PL EN


2017 | 6 | 7 | 119-124
Article title

Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług online. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2016 r., sygn. C-582/14

Authors
Content
Title variants
EN
Processing personal data by online service providers. Comments to the judgment of the European Court of Justice of 19 October 2016, case No C-582/14
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (dalej: Bundesgerichtshof) i dotyczy wykładni art. 2 lit. a i art. 7 lit. f dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. 1995, L 281, s. 31) (dalej: dyrektywa). Problem powstał na tle sporu pomiędzy Patrickiem Breyerem a Republiką Federalną Niemiec w przedmiocie rejestrowania i przechowywania przez państwo adresu protokołu internetowego (dalej: adres IP) Patricka Breyera (dalej: użytkownik) podczas przeglądania przez niego wielu stron internetowych niemieckich służb federalnych.
Keywords
Year
Volume
6
Issue
7
Pages
119-124
Physical description
Dates
published
2017-11-30
printed
2017-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76a6da28-3373-474d-b154-ea8d1e5b5a50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.