nie chcą wracać z emigracji, http://www.pb.pl/4053365,69209,polacy-nie-chca-wracac-do-kraju
 • Linka A.: Wybrane problemy rodzin migranckich. Analiza z uwzględnieniem niektórych grup obcokrajowców mieszkających w Polsce, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 18(2015), nr 4(72).
 • Łukasiuk M.: Teoretyczne ujęcia migracji w badaniach socjologicznych, „Pedagogika Społeczna. Migracje – Rodzina – Dziecko” 2008, nr 3(29).
 • Mic D.: Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii po 2004 roku, www.integrum-home.pl
 • Niedźwiedzki D.: Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2010.
 • [Rec.:] Pozniak K.: Polish Families and Migration Since EU Accession. By Anne White. Bristol, UK: The Policy Press, 2011, „Anthropology of East Europe Review” 2011, nr 29 (2).
 • Rosińska M.: Co kraj, to obyczaj – dylematy Polaków na emigracji, http://strefapl.com/PL/strefa-rozwoju/psychologia/337-emigracja-polakow
 • Slany K., Ślusarczyk M., Krzyżowski Ł.: Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne, Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN 2014.
 • Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, koordynacja raportu K. Slany, B. Solga, Warszawa 2014.
 • Ślusarczyk M., Niekielska-Sekuła K.: Między domem a szkołą. Dzieci migrantów w systemie edukacyjnym. Kontekst norweski, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2014, z. 2 (152).
 • Ślusarczyk M., Pustułka P.: Norwegian Schooling in the Eyes of Polish Parents: From Contestations to Embracing the System, „Central and Eastern European Migration Review” 2016, nr 1.
 • Tomczyk-Maryon M.: Polskie dzieci na emigracji w Norwegii. Parę kwestii do przemyślenia, http://www.nportal.no/articles/2834) [dostęp: 26.02.2015].
 • Trąbka A.: Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach Third Culture Kids, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014.
 • Wærdahl R.: The Invisible Immigrant Child in the Norwegian Classroom: Losing Sight of Polish Children’s Immigrant Status Through Unarticulated Differences and Behind Good Intentions, „Central and Eastern European Migration Review” 2016, nr 1.
 • Winiecka K.: Adaptacja społeczna rodzin młodych mieszkańców polskich mieszkających w Londynie, w: Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, red. I. Taranowicz, S. Grotowska, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7673641e-d75c-4835-baca-ab28fc601885
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.