PL EN


2019 | 22 | 42-87
Article title

Polski żołnierz na ołtarze. Droga życia Karola Wojtyły seniora i opinie przełożonych o nim w świetle dokumentów wojskowych

Content
Title variants
EN
The soldier of Polish Army for altars. Way of life and opinions of Karol Wojtyła senior in the light of military documents
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia karierę wojskową Karola Wojtyły seniora – ojca papieża a dziś Świętego Jana Pawła II – w oparciu o zachowane dokumenty archiwalne. Posługując się przede wszystkim zapisami z kart i list kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów zachowanych w kopii teczki akt Karola Wojtyły w Wojskowym Biurze Historycznym Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, opisano przebieg jego służby jako podoficera i urzędnika wojskowego w armii austrowęgierskiej (18 lat) a od 1918 służby w Wojsku Polskim jako urzędnika wojskowego i oficera administracji wojskowej (9 lat). Informacje zostały uzupełnione danymi opublikowanymi przed laty przez austriackiego dziennikarza Ernsta Trosta na podstawie dokumentów Wojtyły seniora zachowanych w wiedeńskim Kriegsarchiv. K. Wojtyła zakończył służbę wojskową w stopniu porucznika w 1927 r. przechodząc w stan spoczynku. Zaprezentowano także opinie przełożonych o Karolu Wojtyle, pozwalające zarysować jego cechy charakterologiczne i postawę, wskazując, że wiele z tych cech i zachowań miało niewątpliwy wpływ na ukształtowanie i rozwój osobowości Karola Wojtyły juniora w jego młodzieńczych latach. Dzięki szczegółowemu przedstawieniu przebiegu kariery wojskowej K. Wojtyły udało się sprostować niektóre błędne informacje o nim, m.in. dotyczące jego rzekomego udziału w bitwie pod Gorlicami czy służby Wojtyły w Legionach Polskich. Osobnym wątkiem jest historia wspomnianych dokumentów z CAW, których oryginały w 1979 r. Edward Gierek przekazał Janowi Pawłowi II podczas jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny.
EN
The article discusses the military career of Karol Wojtyła senior - father of the Pope and today’s Saint John Paul II - based on preserved archival documents. Using primarily notes from qualification cards and lists and other documents preserved in the copy of Karol Wojtyła’s file folder in the Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe (WBH CAW, en. Military Historical Office of the Central Military Archives in Warsaw), described the course of his service as a non-commissioned officer and a military official in the Austro-Hungarian army (18 years) and since 1918 in the Polish Army as a military official and officer in military administration (9 years). The information was supplemented by data published years ago by the Austrian journalist Ernst Trost based on the documents of Wojtyła senior preserved in the Vienna Kriegsarchiv. K. Wojtyła ended duty of military service as a lieutenant in 1927, retiring. The opinions of superiors about Karol Wojtyła were also presented, allowing to outline his characterological features and attitude, indicating that many of these features and behaviors had an undoubted impact on the formation and development of Karol Wojtyła junior’s personality in his youth. Thanks to the detailed presentation of the military career of K. Wojtyła, it was possible to correct some wrong informations about him, including regarding his alleged participation in the battle of Gorlice or Wojtyła’s service in the Legiony Polskie (en. Polish Legions.). A separate thread is the history of these documents from the CAW, the originals of which in 1979 Edward Gierek passed on to John Paul II during his first pilgrimage to his homeland.
Year
Issue
22
Pages
42-87
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • Baczkowski M., Pod czarno-żołtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1918, Kraków 2003.
 • Galik P., Krzyż za długoletnią służbę wojskową w habsburskich siłach zbrojnych 1849-1918, „Odkrywca”, 2009, nr 1.
 • Jakóbiec J., Na drodze stromej i śliskiej. Autobiografia socjologiczna, Kraków 2005.
 • Kindziuk M., Kariera wojskowa Karola Wojtyły w świetle źrodeł archiwalnych, „Saeculum Christianum”, 2017, t. XXIV, s. 237-246.
 • Kindziuk M., Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013.
 • Nowakowski T., Armia austro-węgierska 1908-1918, FENIX Edition 1992 w serii Barwa i Broń.
 • Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923.
 • Rocznik Oficerski 1924, Warszawa 1924.
 • Rocznik Oficerski 1928, Warszawa 1928.
 • Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 1932.
 • Rocznik Oficerski Rezerw 1934, Biuro Personalne MSWojsk., Warszawa 1934.
 • Siwiec-Cielebon M., Wojtyłowie w mundurach i ich wojskowe ścieżki… O dziedzictwie i patriotyzmie przyczynek do życiorysu Karola Wojtyły, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 7-30.
 • Tajny Dziennik Personalny MSWojsk., 1936, nr 2.
 • Trost E., Der Papst aus einem fernen Land: Johannes Paul II. und seine Kirche, Verlag Fritz Molden, Wien-München-Zürich-Innsbruck 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76bf74b0-16a7-4b85-a40f-71044363c820
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.