PL EN


2016 | 13 | 41-57
Article title

Uniwersytet wobec imperatywu zwrotu od pedagogiki postmodernistycznej do klasycznej w edukacji młodych pokoleń społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej

Authors
Content
Title variants
EN
A University in the face of the imperative of return from postmodern to classical pedagogy in the education of the young generations of Central and Eastern Europe societies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the context of present postmodernism and consumptive societies of “global” world, the author of reflection tries to consider the issue of a University identity vis-à-vis more and more dynamic reversal in the area of educational paradigm – the reversal or return from postmodern to classical pedagogy.
Year
Volume
13
Pages
41-57
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
 • Filozofia i myśl społeczna XIII – XV wieku, red. J. Domański, Warszawa 1978.
 • Elzenberg H., Pisma etyczne, oprac. L. Hostyński, Lublin 2001.
 • Hostyński L., O wartościach. Aksjologia formalna, estetyka i etyka Henryka Elzenberga, Lublin 1991.
 • Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1972.
 • Kubicki D., Nieustanność renesansu Uniwersytetu, „Transformacje. Pismo interdyscy-plinarne” 2015, nr 1–2(84–85).
 • Kubicki D., Edukacja kształtująca spełniający się twórczy podmiot – ideałem pedago-gicznym cywilizacji łacińskiej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Czę-stochowie” 2015, t. XXIV, seria „Pedagogika”.
 • Nawroczyński B., Swoboda i przymus w wychowaniu. Siedem rozpraw pedagogicznych, Warszawa 1924.
 • Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999.
 • Poznanie a prawda, red. A. L. Zachariasz, Rzeszów 2009.
 • Schrade U., Idea humanizmu w świetle aksjologii Henryka Elzenberga, Warszawa 1988.
 • Skolimowski H., Nadzieja matką mądrych, Łódź 1991.
 • Szkoła wobec wyzwań XXI wieku, t. 1, W poszukiwaniu humanistycznego (antropolo-gicznego) wymiaru myśli pedagogicznej, red. K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska, Rzeszów 2012.
 • Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.
 • Szmyd J., Szkoła i myśl pedagogiczna w „ponowoczesności” – konteksty cywilizacyjne i społeczne, [w:] Kultura – przemiany – edukacja, t. II, Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowanie edukacyjne, red. K. Szmyd, A. Grabarz, Z. Frączek, B. Skoczylas-Prokopowicz, Rzeszów 2014.
 • Twardowski K., O dostojeństwie Uniwersytetu, Poznań 1933.
 • Wolniewicz B., O Polsce i życiu. Refleksje filozoficzne i polityczne, Komorów 2011.
 • Wolniewicz B., Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi z fragmentami pism Tadeusza Kotarbińskiego, Warszawa 1993.
 • Wolniewicz B., Filozofia i wartości, t. II, Warszawa 1993.
 • Woroniecki J., Katolicka nauka wychowawcza, t. 1–3, Lublin 1995.
 • Zubelewicz J., Dwie filozofie edukacji: aksjocentryzm i pajdocentryzm, Warszawa 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76d774ce-d626-4d16-941a-645c18ae2233
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.