PL EN


2019 | vol. 63, nr 10 | 19-30
Article title

Evaluating taxpayers’ attitude in the new tax environment

Authors
Content
Title variants
PL
Postawy podatników w nowym otoczeniu podatkowym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
One of the taxpayers responses to taxation is tax avoidance. Due to its intensification, Polish legislator has adopted a series of legislative measures to tighten the tax system. The aim of the article is to examine to what extent changes made to the tax law and in the operational framework of tax authorities, geared towards the tightening of the tax regime, impact on the attitude of Polish entrepreneurs operating at international level. For the purpose of the survey a hypothesis was formulated stating that factors such as more stringent regulation, higher risk of being audited, more severe penalties, social approval for tax avoidance and the perceived absence of procedural justice are correlated with the degree of approval for tax avoidance. In order to verify the hypothesis, questionnaire-based studies were carried out and their results were subsequently subjected to statistical analysis. The results of the conducted studies demonstrated that the above mentioned factors do not directly translate into the approach to tax avoidance and that the tax avoidance itself is still not seen as something negative by a large majority of the population.
PL
Jedną z reakcji podatników na narzucenie im obowiązku płacenia podatków jest jego unikanie. Ze względu na intensyfikację tego zjawiska polski ustawodawca podjął wiele działań legislacyjnych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, na ile zmiany w prawie podatkowym oraz dotyczące uprawnień organów podatkowych wprowadzone w celu uszczelnienia systemu podatkowego wpłynęły na postawy polskich przedsiębiorców działających w skali międzynarodowej. Zgodnie ze sformułowaną hipotezą badawczą takie czynniki, jak wzrost restrykcyjności przepisów, zwiększenie prawdopodobieństwa kontroli, zaostrzenie kar, społeczna akceptacja unikania opodatkowania oraz odczuwany brak sprawiedliwości procedularnej, są skorelowane z akceptacją unikania opodatkowania. Aby zweryfikować tę hipotezę, przeprowadzono badanie ankietowe. Jego rezultaty poddano następnie analizie statystycznej. Wyniki badania wykazały, że wskazane czynniki nie są bezpośrednio skorelowane z postawą wobec unikania opodatkowania, a unikanie opodatkowania nadal nie jest oceniane negatywnie przez większość badanej populacji.
Keywords
Contributors
References
 • Allingham, M. G., and Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis, Journal of Public Economics, (1), 323-338.
 • Alm, J., and Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe, Journal of Economic Psychology, (27), 224-246.
 • Andreoni, J., Erard, B., and Feinstein, J. (1998). Tax compliance. Journal of Economic Literature, (36), 818-860.
 • Bhargava, S., and Manoli, D. (2015). Psychological frictions and the incomplete take-up of social benefits: Evidence from an IRS field experiment. American Economic Review, 105(11), 1-42.
 • Bazart, C., and Bonein, A. (2014). Reciprocal relationships in tax compliance decision. Journal of Economic Psychology, (40), 83-102.
 • Benzarti, Y. (2017). How taxing is tax filing? Using revealed preferences to estimate compliance costs (Working Paper No. 23903). National Bureau of Economic Research.
 • Besley, T., Jensen, A., and Persson, T. (2019). Norms, enforcement, and tax evasion (Working Paper No. 25575). National Bureau of Economic Research.
 • Braithwaite, V. (2001). Tensions between the citizen taxpaying role and compliance practices (CFRSI Working Paper). Canberra.
 • Frey, B. S., and Feld, L. P. (2002). Deterrence and morale in taxation: An empirical analysis (CESifo Working Paper Series, pp. 2-29).
 • Gajewski, D.J. (2018). Regulacje z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego a wdrożenie działań BEPS, Studia BAS, 2(54), 113-138.
 • Hoopes, J. L., Reck, D. H., and Slemrod, J. (2015). Taxpayer search for information: Implications for rational attention. American Economic Journal: Economic Policy, 7(3), 177-208.
 • James, S., and Alley, C. (1999). Tax compliance, self assessment and tax administration in New Zealand – is the carrot or stick more appropriate to encourage compliance? New Zealand Journal of Taxation Law And Policy, (5), 3-14.
 • Kirchler, E., Hoelzl, E., and Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. Journal of Economic Psychology, (29), 210-225.
 • Kruszewski, P. (1993). Polacy o podatkach. Przegląd Podatkowy, (3).
 • Luttmer, E. F., and Singhal, M. (2014). Tax morale. Journal of Economic Perspectives, 28(4), 149-168.
 • Niesiobędzka, M. (2013), Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna ocena uchylania się od opodatkowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Niesiobędzka, M. (2009). Relacje podatnik–państwo jako predykatory moralności podatkowej. Psychologia Społeczna, 4/3, 123-132.
 • Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. iBusiness, (8), 1-9.
 • Okpeyoa, E. T., Musahb, A., and Gakpetor, E. D. (2019). Determinants of tax compliance in Ghana:
 • The case of small and medium taxpayers in the Greater Accra Region. Journal of Applied Accounting and Taxation, (4), 1-14.
 • Pasternak-Malicka, M. (2013). Mentalność i moralność podatkowa a reakcje gospodarstw domowych na obowiązek podatkowy. Modern Management Review, (1), 87-98.
 • Pietrewicz, M. (1993). Polityka fiskalna, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Pietrewicz, M., Felis, P., Jamroży, M., and Szlęzak-Matusewicz, J. (2014). Przesłanki i kierunki zmian w polskim systemie podatkowym − wybrane zagadnienia. In J. Ostaszewski, and E. Kosycarz (Eds.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji (pp. 363-378). Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Srinivasan, T. (1973). Tax evasion: A model. Journal of Public Economics, (2), 339-346.
 • Yitzhaki, S. (1974). A note on income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of Public Economics, (3), 201-202.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76df6519-08d5-49ac-9de2-a8833a967b99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.