PL EN


2018 | 104 Esej, found footage, film montażowy | 247-252
Article title

Ideologie (i) przyjemności

Title variants
EN
Ideologies Of/And Pleasure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Najnowszy tom wrocławskiej serii „Niemcy – Media – Kultura” wpisuje się w formowany od niedawna nowy, wielowymiarowy obraz dziejów kina niemieckiego, nie stanowi jednak typowego wykładu historycznofilmowego. Autorka recenzji zwraca uwagę na liczne zalety książki Andrzeja Gwoździa „Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933-1949” (2018), przede wszystkim na to, że łączy ona w sobie walory interesującej lektury ze skrupulatnym rekonstruowaniem pejzażu audiowizualnego Niemiec lat 1933-1949. Najważniejszy kontekst tego pejzażu stanowią rozmaite ideologie, dlatego też jednym z dominujących wątków monografii jest motyw kina jako narzędzia walki, podporządkowanego różnym instytucjom. Drugim spoiwem filmów analizowanych w książce jest natomiast zasada przyjemnościowa, realizowana zarówno przez kino Trzeciej Rzeszy, jak i przez kinematografie powojennych stref okupacyjnych. Na uwagę zasługuje również trzecia część tomu, oferująca zbiór precyzyjnie zredagowanych pism z omawianej epoki.
EN
The latest volume of the Wrocław series “Germany – Media – Culture” fits in with the new, multifaceted picture of the history of German cinema that has been formed recently, but it is not a typical presentation of film history. The author of the review draws attention to the numerous merits of the book by Andrzej Gwóźdź “Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933-1949” [“Enchantment of Reality. German Films and their Histories 1933-1949”] (2018). Above all, it combines the qualities of an interesting reading with the meticulous reconstruction of the audiovisual landscape of Germany of the years 1933-1949. The most important context of this landscape are various ideologies, which is why one of the dominant themes of the monograph is the theme of cinema as a weapon of war, subordinated to various institutions. The second common theme in the films analysed in the book is the pleasure principle, implemented both by the cinema of the Third Reich and by cinematographies of the post-war occupation zones. The third part of the volume, offering a collection of precisely edited writings from the discussed era, is also noteworthy.
Keywords
Contributors
 • Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
References
 • T. Kłys, Od Mabusego do Goebbelsa. Weimarskie filmy Fritza Langa i kino niemieckie do roku 1945, Łódź 2013.
 • M. Saryusz-Wolska, Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945-1949, Warszawa 2015.
 • T. Kłys, Film niemiecki w epoce wilhelmińskiej i weimarskiej, w: Historia kina, t. 1, Kino nieme, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2009, s. 393-462;
 • T. Kłys, Niemiecki film fabularny u schyłku Republiki Weimarskiej i w Trzeciej Rzeszy (1929-1945), w: Historia kina, t. 2, Kino klasyczne, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2011, s. 191-251;
 • A. Gwóźdź, Powojenne kino niemieckie, w: tamże, s. 1013-1048;
 • A. Gwóźdź, Po obydwu stronach muru: kinematografie niemieckie, w: Historia kina, t. 3, Kino epoki nowofalowej, red. T. Lubelski, I. Swoińska, R. Syska, Kraków 2015, s. 687-746.
 • E. Fiuk, Inicjacje – tożsamość – pamięć. Kino niemieckie na przełomie wieków, Wrocław 2012.
 • A. Gwóźdź, Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego, Wrocław 2011.
 • S. Sontag, Fascynujący faszyzm, w: tejże, Pod znakiem Saturna, tłum. D. Żukowski, Kraków 2014, s. 94.
 • B. Urwand, Kolaboracja. Pakt Hollywoodu z Hitlerem, tłum. R. Lisowski, Wołowiec 2015.
 • A. Gwóźdź, Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933-1949, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76ddd8b7-fea3-4e2d-a260-7f6931a0b0bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.