PL EN


2016 | 47 | 290-301
Article title

Prowzrostowa orientacja polityki wobec Romów w Europie

Authors
Content
Title variants
EN
Pro-growth Orientation of Policy towards the Roma in Europe
RU
Ориентация политики на развитие по отношению к цыганам в Европе
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Unia Europejska jest ukierunkowana na dążenie do osiągnięcia celów spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Są one ściśle związane z trwałym wzrostem gospodarczym i społecznym, który niemożliwy jest bez rozwoju w tych obszarach. Strategia Unii Europejskiej dotycząca zmiany sytuacji Romów jest ściśle związana ze strategią Europa 2020, nastawioną na reali-zację celów spójności. Praktyczna realizacja założeń proromskiej strategii jest powierzona państwom członkowskim. Na tej płaszczyźnie dochodzi do konkretyzacji unijnych założeń ramowych, zgodnie z ich rozwojowym ukierunkowaniem. Jednak biorąc pod uwagę ostatni etap wdrażania strategii UE, czyli praktyczną realizację działań skierowanych do Romów, pojawi się problem związany z różnymi systemami wartości. Cele Unii Europejskiej opierają się przede wszystkim na wartości rozwoju i dążeniu do wzrostu. Kultura Romów – ukształtowana przez potrzebę przetrwa-nia – związana jest z systemem wartości opierającym się na trwaniu, niezmienności i silnych więziach wewnątrzgrupowych. Oceniając z takiego punktu widzenia prorozwojową orientację polityki wobec Romów w Europie, należałoby przyjąć inne kryteria, niż te, które wynikają z unijnej strategii, a także strategii „Europa 2020”. Jednak nawet Wskaźnik Rozwoju Społecznego nie w pełni umożliwia ocenę adekwatną do systemu romskiej kultury. Najważniejsze zatem pozostają unijne kryteria oceny prowzrostowej orientacji polityki. Podstawą do takiej oceny są założenia określone w Unijnych Ramach, a także coroczne komunikaty Komisji Europejskiej podsumowujące postępy państw członkowskich. Na ich podstawie jednoznacznie można stwierdzić, że polityka wobec Romów jest ukierunkowana na wzrost gospodarczy i społeczny.
EN
The EU is focused on the pursuit of the objectives of economic, social and territorial cohesion. They are closely linked with sustainable growth, which is impossible without the development in these areas. The EU Roma strategy is strongly linked to the Europe 2020 strategy, aimed at cohesion objectives. The practical realization of pro-Roma strategy assumptions is entrusted to the Member States. In this regard, it comes to concretization of EU framework principles in accordance with their developmental orientation. However, taking into account the final stage of implementation of the EU, being the practical implementation of measures addressed to Roma, there is a problem with different systems of values. Objectives of the European Union are based primarily on the development and pursuit of growth. Roma culture-shaped by the need for survival – is associated with a value system which is based on the duration, permanence and strong intracommunity ties. Assessing with this point of view progrowth orientation of Roma policy, we should adopt other criteria than those resulting from the Europe 2020 strategy. However, even the Human Development Index is not possible to assess fully appropriate to the system of Roma culture. Therefore the most appropriate are the EU's progrowth policy orientation evaluation criteria. The basis for this assessment are the assumptions set out in the EU Framework and the annual European Commission communication summarizing the progress made by Member States. On this basis, it can be stated that the EU Roma policy is focused on economic growth and social development.
Year
Volume
47
Pages
290-301
Physical description
Contributors
 • Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
References
 • 1098/2008/WE, Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wyklu-czeniem Społecznym (2010).
 • 2009/C 27/20, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Integracja mniejszości — Romowie”, 2009/C 27/20, 10.6.2008.
 • Bakalarczyk R., 2001, Bieda i wykluczenie społeczne. Raport, Amicus Europae, Warszawa.
 • Brown P., Dwyer P., Martin P., Scullion L., Turley H., 2015, Rights, responsibilities and redress? Research on policy and practices for Roma inclusion in ten Member States. Final report, University of York, http://eprints.whiterose.ac.uk/84894/ (stan na dzień 12.09.2015).
 • COM(2015) 299, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Sprawozdanie z wdrażania unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów 2015” COM(2015) 299 final, 17.6.2015.
 • Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union 2010, 2010, Eurostat, Luxembourg.
 • Council Conclusions on Inclusion of the Roma, 2947th Employmet, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council Meeting, Luxembourg 8 June 2009, Annex to the Annex.
 • Fischer A.M., 2014, The Social Value of Employment and the Redistributive Imperative for Development, UNDP Human Development Report Office. OCCASIONAL PA-PER, http://hdr.undp.org/en/content/social-value-employment-and-redistributive-imperative-development (stan na dzień 1.09.2015).
 • Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 2014, Komisja Europejska, Luksemburg.
 • KOM(2010) 2020, Komunikat Komisji Europa 2020. „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, 3.3.2010.
 • KOM(2011) 173, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.” KOM(2011) 173 wer-sja ostateczna, 5.04.2011.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę” {SEC(2008) 2550}, COM(2008) 616 wersja ostateczna, 6.10.2008.
 • Kubiczek A., 2014, Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 38 (2/2014), red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Laat de J., 2010, Economic Costs of Roma Exclusion, The World Bank.
 • Malik K i inni, 2014, Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, UNDP, New York.
 • Marcinčin A., Marcinčinová L., 2009, The Cost of Non-Inclusion. The key to integration is respect for diversity, Open Society Foundation, Bratislava.
 • McCulloch N., 2011, Growth and Development. Discussion paper, Bond, London, https:// www.bond.org.uk/data/files/Growth_and_development_-_a_Bond_discussion_paper. pdf (stan na dzień 11.01.2013).
 • Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 2010, Komisja Europejska, Bruksela.
 • Pink M., 2015, Rozwój gospodarczy a poczucie szczęścia Polaków w kontekście tendencji światowych po 1989 roku, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 41 (1/2015), red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Poverty, Social Exclusion and Marginalization. Slovak report 2000, 2000, National Human Developement Report, http://hdr.undp.org/en/content/poverty-social-exclusion-and-marginalization (stan na dzień 1.09.2015).
 • Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020, załącznik do uchwały nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020”.
 • Roma survey – Data in focus. Poverty and employment: the situation of Roma in 11 EU Member States, 2014, FRA, Luxembourg.
 • Szewczyk M., 2013a, Strategia Unii Europejskiej dotycząca wspólnych ram integracji Romów: korelacje na poziomie krajowym [w:] Studia o Romach w Polsce i w Europie, red. P. Borek, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.
 • Szewczyk M., 2013b, Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów.
 • Szewczyk M., 2015a, European Roma Institute, „Nie "pa Rromanes", ale o Romach”, http://romowie.blogspot.com/2015/09/europeanroma-institute-open-society.html, (stan na dzień 18.09.2015).
 • Szewczyk M., 2015b, Unijne Ramy i polska strategia integracji Romów – sposób zgodności [w:] Romowie w Polsce i w Europie. Od dyskryminacji do tolerancji, red. A. Bartosz, P. Borek, B. Gryszkiewicz, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 • The Economic & Social Cost of Illiteracy. A snapshot of illiteracy in a global context, 2015, The World Literacy Foundation, http://worldliteracyfoundation.org/wp-content/uploads/2015/02/WLF-FINAL-ECONOMIC-REPORT.pdf (stan na dzień 31.08.2015).
 • Woźniak M.G., 2014, Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty. Warunki integracji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 39 (3/2014), red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-768c3ca2-9200-464b-8df1-a3fa7b07020d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.