PL EN


2016 | 3(14) | 77-96 (20)
Article title

TURYSTYKA JAKO PRZEDMIOT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Content
Title variants
EN
TOURISM AS A FIELD OF STRATEGIC PLANNING OF PUBLIC ADMINISTRATION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to illustrate the specificity of the new paradigm for the de-velopment of tourism as well as the evaluation – in its framework – of the selected stra-tegic documents concerning two underdeveloped Voivodeships of Eastern Poland, i.e. the Lublin and Subcarpathian Voivodeships. The choice of those two Voivodeships was intentional, since they are both characterised by interesting natural and cultural values, however, tourism is not a significant stimulus for development and competitiveness enhancement within either the national and international dimension. From the analysis of the selected strategic documents one may conclude that strategic planning of a new ap-proach towards development of tourism is becoming more widespread, though its possi-ble innovative nature is barely noticeable.
Year
Issue
Pages
77-96 (20)
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, e-mail: miszczuk.andrzej@gmail.com
References
 • Balińska A., Sieczko A., Zawadka J. 2014, Turystyka. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa.
 • Churski P. 2013, Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad (projekt), Zarząd Woje-wództwa Podkarpackiego, Rzeszów.
 • Churski P., Miszczuk A. 2013, Program Strategiczny Błękitny San (projekt), Rzeszów.
 • Klasik A. 2006, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny – wprowadze-nie [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, red. A. Klasik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 15–58.
 • Kozak M.W. 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Miszczuk A. 2013, Nowe podejście do regionalnego planowania strategicznego (na przykładzie województwa podkarpackiego), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 307, s. 408–419.
 • Nessel K. 2014, Warunki sukcesu przedsiębiorstwa turystycznego w dobie globalizacji [w:] Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski, red. M. Bednarczyk, M. Najda-Janoszka, CeDeWu, Warszawa, s. 13–27.
 • Panasiuk A. 2014, Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Difin, War-szawa.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, Urząd Mar-szałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, październik 2014.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, maj 2015.
 • Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030 r.), Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, czerwiec 2013.
 • Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, Samorząd Województwa Pod-karpackiego, Rzeszów, sierpień 2013.
 • Strategia współpracy transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014–2020, Lublin, kwiecień 2014.
 • Turystyka w 2015 roku 2016, „Informacje i Opracowania Statystyczne”, GUS-Urząd Sta-tystyczny w Rzeszowie, Warszawa.
 • Zawistowska H., Dębski M., Górska-Warsewicz H. 2014, Polityka turystyczna – powsta-nie – rozwój – główne obszary, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76d1aeeb-406d-454c-af4a-d2565e6030e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.