PL EN


2011 | 8 | 207-218
Article title

Zasada przezorności i zasada prewencji w unijnym prawie ochrony środowiska. Analiza przypadku na tle uwag ogólnych

Content
Title variants
EN
Prevention and Precautionary Principles in the EU’s environmental law. Case study against the background of general remarks
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Precautionary and prevention principles can be found in the legal system of the European Union as well in the courts’ jurisdiction as in the both primary law (art. 191 sec. 2 of the Treaty on the Functioning of the European Union) and legislation (i.e. directives). Both principles are of a general character and are often treated as guidelines for law interpretation. In fact their presence in the legal system guarantees all actions that are to be planned shall be compliant with the environmental law. Thus the environment can be protected and serve successive generations.
Year
Volume
8
Pages
207-218
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
References
 • Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2002.
 • Boć J., Zasady ogólne w ustawie prawo ochrony środowiska, „Acta Universitatis Wratislaviensis No 2342 Przegląd Prawa i Administracji L” 2002.
 • Brodecki Z., Prawo integracji w Europie, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Bukowski Z., Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
 • Erechemla A., Oceny oddziaływania na środowisko, jako przykład realizacji zasady prewencji we wspólnotowym prawie ochrony środowiska, „Studia Europejskie” 2007, nr 1 (41).
 • Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, „Państwo i Prawo” 1988, nr 3.
 • Górski M., Zasada prewencji w prawie ochrony środowiska, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1995, nr 52.
 • Iwanek-Chachaj E., Zasada prewencji i przezorności w prawie ochrony środowiska, „Studia Iuridica Lublinensia” 2008, t. 11.
 • Jans J. H., Vedder H. H. B., European Environmental Law, Europa Law Publishing, Groningen 2008.
 • Jendrośka J., Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ). Fachowa ekspertyza czy procedura z udziałem społeczeństwa. Sytuacja w Polsce na tle tendencji światowych, Wydawnictwo TNPOŚ, Wrocław 1997.
 • Kenig-Witkowska M. M., Prawo środowiska Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa 2005.
 • Kistowski M., Oceny oddziaływania na środowisko w obszarach NATURA 2000 w warunkach polskich na tle doświadczeń Unii Europejskiej, „Problemy Ocen Środowiskowych” 2004, nr 1 (24).
 • Kistowski M., Ocena oddziaływania na środowisko, [w:] Leksykon ochrony środowiska, red. J. Ciechanowicz-McLean, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2009.
 • Korzeniowski P., Zasady ogólne prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej w procesie dostosowania ustawodawstwa polskiego do prawa Wspólnot Europejskich, „Przegląd Legislacyjny” 2000, nr 3.
 • Krämer L., The Genesis of EC Environmental Principles, [w:] Principles of European Environmental Law, red. R. Macrory, Europa Law Publishing, Groningen 2004.
 • Mik C., Karta praw podstawowych: wyznaczniki standardów ochronnych, [w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2008.
 • Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Pchałek M., Zasada przezorności i prewencji, [w:] Europa urzędników, red. Z. Brodecki, LexisNexis Polska, Warszawa 2009.
 • Pyć D., Prawo rozwoju zrównoważonego: zasada prewencji i „zanieczyszczający płaci” w systemie ochrony środowiska morskiego (współczesne tendencje w prawie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym), „Prawo Morskie” 2002, nr 17.
 • Pyć D., Ogólne zagadnienia prawnoustrojowe (rozdział 5), [w:] Ochrona środowiska, red. Z. Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Scott J., The precautionary principle before the European Courts, [w:] Principles of European Environmental Law, red. R. Macrory, Europa Law Publishing, Groningen 2004.
 • Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2003.
 • Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska, LexisNexis Polska, Warszawa 2010.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, „Ars boni et aequi”, Poznań 2001.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974.
 • Zajadło J., Pozytywizm prawniczy, [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć., red. J. Zajadło, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2007.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76b7b46c-92f0-4e70-bcbc-a87fc794dc0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.