PL EN


2019 | vol. 63, nr 7 | 187-202
Article title

The innovativeness of Knowledge-Intensive Business Services in the context of market needs

Content
Title variants
PL
Innowacyjność dostawców usług biznesowych opartych na wiedzy w kontekście potrzeb rynkowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The issue of innovativeness is gaining importance due to rapid changes that enterprises have to face. The aim of this paper is to check if there is a relationship between the innovation level of Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) providers and the level of visibility of a given type of business activity on the Internet. In the theoretical part, a review of Polish and English literature devoted to the issue of innovation measures, KIBS and the problem of visibility on the Internet was conducted. To implement the research objective, two research streams were integrated to examine the level of KIBS innovativeness – Statistics Poland data on the number of innovations implemented by individual KIBS suppliers with the results of a netnographic analysis presenting the level of visibility which can be considered as a determinant of the level of relative demand for given services. The results of the analysis show the level of innovation of individual KIBS and point to the weak relationship with the level of visibility on the Internet.
PL
Problematyka innowacyjności zyskuje na znaczeniu w obliczu dynamicznych zmian, którym przedsiębiorstwa muszą sprostać. Celem pracy jest sprawdzenie, czy istnieją związki między poziomem innowacyjności dostawców usług biznesowych opartych na wiedzy (KIBS) a poziomem widoczności danego rodzaju działalności biznesowej w Internecie. W części teoretycznej przeprowadzono kwerendę literatury polskiej i anglojęzycznej poświęconej zagadnieniom mierników innowacyjności, KIBS oraz problematyce widoczności w Internecie. Dla realizacji postawionego celu badawczego, zintegrowano dwa strumienie badawcze by zbadać poziom innowacyjności KIBS – zestawiono dane GUS dotyczące ilości wdrażanych innowacji przez poszczególnych dostawców KIBS z wynikami analizy netograficznej prezentującej zapotrzebowanie rynku na poszczególne rodzaje usług biznesowych. Wyniki przeprowadzonej analizy ukazują poziom innowacyjności poszczególnych KIBS i wskazują słabe powiązania z poziomem widoczności w Internecie.
References
 • Bielski I., 2000, Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych,Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 • Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., 2018, Events KIBS on the business services market – a netnography analysis, European Journal of Service Management, vol. 27(3), pp. 7-14.
 • Bumberova V., Milichovsky F., 2019, Business Development Patterns of Small Knowledge Intensive
 • Enterprises from the Czech Republic, Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019).
 • Chen Y.-S., Lin M.-J. J., Chang C.-H., 2009, The positive effects of relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets, Industrial Marketing Management, vol. 38, pp. 152-158.
 • Chichkanov N., Miles I., Belousova V., 2019, Conditions for innovation in KIBS: Evidence from Russia, Basic Research Program Working Papers Series: Science, Technology and Innovation WP BRP 92/STI/2019, National Research University Higher School of Economics, Moscow.
 • Chuklin A., Serdyukov P., De Rijke M., 2013, Modeling clicks beyond the first result page, Proceedings of International Conference on Information and Knowledge Management, San Francisco, CA, USA, pp. 1217-1220.
 • Cohen B., Amorós J.E. 2014, Municipal demand-side policy tools and the strategic management of technology life cycles, Technovation, vol. 34(12), pp. 797-806.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., 2009, Budowanie społeczeństwa informacyjnego, [In:] A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski (eds.), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa.
 • Dobni C.B., 2010, The Relationship between an innovation orientation and competitive strategy, International Journal of Innovation Management, vol. 14 (2), pp. 331-357.
 • Doloreux D., Shearmur R., 2012, How much does KIBS contribute to R&D activities of manufacturing firms?, Economia Politica, vol. 29(3), pp. 319-342.
 • Dong J., Yang C., 2015, Information technology and organizational learning in knowledge alliances and networks: evidence from the US pharmaceutical industry, Information & Management, vol. 52(1), pp. 111-122.
 • Dreze X., Zufryden F., 2004, Measurement of online visibility and its impact on internet traffic, Journal of Interactive Marketing, vol. 18(1), pp. 20-37.
 • Enge E., Spencer S., Stricchiola J., Fishkin R., 2012, The Art of SEO: Mastering Search Engine Optimization, O’Reilly Media, Sebastopol.
 • Gadrey J., Gallouj F., 1998, The provider-customer interface in business and professional services, The Service Industries Journal, vol. 18(2), pp. 1-15.
 • Gallouj F., 2002, Knowledge-Intensive Business Services: Processing Knowledge and Producing Innovation, [In:] J. Gadrey, F. Gallouj (eds.), Productivity, Innovation and Knowledge in Services,
 • Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, pp. 256–284. GSS, 2019, Google Search Statistics, https://www.internetlivestats.com, (10.09.2019).
 • He Z.L., Wong P.K., 2009, Knowledge interaction with manufacturing clients and innovation of knowledge-intensive business services firms, Innovation: Management, Policy & Practice, vol. 11, pp. 264-278.
 • Hertog den P., 2000, Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation, International Journal of Innovation Management, vol. 4(4), pp. 491-528.
 • Hooley G.J., Greenley G.E., 2005, The resource underpinnings of competitive positions, Journal of Strategic Marketing, vol. 13, pp. 93-116.
 • Hopkins L., 2012, Online reputation management: Why the first page of Google matters so much, www. leehopkins.net (access: 26.05.2019)
 • Landry R., Amara N., Doloreux D., 2012, Knowledge exchange strategies between KIBS firms and their clients, The Service Industries Journal, vol. 32(2), pp. 291-320.
 • Lengton M., Verzijl D., Dervojeda K., Netherlands P., Probst L., Frideres L., 2015, Internet of Things connected cars, Business Innovation Observatory Contract, no 190.
 • Luh C.-J., Yang S.-A., Huang T.-L.D., 2016, Estimating Google’s search engine ranking function from a search engine optimization perspective, Online Information Review, vol. 40(2), pp. 239-255, doi.org/10.1108/OIR-04-2015-0112.
 • Martinez-Fernandez C., 2010, Knowledge-intensive service activities in the success of the Australian mining industry, The Service Industries Journal, vol. 30(1), pp. 55-70, doi:10.1080/02642060802317820.
 • Miles I., Belousova V., Chichkanov N., 2017, Innovation configurations in knowledge intensive business services?, Foresight and STI Governance, vol. 11(3), pp. 94-102.
 • Muller E., Doloreux D., 2009, What we should know about knowledge-intensive business services, Technology in Society, vol. 31(1), pp. 64-72.
 • Neirotti P., Pesce D., 2019, ICT-based innovation and its competitive outcome: The role of information intensity, European Journal of Innovation Management, vol. 22(2), pp. 383-404, https://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/EJIM-02-2018-0039 (12.032019).
 • Norris D., Ciesielska M., 2019, Towards a framework for innovation orientation within business and management studies, Journal of Organizational Change Management, vol. 32(1), pp. 123-44.
 • OECD, 2018, Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/ Eurostat, Luxembourg.
 • Palacios D., Soto P., Merigo J., 2015, Online social networks as an enabler of innovation in organizations, Management Decision, vol. 53(9), pp. 1906-1920.
 • Pavlou P., El Sawy O., 2006, From IT leveraging competence to competitive advantage in turbulent environments: The case of new product development, Information Systems Research, vol. 17(3), pp. 198-227.
 • Pomykalski A., 2001, Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Rodriguez M., Camacho J. A., 2010, Are knowledge-intensive business services so “hard” innovators? Some insights using Spanish microdata, Journal of Innovation Economics & Management, vol. 1(5), pp. 41-65.
 • Rutkowska-Gurak A. 2010, W poszukiwaniu miar innowacyjności rozwoju, Acta Universitatis Lodziensis – Folia Iuridica, vol. 246.
 • Shi X., Wu Y.R., Zhao D.T., 2014, Knowledge intensive business services and their impact on innovation in China, Service Business, vol. 8, pp. 479-498.
 • Siguaw J.A., Simpson P.M., Enz C.A., 2006, Conceptualizing innovation orientation: A framework for study and integration of innovation research, Journal of Product Innovation Management, vol. 23, pp. 556-574.
 • Sundbo J.F., Toivonen M., 2012, User-Based Innovation in Services, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Szarucki M., 2011, Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 4/3, Sopot, pp.189-197.
 • Śmigielska G., Wiśniewska S., 2016, Innowacje marketingowe w handlu detalicznym, Problemy Zarządzania, vol.14/1 (1), pp. 57-70.
 • Theoharakis V., Hooley G., 2008, Customer orientation and innovativeness: Differing roles in New and Old Europe, International Journal of Research in Marketing, vol. 25, pp. 69-79.
 • Vaughan L., 2016, Discovering business information from search engine query data, Online Information Review, vol. 38(4), pp. 562-574.
 • Wang F., Vaughan L., 2014, Firm web visibility and its business value, Internet Research, vol. 24(3), pp. 292-312.
 • Wolk A., Theysohn S., 2007, Factors influencing website traffic in the paid content market, Journal of Marketing Management, vol. 23(7-8), pp. 769-796.
 • Wong P.K., He Z.L., 2005, A comparative study of innovation behavior in Singapore’s KIBS and manufacturing firms, The Service Industries Journal, vol. 25, pp. 23-42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76a2ae76-378a-4d56-be14-a2260d54755c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.