PL EN


2014 | 14/1 | 137-146
Article title

Z problematyki statusu prawnego organów dyscyplinarnych w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej

Authors
Content
Title variants
EN
The Issue Of The Legal Status Of Disciplinary Bodies In Disciplinary Proceedings Of Prison Service’s Officers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest problematyka statusu prawnego organów dyscyplinarnych w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej. Autorka analizuje status organizacyjny przełożonego dyscyplinarnego oraz wyższego przełożonego dyscyplinarnego. W opracowaniu w szczególności omówiona jest też kwestia dopuszczalności wyłączenia przełożonego dyscyplinarnego, wyższego przełożonego dyscyplinarnego oraz rzecznika dyscyplinarnego.
EN
This paper presents the legal status of disciplinary bodies in the disciplinary proceedings of the Prison Service’s officers. The author analyzes the organizational status of the disciplinary supervisor and the senior disciplinary supervisor. In the study there is particularly discussed the issue of exclusion of the disciplinary supervisor, the senior disciplinary supervisor and the disciplinary prosecutor.
Year
Volume
Pages
137-146
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Artymiak G., Problematyka wyłączenia sędziego orzekającego w sprawach karnych-zagadnienia wybrane [w:] Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, red. I. Nowikowski, Lublin 2007.
 • Bratoszewski J. [w:] R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2004.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005.
 • Grzegorczyk T. [w:] red. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005.
 • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1-296,t. 1, Warszawa 2011.
 • Jamróz A., Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2008.
 • Jankowski M., Instytucja wyłączenia sędziego w polskim procesie karnym, NP 1986, nr 9.
 • Jasiński W., Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa 2009.
 • Jasiński W., Przesłanki wyłączenia sędziego z mocy prawa na tle orzecznictwa piśmiennictwa karnoprocesowego, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XIX, Wrocław 2006.
 • Kaczorkiewicz D., Postępowanie w przedmiocie wyłączenia sędziego od udziału w sprawie karnej, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 7-8.
 • Kmiecik R., Tryb wyłączenia sędziego i prokuratora w Kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 11-12.
 • Lasocik Z., Organizacja i zasady działania więziennictwa, [w:] T. Bulenda, R. Musidłowski (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003.
 • Lasocik Z., Służba Więzienna – portret własny na tle systemu penitencjarnego, [w:] A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska (red.), Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, Warszawa 2013.
 • Łyczywek R., Zarzut iudicis suspecti w kpk, „Nowe Prawo” 1961, nr 11.
 • Mazuryk M., Zoń M., Służba Więzienna. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Płeszka K., Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010.
 • Przesławski T., Służba Więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania, Warszawa 2012.
 • Skrętowicz E., Iudex inhabilis i iudex suspectus w polskim procesie karnym, Lublin 1994.
 • Sławik K., Zarys systemu prawa policyjnego, Warszawa 2011.
 • Summers R.S., Evaluating and Improving Legal Processes – a Plea for „Process Value”, “Cornell Law Review” 1974.7.60
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76e44c5f-44cb-4e87-a02a-261bb02e361b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.