PL EN


2017 | 3(24) | 12-31
Article title

Teorie dyskryminacji ekonomicznej na rynku pracy a osoby z niepełnosprawnościami

Content
Title variants
EN
Theories of Labour Market Discrimination vs. Disabled
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sytuacja osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy jest znacznie mniej korzystna niż osób „pełnosprawnych”. Warto rozważyć zatem, jakie są przyczyny trudniejszej sytuacji osób niepełnosprawnych w świetle współczesnych teorii ekonomicznych wyjaśniających nierówne traktowanie i zjawisko dyskryminacji na rynku pracy w procesie poszukiwania pracy, przyjmowania do pracy, zatrudnienia oraz bezrobocia. Celem artykułu jest rozważenie współczesnych teorii dyskryminacji ekonomicznej na rynku pracy w odniesieniu do grupy osób z niepełnosprawnościami, a także ich weryfikacja w świetle wyników badań opinii społecznej oraz danych statystycznych dotyczących Polski w latach 1990–2017. Struktura artykułu jest następująca. W pierwszej kolejności przedstawiono pojęcie nierówności społecznych i dyskryminacji ekonomicznej, a także rodzaje niepełnosprawności. Następnie dokonano klasyfikacji i omówienia współczesnych teorii dyskryminacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych na rynku pracy w fazie: poszukiwania zatrudnienia, przyjmowania do pracy, zatrudnienia i bezrobocia. W dalszej części dokonano weryfikacji teorii dyskryminacji ekonomicznej osób z niepełnosprawnościami na podstawie komunikatów Centrum Badania Opinii Społecznej oraz danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Na zakończenie przedstawiono podsumowanie zawartych w artykule kluczowych ustaleń.
EN
The situation of persons with disabilities in the Polish labour market is much less favourable than of the able-bodied. It is worth considering, therefore, what the causes of worse situation of the disabled are in the light of the contemporary economic theories explaining the unequal treatment and the phenomenon of economic discrimination in the labour market in the process of looking for a job, retaining, employment, and unemployment. The aim of the article is to consider the modern economic theories of labour market discrimination in relation to the group of people with disabilities, as well as their revision in the light of the results of public opinion surveys and statistical data relating to Poland in the years 1990–2017. The structure of the article is as follows. At the beginning, the ideas of social inequalities and economic discrimination were introduced and the types of disabilities were enunciated. Then the classification was made, and the discussion about the contemporary economic theories of labour market discrimination against the disabled in phase of: searching for a job, retaining, employment, and unemployment was showed. In the further part, verification of these theories was conducted on the basis of the reports of Public Opinion Research Center and data published by Central Statistical Office. At the end, the summary containing the crucial findings of the article was presented.
Year
Issue
Pages
12-31
Physical description
Dates
published
2017-12-05
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
References
 • Adnett N., European Labour Markets: Analysis and Policy, London, Addison Wesley Longman Limited, 1996
 • Barron R. D., Norris G. M., Sexual Divisions and the Dual Labour Market, [w:] Sexual Divisions Revisited, red. Allen Sh., Leonard D., Santirocco M., London, Palgrave McMillian UK, 1991
 • Bosworth D., Dawkins P., Stromback Th., The Economics of the Labour Market, Prentice Hall, Harlow, Essex, the UK, 1996
 • Ehrenberg R. G., Smith R. S., Modern Labor Economics, 7. edition, New York, Addison-Wesley Longman, 2000
 • Filer R. K., Hamermesh D. S., Rees A. E., The Economics of Work and Pay, 6. edition, New York, HarperCollins College Publishers, 1996
 • Gregory M., Salverda W., Bazen S., Labour Market Inequalities. Problems and Policies of Low-Wage Employment in International Perspective, New York, Oxford University Press, 2000
 • Kalinowska-Nawrotek B., Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Poznań, Wydawnictwo AEP, 2005
 • Kalinowska-Sufinowicz B., Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet, Poznań, Wyd. UEP, 2013
 • Kalinowska-Sufinowicz B., Telework as a Form of Limiting Human and Social Capital Depreciation among Parents with Young Children, „Managerial Economics” 2015, Vol. 16, No. 2
 • Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Łódź, Wyd. UŁ, 2013
 • Lipsey R. G., Chrystal K. A., Economics, 10. edition, New York, Oxford University Press, 2004
 • Nowak A., Dyskryminacja osób niepełnosprawnych, „Polityka Społeczna” 2010, Nr 10
 • Pincus F., Discrimination Comes in Many Forms: Individual, Institutional, and Structural, „The American Behavioral Scientist” 1996, Vol. 40, No. 2
 • Polachek S. W., Differences in Expected Post-School Investment as a Determinant of Market Wage Diffentials, „International Economic Review” 1975, Vol. 16, No. 2
 • Preeti B., Poonam I., Ekanshi G., Workforce Diversity Management: Biggest Challenge Or Opportunity For 21st Century Organizations, „Journal of Business and Management” 2014, Vol. 16, Issue 4
 • Reszke I., Nierówności płci w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze zawodowej, Warszawa, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, 1991
 • Reynolds L. G., Masters S. H., Moser C. H., Labor Economics and Labor Relations, 11. edition, New Jersey, Prentice Hall, 1998
 • RM, Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – „Karta praw osób niepełnosprawnych”, Warszawa, Rada Ministrów, 2013
 • Zwiech P., Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy, „Polityka Społeczna” 2011, Nr 4
 • CBOS, Postawy wobec osób niepełnosprawnych, komunikat z badań, Warszawa, Centrum Badania Opinii Społecznej, 2007
 • CBOS, Stosunek do osób chorych psychicznie, komunikat z badań, Warszawa, Centrum Badania Opinii Społecznej, 2012
 • GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski – I kwartał 2017 r., Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2017
 • GUS, Kwartalna informacja o rynku pracy – IV kwartał 2012 r., Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2013
 • GUS, Monitoring rynku pracy – Kwartalna informacja o rynku pracy – IV kwartał 2016 r., Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2017
 • GUS, Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r., Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2012
 • PENTOR, Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Raport końcowy, PENTOR, na zlecenie PFRON, Warszawa, 2010
 • GUS, Portal Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa, 2017, www.stat.gov.pl, [dostęp z dnia: 25.10.2017]
 • Piątkowska M., Państwo to my (Dzieci gorszego Boga, cz. 2), „Gazeta Wyborcza” z 9.04.2014, http://wyborcza.pl/1,87648,15765564,Panstwo_to_my__Dzieci_gorszego_Boga__cz__2_.html, [dostęp z dnia: 25.10.2017]
 • Portal Niepełnosprawni.pl, Rodzaje niepełnosprawności, 2017, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203749, [dostęp z dnia: 25.10.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76e06075-9335-4b57-af32-12f9e5250fe3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.