PL EN


2021 | 1 | 19-33
Article title

ROLA OPIEKUNA W DZIAŁALNOŚCI RAD MŁODZIEŻOWYCH – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Authors
Content
Title variants
EN
THE ROLE OF THE GUARDIAN IN THE ACTIVITIES OF YOUTH COUNCILS – RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rady młodzieżowe są podmiotami, które funkcjonują przy jednostkach samorządu terytorialnego. Stanowią reprezentację młodzieży dla danej społeczności lokalnej, a także tworzą forum dla współdziałania i współrządzenia pomiędzy władzami lokalnymi a młodzieżą. Celem artykułu jest przedstawienie relacji zachodzących pomiędzy opiekunem rady młodzieżowej a radą oraz wskazanie potencjalnych ról, które mogą być przez niego realizowane. Wyniki przedstawione w artykule są częścią badań empirycznych dotyczących działalności rad młodzieżowych oraz ich znaczenia dla lokalnej wspólnoty samorządowej.
EN
Youth councils are entities that operate at local government units. They represent young people for various communities, and are also a forum for cooperation between local authorities and young people. The purpose of the article is to present the relationships between the youth radio guardian and the council and to indicate available roles that may be related by him. The results that were presented in the text are the results of empirical research on the activities of advisers and their significance for joint self-government groups.
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk o Polityce
References
 • Augsberger, A., Collins, M. E., Gecker, W., Dougher, M. (2018). Youth Civic engagement: Do youth councils reduce or reinforce social inequality? Journal of Adolescent Research, 33, 187–208. DOI: 10.1177/0743558416684957.
 • Bojarski, D. (2016). Młodzieżowa rada gminy jako przykład zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie lokalnym. W: K. Perużyńska (red.), XLV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych ,,Koła Naukowe – Szkołą Twórczego Działania”, (13–16). Olsztyn: Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie.
 • Boratyn, D. (2019). Aktywność rad młodzieżowych na portalu społecznościowym Facebook – analiza porównawcza. Edukacja-Technika-Informatyka, 4/30, 192–197. DOI: 10.15584/eti.2019.4.25.
 • Brol, M. (2013). Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 10, 30–52.
 • Checkoway, B. (2011). What is youth participation? Children and Youth Services Review, 33, 340–345. DOI: 10.1016/j.childyouth.2010.09.017.
 • Collins, M. E., Augsberger, A., Gecker, W. (2016). You t h councils in municipal gov- ernment: Examination of activities, impact and barri ers. Children and Y outh Services Rev iew , 65(C) , 140 –147 . DOI: 10.1016/j.childyouth.2016.04.007.
 • Ćwiklicki, M. (2013). Młodzieżowe Rady Gmin W: M. Ćwiklicki (red.), Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk (119–129). Kraków: Wydawca Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Definicja kontroli. Pobrane z http://cdb.net.pl/definicja-kontroli/ (dostęp: 22.04.2020).
 • Dolewka, Z. (2013). System kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym. Biblioteka Regionalisty, 13, 31–41.
 • Feringa, D., Tonkens, E. (2017). How the participation style in local youth councils contributes to the civic engagement of young people. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 26, 43–59. DOI: 10.18352/jsi.527.
 • Górniak, L., Motyka, M. (2012). Wymiar zaufanie - kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji. Psychologia Ekonomiczna, 2, 38–53. DOI: 10.14659/PJOEP.2012.02.03.
 • Horgan, D. (2017). Consultations with Children and Young People and Their Impact on Policy in Ireland. Social Inclusion, 5, 104–112. DOI: 10.17645/si.v5i3.959.
 • Koźmala, M. (2018). 9 skutecznych sposobów jak inspirować innych. Pobrane z: https://businessandprestige.pl/9-skutecznych-sposobow-jak-inspirowac-innych/ (dostęp: 22.04.2020).
 • Leźnicki, M. (2010). Problem „płynnej odpowiedzialności” w perspektywie badań nad rozwojem zrównoważonym. Studia Ecologiae et Bioethicae, 8/1, 207–215.
 • Maciaszek, P. (2015). Partycypacja społeczna młodzieży na przykładzie młodzieżowych rad gmin – część I. Rocznik Samorządowy, 4, 258–273.
 • Maciaszek, P. (2016). Partycypacja społeczna młodzieży na przykładzie młodzieżowych rad gmin – część II. Rocznik Samorządowy, 5, 171–187.
 • Mik, D. (2018). Reprezentacje młodzieży w samorządzie terytorialnym oraz rola młodzieżowych organów doradczych w aktywizacji społecznej młodzieży. Pobrane z http://tarnowskiedialoginaukowe.pl/wp-content/uploads/2018/12/06_Mik.pdf.
 • Napiontek, O., Grabarek, M. (2009). Dobre Praktyki Młodzieżowych Rad Gmin, Miast i Dzielnic. Warszawa: Wydawca Fundacja Civis Polonus.
 • Napiontek, O., Pietrasik, J., Szaniawska, M. (2009). Młodzieżowa Rada Gminy Aktywność obywatelska młodzieży w społeczności lokalnej. Warszawa: Wydawca Fundacja Civis Polonus.
 • Owczarek, M., Pietrasik, J., Radzewicz, J. (2012). Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin. Warszawa: Wydawca Fundacja Civis Polonus.
 • Standardy funkcjonowania w Polsce młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatu przyjęte przez VI Zgromadzenie Ogólne Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych na podstawie Uchwały nr 32/VI/03 z dnia 27 kwietnia 2003 roku.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz. U. 2019.0.506 t.j.
 • Wasilewski, P. i in. (2018). O Młodzieżowych Radach. Analiza Młodzieżowych Rad w Polsce w roku 2018. Warszawa. Pobrane z https://wschowa.info/storehouse/2018/07/Publikacja-O-m%C5%82odzie%C5%Bcowych-radach-.pdf.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76981152-d57a-41e3-9878-ced0bf7a09db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.