PL EN


2013 | 1 | 133-147
Article title

INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY STOSOWANIE ICT W PRACY NAUCZYCIELI (RAPORT Z BADAŃ)

Content
Title variants
EN
AN INFRASTRUCTURE AS A FACTOR CONDITIONING THE USE OF ICT IN THE WORK OF TEACHERS (RESEARCH REPORT)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki diagnostycznych badań ustalających infrastrukturę teleinformatyczną – zakres wyposażenia szkół w sprzęt teleinformatyczny i multimedialne materiały dydaktyczne. Rozważane zagadnienia poszukują odpowiedzi na pytania określające: 1) dostęp nauczycieli do komputera i Internetu: w domu, w pracy; 2) dostęp do szkolnej pracowni komputerowej, w której można realizować zajęcia ze swojego przedmiotu; 3) trudności i ograniczenia napotykane przez nauczycieli w dostępie do szkolnej pracowni komputerowej. Podkreśla techniczne uwarunkowania konstruujące okoliczności, w których nauczyciel podejmuje (bądź nie) działania na rzecz stosowania ICT w życiu codziennym i praktyce zawodowej.
EN
This paper presents the results of diagnostic studies determining ICT infrastructure – the range of schools’ equipment in ICT and multimedia didactic materials. Considered issues looking for answers to questions indicating: 1) access of teachers to computers and the Internet at home and at work, 2) access to the school's computer lab, where teacher can pursue activities with his subject, 3) the difficulties and constraints faced by teachers in access the school computer lab. Highlights technical conditions constructing circumstances in which teacher is (or isn’t) taking action to use of ICT in everyday life and professional practice.
Year
Issue
1
Pages
133-147
Physical description
Dates
published
2013-06-15
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz i inni, PWN, Warszawa 2004.
 • Baron-Polańczyk E, Chmura czy silos? Nauczyciel wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2011.
 • Baron-Polańczyk E,, Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatyczne, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2006.
 • Baron-Polańczyk E., Model kompetencji informacyjnych w zakresie wykorzystywania ICT, [w:] Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Nowe media w edukacji, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012.
 • Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2007.
 • Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wyd. Naukowe US, Szczecin 1994
 • Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, GWP, Gdańsk 2006.
 • Dróżka W., Trangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe [w:] Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010.
 • Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 2003.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Gnitecki J., Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej, Wyd. WSP, Zielona Góra 1996.
 • Gołębniak B.D., Nauczanie i uczenie się w klasie [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2, PWN, Warszawa 2004.
 • Konarzewski K. , Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.
 • Kruszewski K., Nauczyciel jako twórca programu, [w:] Kruszewski K., (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 2004.
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007.
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, Warszawa 2001.
 • Schön D.A., The Reflective Practicioner. How Professionals Think in Acton, Basic Books, New York 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-768719dc-4a44-4f56-90dd-6e2d661f401d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.