PL EN


2014 | 1 | 13-22
Article title

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE W ROZWOJU ZAWODOWYM

Authors
Content
Title variants
EN
ENVORONMENTAL FACTORS IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój zawodowy trwa przez całe życie człowieka i podlega licznym wpływom osobowym i środowiskowym. Czynniki środowiskowe interweniują szczególnie mocno w okresie dorosłości. Wówczas uaktywniają się ze szczególną siłą rynek pracy i społeczność lokalna, które dopełniają występujące już wcześniej wpływy środowiska rodzinnego i szkolnego. Empiryczne potwierdzenie dużego znaczenia czynników środowiskowych w realizacji biografii zawodowych mieszkańców województwa lubuskiego wykazały badania przeprowadzone w ramach projektu badawczego „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy”.
EN
Professional development lasts whole human’s life and is subordinated to personal and environmental influences. Environmental factors especially intervene in adulthood period. Then, with particular force, labour market and local community is activated what completes earliest family and school environment influences. Empirical approval of environmental factors significance in professional biographies realizations of Lubuskie area residents were proven in researches conducted within research project „Życie Lubuszan” („The life of Lubuskie residents”).
Contributors
 • Zdzisław Wołk
References
 • Kabaj M. (red.), Badanie bezrobocia długotrwałego, Warszawa 2001.
 • Brzeziński M., Czop K., Istota i zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa, [w:] Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, Warszawa 2007.
 • Dobrowolski P., Euroregiony na granicy polsko – niemieckiej i ich znaczenie w procesach integracyjnych, [w:] C. Osękowski (red.), Ziemie Zachodnie Polska – Niemcy. Integracja europejska, księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Prof. dra hab. Hieronima Szczegóły, Zielona Góra 2001.
 • Holzer J. Z., Demografia, Warszawa 1999.
 • Kwiatkowski S.M., Problemy rynku pracy, [w:] S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy, Warszawa 2007.
 • Pilch T., Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.
 • Radziewicz-Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, Gdańsk 2005.
 • Sobocka-Szczapa H., Ekonomia społeczna, [w:] E. Kryńska (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, Warszawa 2009.
 • Solarczyk-Ambroziak E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Poznań 2004.
 • Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk 2003.
 • Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
 • Wasilewski R., Lokalna polityka społeczna, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2009.
 • Winiarski M., Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995.
 • Wołk Z., Potencjał pracowniczy wobec zagrożenia bezrobociem, [w:] G. Miłkowska, Z. Wołk (red.), Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu, Zielona Góra 2012.
 • Wołk Z., Społeczność lokalna przestrzenią realizacji kariery życiowej, [w:] Z. Wołk, K. Dzieńdziura (red.) Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej, Zielona Góra 2000.
 • Wołk Z., Zawodoznawstwo, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7688f792-d669-41c2-8991-8c12d216d90b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.