PL EN


2013 | 34 | 25-34
Article title

Pauperyzacja i powstanie polityki społecznej na przykładzie Anglii w epoce elżbietańskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Impoverishment and the Establishing of Social Policy in England in the Elizabethan Era
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono kształtowanie się fundamentów polityki społecznej w elżbietań-skiej Anglii. Omówiono podstawowe akty prawne tego okresu oraz opisano radykalny charakter reform, jakim miały służyć. Dla zrealizowania tych zamiarów ustanowiono prawa zakazujące żebractwa, z drugiej zaś strony przejęto instytucje służące dobroczynności i pomocy społecznej. Opieka społeczna miała być odtąd realizowana nie według mało selektywnych kryteriów z prze-szłości, ale według zasad bazujących przede wszystkim na odróżnieniu potrzebujących od tych, którzy takiej pomocy nie potrzebowali. Przyjmuje się, że pierwszym źródłem prawa w dziedzinie pomocy społecznej był akt wydany przez angielską królową w 1601 roku, zwany Prawem ubogich.
EN
This paper presents the development of the foundations of social policy in Elizabethan England. The basic laws of this period were discussed as well as the radical nature of the reforms. To make these plans real, certain laws were established and begging was to be banned. On the other hand institutions for charity and social welfare were taken over. From that time social services were not supposed to be implemented according to selected criteria from the past, but according to rules based primarily on the contrast between those who are in need of such assistance and those who are not. It is assumed that the primary source of law in the field of social assistance was the measure adopted by the Queen of England in 1601, called the law of the poor.
Year
Issue
34
Pages
25-34
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Balcerek M., 1981, Rozwój wychowania i kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo. Zarys historyczny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  • Byrne M.St.C., 1971, Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej, tłum. A. Staniewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa. Caprara G.V., Cervone D., 2000, Personality: Determinants, Dynamics, and Potentials, Cambridge University Press, New York.
  • Chestersman M., 1979, Charites, Trust and Social Welfare, Widenfield and Nicolson, London.
  • Slack P., 1995, The English Poor Law, 1531–1782, University Press Cambridge, Cam-bridge. Slater C., Cantab M.A., Idiots, imbeciles and intellectual impairment, A History of Men-tal Handicap/Learning Difficulties from 1000AD to 2000AD, http://caslater. freeservers.com/ancient.htm (dostęp 14.04.2012).
  • Stevens M., 2011, Broadmoor Revealed: Victorian Crime And Lunatic Asylum, Kindle Edition, Berkshire.
  • Taylor M., Kendal J., 1997, History of the Voluntary sector [w:] Voluntary sector in the United Kingdom, red. J. Kendal, M. Knapp, Manchester University Press, Manches-ter-New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-769ea896-d50f-4d58-8b72-9d03268ca2d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.