PL EN


2020 | 1(34) |
Article title

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa

Content
Title variants
EN
Education for Security
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł podejmuje próbę opisania szeroko rozumianej edukacji na rzecz bezpieczeństwa, która przekłada się na życie codzienne każdego obywatela. Autorka pokrótce przedstawia historię omawianej tematyki, jej ideę, a także podstawę programową przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Ponadto autorka opisuje program działający między innymi na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa. Wskazuje również, jak ważna jest współpraca podmiotów społecznych z instytucjami państwowymi w minimalizowaniu zagrożeń lub też ich powstawaniu
EN
This paper attempts to describe broadly understood security education, which applies to every citizen’s life. The author briefly presents the history of the subject discussed, the idea behind it, as well as the core curriculum of the subject 'Education for security'. In addition, the author describes a program whose aims include the promotion of education for security. It also stresses the importance of cooperation between particular social entities and state institutions in order to minimise threats or their occurrence
Contributors
References
  • Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013. http://administracja.mswia.gov.pl, dostęp: 15.12.2019 r. Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego, red. nauk. B. Wiśniewski, J. Prońko, P. Lubiewski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2018. Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo i jego typologie, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2013, nr 3. Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo i zagrożenia w teorii oraz praktyce, SA PSP, Kraków 2014. Kaczmarczyk B., Dobrowolski P., Dąbrowska M., Wybrane aspekty edukacji da bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018. Kaczmarczyk B., Możliwości doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej, WSO WL, Warszawa 2015. Kaczmarczyk B., Poznawcze i utylitarne aspekty systemu zarządzania kryzysowego Straży Granicznej, PWSZ, Legnica 2015. Kaczmarczyk B., Selected problems of education for safety in the changing environment of threats, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2018, nr 1(26), Legnica 2018. Lubiewski P., Nielegalna imigracja. Przeciwdziałanie – aspekty instytucjonalne i prawne, cz. 2, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2016. Lubiewski P., Nielegalna imigracja. Zagrożenia bezpieczeństwa, cz. 1, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2016. 25 A. Pieczywok, B. Wiśniewski, Edukacja dla bezpieczeństwa wobec teorii i praktyki kształcenia [w:] Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, wydanie II uzupełnione i uaktualnione, red. nauk. B. Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2018, s. 207 – 244. Joanna Litarowicz 133 Maslow A., Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2010. Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa, red. nauk. J. Zboina, B. Wiśniewski, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 2014. Pieczywok A., Wiśniewski B., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec teorii i praktyki kształcenia [w:] Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie II uzupełnione i uaktualnione, red. nauk. B. Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2018. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku (Dz. U. 2017, poz. 356). Siuda T., Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Warszawa 2007, s. 33. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, 2014. Wiśniewski B., Kaczmarczyk B., Security of the state, how to provide it ?, „Science & Military” 2016, No 2/Volume 11, Armed Forces Academy of General Milan Ratislav Stefanik, Słowacja, Liptowsky Mikulas 2016. Wiśniewski B., Kogut B., Zagrożenie [w:] Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym, red. nauk. R. Jakubczak, B. Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2016. Wiśniewski B., Obronność państwa a obszar odpowiedzialności resortu spraw wewnętrznych i administracji, MSWiA, Warszawa 2005. Wiśniewski B., Sander G. S., Zagrożenie, kryzys i sytuacja kryzysowa – jako uwarunkowania życia współczesnego człowieka, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” March 2016, Vol. 41 Issue 1, Józefów. Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2013. Wiśniewski B., Kaczmarczyk B., Extraordinary threats to people and the environment – intrpretation an educational aspects, „Zeszyty Naukowe Państwowej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2018, nr 28(3), PWSZ, Legnica 2018. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, red. nauk. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007. Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, red. nauk. B. Wiśniewski, Z. Piątek, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009. Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej, red. nauk. B. Wiśniewski, Z. Piątek, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76d38a21-2db3-4f5c-b354-892c8872f6fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.