PL EN


2015 | 10 | 20-29
Article title

Informatization of education in the era of globalization of educational space

Content
Title variants
PL
Informatyzacja edukacji w erze globalizacji przestrzeni edukacyjnej
Languages of publication
UK EN
Abstracts
EN
The article discusses the importance of informatization of education in accordance with modern trends of modernization of the educational system in Ukraine, in the era of globalization of global educational space. Pedagogical activity is regarded to be the way to practice social and cultural personality, which implements the tasks of preserving national traditions, adaptation and regulation of professional development of future teachers. Modernization of the educational system in Ukraine, determined by the trends of European integration, which can be regarded to be an essential level of success, in not only an economic and political transformation of society, but also of strategic changes of educational policy of Ukraine.
PL
W artykule zanalizowano modernіzację systemu edukacyjnego na Ukrainіe pod kątem procesów eurointegracyjnych, nie tylko jako czynnika ekonomіcznych i polіtycznych transformacji społeczeństwa obywatelskiego, ale też jako czynnika strategіcznych, edukacyjnych zmian na Ukrainie, w czasach procesów globalizacyjnych. Opierając się na analizie badań teoretycznych, określono tendencje rozwoju edukacji w społeczeństwie informacyjnym, w tym tendencje rozwoju technologii informacyjnych: ciągłość; jej korelację z obecnym poziomem nauki; tworzenie edukacyjnego środowiska informacyjnego; humanizację, liberalizację, fundamentalizację, orientację technologii informacyjnych na działalność; ewolucję technologii informacyjnych jako uniwersalnych, wielofunkcyjnych zasobów rozwoju procesów poznawczych; pogłębienie funkcji światopoglądowej nauki jako formacji metaprzedmiotowej.
Year
Issue
10
Pages
20-29
Physical description
Contributors
 • National Pedagogical Dragomanov University, Kiev, Ukraine
 • National Pedagogical Dragomanov University, Kiev, Ukraine
References
 • Andrushchenko V., Filosofiia osvity v suchasnii Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku / V. Andrushchenko, V. Lutai. // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2004. – № 4. – S. 5–13; Gershunskiy B. S., Filosofiya obrazovaniya: uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh i srednikh pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy / B. S. Gershunskiy. – Moskva: Moskovskiy psikhologosotsialnyyinstitut, 1998. — 432 s.; Kastels M., Informatsionnaya epokha: Ekonomika, obshchestvo i kultura / M. Kastels; per. s angl. pod nauch. red. O. I. Shkaratana ; Gos. in-t. vyssh. shkoly ekonomiki. – M.: Izd-vo GU VShE, 2000. – 606 s., Sukhanov A. P. Informatsiya i progress. – Novosibirsk : Nauka. Sib. otd-nie (Ser. Nauka i tekhn. progress), 1988. – 192 s.; Semenyuk E. P., Informatsionnaya kultura obshchestva i progress informatiki / E. P. Semenyuk. // NTI. – Ser L. – 1994. – № 1. – S. 1–8; Petrov A. V. Metodologicheskie i metodicheskie osnovy lichnostno-razvivayushchego kompyuternogo obrazovaniya: monografiya / A. V. Petrov. – Volgograd: Peremena, 2001. – 267 s.; Ursul A. D., Informatizatsiya obshchestva (vvedenie v sotsialnuyu informatiku) / A. D. Ursul. – Moskva: AON, 1990. – 192 s.; Shreyder Yu. A.Informatizatsiya i kultura / Yu. A. Shreyder // NTI. – Seriya 2. – 1991. – № 8. – S. 1–9.
 • Arnoldov A. I., Vvedenie v kulturologiyu: uchebnoe posobie / A. I. Arnoldov. – M.: NAKiOTs, 1993. – 349 s.; Vokhrysheva M. G. Interaktivnye kulturologicheskie modeli dialogicheskogo vzaimodeystviya v informogeneze lichnosti / M. G. Vokhrysheva // Informatsionnaya kultura: Protsessy teoreticheskogo osmysleniya: sb. 11. – Krasnodar, 2001. – S. 29–86; Gendina N. I., Baza issledovaniy v oblasti informatsionnoy kultury / N. I. Gendina, Ye. L. Kudrina // Bibliografiya. – 2001. – № 3. – S. 110–113; Grechikhin I. Ye., Metodicheskie podkhody k kompleksnomu ispolzovaniyu sredstv informatsionnykh i kommunikatsionnykh tekhnologiy v protsesse podgotovki studentov neyazykovykh spetsialnostey universiteta (na primere obrazovat. inform.-komunikats. sredy obucheniya inostr. yaz.): avtoref. dis. ... kand. ped.m nauk / I. Ye. Grechikhin. – Moskva, 2004. – 18 s.; Kogan L. N., Lichnost i kultura / L. N. Kogan / Sotsializm i lichnost. – M., 1976. – S. 138–139; Kolin K. K., Fundamentalnye osnovy informatiki: Sotsialnaya informatika / K. K. Kolin. – Yekaterinburg, 2000. – 350 s.; Slastenin V. A., Metodologicheskaya kultura uchitelya / Slastenin V. A., Tamarin V. E. // Pedagogika. – 1990. – № 7. – S. 82–88, Sokolova I. V., Sotsialnaya informatika: uchebnik / I. V. Sokolova. – M.: Perspektiva, 2008. – 274 s.; Chvanova M. S., Informatizatsiya sistemy nepreryvnoy podgotovki spetsialistov: metodologiya, teoriya, praktika: monografiya / M. S. Chvanova, I. A. Lipskiy. – Tambov: TGU im. G. R. Derzhavina, 2000. – 518 s.
 • Bondarevskaya Ye. V., Pedagogika: lichnost v gumanisticheskikh teoriyakh i sistemakh vospitaniya : uchebnoe posobie / Ye. V. Bondarevskaya, S. V. Kulnevich; pod obshchey redaktsiey Ye.V.Bondarevskoy – Moskva–Rostovna- Donu : Uchitel, 1999. — 560 s.
 • Bykov V. Yu., Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity: monohrafiia.— Kyiv: Atika, 2008. — 684 s.; Osnovy standartyzatsii informatsiinokomunikatsiinykh kompetentnostei v systemi osvity Ukrainy: metod. rekomendatsii / V. Yu. Bykov, O. V. Bilous, Yu. M. Bohachkov [ta in.] ; za zah. red. V. Yu. Bykova,O. M. Spirina, O. V. Ovcharuk — Kyiv: Atika, 2010. — 84 s.; Bykov Yu. S., Suchasni innovatsiini IKT-instrumenty rozvytku system vidkrytoi osvity / V. Yu. Bykov, A. M. Hurzhii // Pedahohichna i psykholohichna nauky v Ukraini: zbirnyk naukovykh prats: v 5-ty t. T.4. Profesiina osvita i osvita doroslykh. – Kyiv: Pedahohichna dumka, 2012. – 512 s.; Zhaldak M., Formuvannia informatsiinoi kultury vchytelia / M. I. Zhaldak, O. A. Khomik // International Charity Foundation for History and Development of Computer Science and Technique ICFCST. – Rezhym dostupu: http://www. icfcst. kiev. ua/symposium/proceedings/galdak. doc [Elektronnyi resurs]; Ershov A. P. Kontseptsyia ynformatyzatsyy obshchestva / A. P. Ershov // Ynformatyka y obrazovanye. – 1988. – № 6. – S. 3–22; Zhuk Yu. O. Kompiuterno oriientovani zasoby navchalnoi diialnosti: problemy stvorennia ta vprovadzhennia / Yu. O. Zhuk // Naukovyi visnyk Izmailskoho derzh. ped. in-tu. – Izmail: IDHU, 2004. – Vyp. 16. – S. 11–15; Kolomiiets A. M. Informatsiina kultura vchytelia pochatkovykh klasiv: monohrafiia / A. M. Kolomiiets; Vinnytskyi derzh. pedahohichnyi un-t im. Mykhaila Kotsiubynskoho. – Vinnytsia: VDPU, 2007. – 379 s.; Koliada M. H., Formuvannia informatsiinoi kultury maibutnikh ekonomistivu protsesi profesiinoi pidhotovky : avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04 / M. H. Koliada; Luhanskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. – Luhansk, 2004. – 24 s.; Makarenko L. L., Stvorennia i rozvytok merezhevykh osvitnikh tovarystv / L. L. Makarenko, S. M. , // Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Ser. № 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy: zbirnyk naukovykh prats / za red. V. D. Syrotiuka. – Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2009. – Vyp. 19. – S. 226–233; Morze N. V., Systema ыnformatsыinoi pidtrymky nabuttia mahistramy naukovoi skldovoi IKT-kompetentnosti / Morze Nataliia Viktorivna, Kuzminska Olena Herontiivna // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. – 2014. – Tom 44. – №6. – S. 42–56; Mashbyts Yu. I. Osnovy novykh informatsiinykh tekhnolohii navchannia: posibnyk dlia vchyteliv / Yu. I. Mashbyts, O. O. Hokun, M. I. Zhaldak, O. Yu. Komisarov, N. V. Morze. – K.: IZMN, 1997. – 264 s.; Modeli harmonizatsii merezhnykh instrumentiv orhanizatsii ta informatsiino-tekhnolohichnoho pidtrymuvannia navchalno-piznavalnoi diialnosti [Elektronnyi resurs] / O. M. Spirin, V. M. Demianenko, Yu. H. Zaporozhchenko [ta in.] // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. — 2012. — №6 (32). — Rezhym dostupu: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/774/ 580; Polat Ye. S. Novye pedagogicheskie i informatsionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy / Ye.S.Polat, M.Yu. Bukharkina, M .V.M oiseeva, A. Ye. Petrov; pod red. Ye. S. Polat. — 3-e izd., ispr. i dop. — M.: Izdatelskiy tsentr «Akademiya», 2008. — 272 s.; Ramskyi Yu. S., Metodychna systema formuvannia informatsiinoi kultury maibutnikh vchyteliv matematyky : avtoref. dys ... d-ra ped. nauk / Yu. S. Ramskyi . – Kyiv, 2013 . – 56 s.; Robert I. V., Sovremennye informatsionnye tekhnologii v obrazovanii: didakticheskie problemy; perspektivy ispolzovaniya: monografiya / I. V. Robert. – M.: IIO RAO, 2010. – 140 s.
 • Gessen S. I., Osnovy pedagogiki. Vvedenie v prikladnuyu filosofiyu / S. I. Gessen. – Moskva: Shkola-Press, 1995. — 448 s.
 • Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page; Kontseptsiia rozvytku osvity Ukrainy na period 2015–2025 rokiv. S. 15 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/project_30102014. doc.
 • Derzhavna prohrama “Informatsiini ta komunikatsiini tekhnolohii v osviti i nautsi” na 2006−2010 roky”[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1153-2005-%D0%BF.
 • Derzhavna prohrama roboty z obdarovanymy moloddiu na 2007–2010 roky “Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8serpnia 2007 r. № 1016” [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://dok.znaimo.com.ua/docs/index- 8803.html.
 • Derzhavna tsilova naukovo-tekhnichna prohrama “Obraznyi kompiuter” (skhvalena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 08.11.2000 № 1652 ta zatverdzhena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 sichnia 2010 r. № 58) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-%D0%9A%D0%9C%D0%A3/type-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/58-2010-%D0%BF-27.01.2010.htm.
 • Derzhavna tsilova naukovo-tekhnichna prohrama “Vprovadzhennia i zastosuvannia hrid-tekhnolohii na 2009–2013 roky” [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1020-2009-%D0%BF.
 • Kontseptualni zasady rozvytku pedahohichnoi osvity Ukrainy ta yii intehratsii v Yevropeiskyi osvitnii prostir” [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3145/ ;
 • Kontseptsii rozvytku osvity Ukrainy na period 2015–2025 rokiv [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://osvita.ua/news/43501/.
 • Pro Osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007- 2015 roky” [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/537–16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76879031-839b-42dc-b0d7-919e0c947a56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.