PL EN


2016 | 4(50) | 160-174
Article title

Specyfika popytu na innowacje na początku XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
The Specificity of Demand For innovations At the Beginning of the 21St Century
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono specyfikę prognozowanych innowacji technicznych, organizacyjnych i społecznych w XXI wieku. Analiza rozpoczyna się od wyliczenia najważniejszych zagrożeń społeczno-ekonomicznych. Należą do nich m.in. zmiany strukturalne związane z automatyzacją procesów produkcyjnych prowadzące do powstania bezrobocia technologicznego oraz sfery wykluczenia społęcznego, a także wystąpienia kryzysów z racji wyłączania z globalnego rynku coraz liczniejszych, upośledzonych ekonomicznie grup społecznych. Na ten proces nakładają się inne niekorzystne zmiany, jak: wyczerpywanie się zasobów naturalnych, zmiany klimatyczne, eksplozja demografi czna i niekontrolowane migracje ludności, wyhamowanie postępów rewolucji naukowo-technicznej, patologie społeczne. Wyzwania te mogą być rozwiązane przez wdrożenie określonych innowacji technologicznych, organizacyjnych i społecznych. Prowadzić mają przede wszystkim do stworzenia takich ram organizacyjnych systemu społecznego, które umożliwią racjonalny, z ekonomicznego punktu widzenia, podział dochodu narodowego oraz optymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego. Innowacje te zapewniają również utrzymanie przez „kapitał” właściwego poziomu zysków, dlatego są także warunkiem sine qua non przetrwania gospodarki rynkowej.
EN
In his article, the author discussed the specifi city of the forecasted technical, organisational and social innovations in the 21st century. He starts his analysis from specifying the crucial socio-economic threats. They include, inter alia, the structural alterations connected with automation of production processes leading to emergence of technological unemployment and the sphere of social divide as well as to occurrence of crises due to exclusion from the global market more and more numerous, economically handicapped social groups. This process is overlapped by other unfavourable changes such as depletion of natural resources, climate change, population explosion, and uncontrolled migrations of people, slowdown of the pace of scientifi c and technical revolution, social pathologies. These challenges may be resolved through the implementation of defi nite technological, organisational and social innovations. They have primarily to lead to set up such an organisational framework of the social system, which will enable a reasonable from the economic point of view distribution of national income and the optimum use of the human potential. These innovations also ensure the retention by capital of a proper level of profits; hence they are a sine qua non of the survival of the market economy.
Year
Issue
Pages
160-174
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych
References
 • Białoń L. (2014), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Garbicz M. (2012,) Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Janasz W. (2005), Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, (w:) Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z UE, Difin, Warszawa.
 • Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (2010), Świat na wyciągniecie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (2008), Wędrujący Świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Niedzielski P. (2005), Rodzaje innowacji, (w:) Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • Rifk in J. (2008), Koniec pracy, Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Smolaga L. (2008), Deregulacja a mechanizmy rynku finansowego i kryzys roku 2008., „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny”, nr 18.
 • Smolaga L. (1998), Efektywność postępu naukowo-technicznego, Wydawnictwo WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Smolaga L. (2012), Systemowe odwzorowanie transformacji gospodarczej. Reprodukcja gospodarcza i ewolucja systemów, „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, nr 2(6).
 • Smolaga L. (2012), Kryzysy ekonomiczne początku XXI w jako symptom procesu upadku tradycyjnych finansów, „Nauka Gospodarka Społeczeństwo”, nr 2(4).
 • Stiglitz E.J., Sen A., Fitoussi J.-P. (2013), Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa.
 • Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, WUW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76df8ede-6601-4eac-a467-825660b7b5dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.