PL EN


2016 | 2 | 147-156
Article title

RISK FACTORS OF THE DRIVER’S WORK IN THE TRAFFIC SYSTEM

Content
Title variants
PL
CZYNNIKI RYZYKA PRACY KIEROWCY W SYSTEMIE RUCHU DROGOWEGO
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zdarzenia i sytuacje niebezpieczne w transporcie drogowym, awarie a nawet katastrofy podczas transportu towarów niebezpiecznych, stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, osób pracujących w transporcie – kierowców oraz środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące transportu drogowego towarów niebezpiecznych w oparciu o dane statystyczne. Autor definiuje ryzyko w transporcie, jako wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat. Określa rodzaje ryzyka i ich poziomy w transporcie drogowym. Kluczowa w artykule jest identyfikacja zagrożeń i czynniki bezpieczeństwa pracy kierowcy w systemie ruchu drogowego w ocenie własnej autora. Całość kończy ogólny obraz ryzyk w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.
EN
Events and hazardous situations in road transport, breakdowns and even disasters during the transport of dangerous goods, pose a potential threat to human life and health, to the people working in the transport - drivers and the natural environment. This article presents some problems concerning the transport of dangerous goods on the basis of statistical data. The Author defines the risk in transport, as an indicator of the state or event that may lead to losses. The types of risks and their levels in road transport are specified herein. The key point in the article is the identification of hazards and safety factors of the driver’s work in the system of road traffic in the own assessment of the author. The article ends by an overall picture of risks in the road transport of dangerous goods.
Year
Issue
2
Pages
147-156
Physical description
Dates
published
2016-12-15
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Dudarski G., Rybakowski M. Assessment of the driver's safety in road transport in the context of noise hazards. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2012. XII. ročnik mezinárodni konference. Ostrava 2012. In: Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, 2012, p. 7-14.
 • EUROSTAT – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ [accessed on the: 29.08.2014].
 • Goszczyńska M. Człowiek wobec zagrożeń. Uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka.Wyd. Żak, Warszawa 1997.
 • Harangozó J., Tureková I., Szabová Z. The occupational safety of freight road transport drivers. In: Bezpečnost a ochrana zdravi při práci 2013. VŠB – TU Ostrava 2013, p. 32-36.
 • Knight F.H. Risk, Uncertainty and Profit. University of Boston Press, Boston 1921.
 • KOMENDA GŁÓWNA POLICJI w Warszawie [Police Headquarters in Warsaw]. http://www.bip.kgp.policja.gov.pl [accessed on the: 05.06.2013].
 • Rehak D., Bernatík A., Novotny P. Preference risk assessment of hazardous substances road transportation. SAFETY AND RELIABILITY: Methodology and Applications. Eds Nowakowski et al. Taylor & Francis Group, London 2015, p. 1671-1676.
 • Rybakowski M. Anthropotechnosphere of road traffic and its influence on the accident rate. In: XVI. DIDMATTECH 2003. Olomouc 2003. Nakladatelstvi Votobia Praha 2003. Vol. 1, p. 211-214.
 • Rybakowski M. Drogowe wypadki przy pracy i ich opiniowanie [Road accidents at work and their evaluation]. Publishing House of the University of Zielona Góra. Zielona Góra 2011.
 • Rybakowski M., Dudarski G. The impact of drivers’ individual efficiency on the risk of road accidents at work. In: Celoživotne vzdelávanie v oblasti BOZP. Zbornik príspevkov. Univerzita Konštantína Filozofa. Nitra 2012, p. 252-260.
 • Willett A.H. The Economic Theory of Risk and Insurant. Columbia University Studies in Political Science, Nr. 2. Columbia 1901.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76773e29-8a1b-459a-869e-2fbe99daeadf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.