PL EN


2016 | 16/2 | 223-232
Article title

Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Content
Title variants
EN
The application of functional interpretation in the interpretation of the provisions of the Polish Act on Acquisition of Real Estate by Foreigners of 24 March 1920
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a nabycie nieruchomości wbrew przepisom ustawy jest nieważne. Nabycie własności lokalu mieszkalnego nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Funkcjonalna wykładnia pozwala przyjąć, że nabycie udziału w nieruchomości stanowiącej np. drogę dojazdową również nie wymaga zezwolenia, bowiem udział w tej nieruchomości jest niezbędny dla kupującego. Taka wykładnia przepisów prawa nie prowadzi do wniosków sprzecznych z zasadami logicznego rozumowania, znajdując swoje uzasadnienie w celach przywołanej ustawy. Stosowanie wykładni funkcjonalnej dopuszcza judykatura w sytuacji wątpliwości prawa stanowionego.
EN
Pursuant to the Polish Act on Acquisition of Real Estate by Foreigners of 24 March 1920, a permit of the Minister of the Interior is required in order for a foreigner to acquire ownership rights or perpetual usufruct rights to real estate. Acquiring a real property against the regulations is null and void. No permit of the Minister of the Interior and Administration is required to acquire ownership rights to residential premises. Under the functional interpretation, one may assume that no permit is required to acquire a share in a real property that is used, for example, as the access road because a share in that real property is indispensable for the buyer. Such an interpretation of the regulations does not lead to conclusions that are in conflict with the rules of logical reasoning, and it is also justified by the purposes of the aforementioned statute. The judicature permits the use of functional interpretation if there are any doubts concerning statutory law.
Year
Volume
Pages
223-232
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski, Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej
References
 • Bieniek G., Ustawa o własności lokali w praktyce, Bydgoszcz 2010.
 • Budzanowski R., Nauka jako czynnik rozwoju prawa rolnego. Rola orzecznictwa, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego, ofiarowane R. Sztykowi, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007.
 • Budzanowski R., Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008.
 • Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002.
 • Rudnicki S., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, [w:] G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości.Problematyka prawna, Warszawa 2009.
 • Safjan M., Słowo wstępne, [w:] Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego NSA 1981-2001, Warszawa 2001.
 • Stelmachowski A. [w:] System prawa prywatnego, tom 3: Prawo rzeczowe, red. T. Dybowski, Warszawa 2007.
 • Wągiel W., Stosownie czy tworzenie prawa – prawo sędziowskie, [w:] Sądowe stosowanie prawa, red. B. Dolnicki, Katowice 2014.
 • Wereśniak-Masri I., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz 2014, 2014, Legalis.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76ca0940-2054-455b-894e-410b2c147496
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.