PL EN


2008 | 1 | 153-160
Article title

Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim

Content
Title variants
EN
Solid waste management in mazowieckie voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem nadrzędnym krajowej polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich odzysk lub unieszkodliwianie. Do podstawowych działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami należą: minimalizacja powstawania odpadów, zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów oraz składowanie tylko tych odpadów, których ze względów ekonomicznych lub technologicznych nie da się przetworzyć. Realizacja tych działań stanowi podstawę do zapewnienia wypełniania założonych celów w zakresie gospodarki odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego. Obecnie obowiązujący „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” przedstawia działania zmierzające do poprawy sytuacji poprzez usprawnienie istniejącego systemu gospodarowania odpadami w województwie. Podstawowym celem jest zintegrowanie gospodarki odpadami na Mazowszu. Dominującym sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Województwa Mazowieckiego – blisko 84% ilości zebranej - jest ich składowanie bez jakiejkolwiek waloryzacji materiałowej lub energetycznej. Składowiska, które działają niezależnie, bez jakiegokolwiek powiązania z innymi instalacjami do zagospodarowania odpadów, obsługują przeważnie pojedyncze gminy. Większość obiektów to małe lokalne składowiska nie posiadające odpowiednich zabezpieczeń, a także podstawowego wyposażenia zapewniającego właściwą eksploatację, monitoring ilości i jakości dostarczanych odpadów oraz monitoring oddziaływania na środowisko. Plan zakłada przeprowadzenie licznych inwestycji z zakresu gospodarki odpadami na terenie województwa, w tym wdrożenie metod termicznego przekształcania odpadów. Pomimo wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, ciągle powszechny jest pogląd na temat szkodliwości dla środowiska i zdrowia człowieka termicznych metod zagospodarowania odpadów, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia realizację nowych inwestycji. W związku z protestami społecznymi istnieją potencjalne zagrożenia związane z procesami decyzyjnymi i lokalizacyjnymi również innych obiektów związanych z zagospodarowywaniem odpadów, w tym m. in. składowisk, sortowni i kompostowni.
Year
Issue
1
Pages
153-160
Physical description
Dates
published
2008-12
Contributors
  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76e687f0-7aaa-46b3-8fe0-9c55f001e580
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.