PL EN


Journal
2014 | 2(37) | 77–98
Article title

Rodzaje i rola substytutów w moralności w ujęciu Dietricha von Hildebranda

Content
Title variants
EN
The types and role of substitutes in morality in terms of Dietrich von Hildebrand
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fenomenologiczna analiza świata wartości moralnych zaproponowana przez Dietricha von Hildebranda opiera się na racjonalnej intuicji, która ukierunkowana jest na poznawanie uposażenia jakościowego, stawiając go równocześnie w opozycji do procesu wnioskowania. Według Hildebranda intuicyjny opis i wgląd w fenomeny jest źródłem wielkich odkryć filozoficznych, w których wydobywa się specyfikę oraz istotę danego przedmiotu. Taki kierunek jest widoczny w dziele autora napisanym wspólnie z Alice Jourdain Graven images. Substitutes for true morality z 1957 roku. Głównym nurtem poszukiwań aksjologicznych Hildebranda było wyodrębnienie zjawiska moralności substytualnej, która, jego zdaniem, przez swoją atrakcyjność nadbudowaną na kompromisie wobec pychy i pożądliwości oraz wobec wartości pozamoralnych zniekształca poprawne funkcjonowanie świadomości moralnej. Artykuł jest próbą przedstawienia mechanizmu funkcjonowania pseudonorm zniekształcających właściwe kierowanie się wartościami moralnymi. Analiza hildebrandowskiej aksjologii obejmuje wydobycie zasadniczych opisów pseudonorm, ich klasyfikację i uchwycenie różnic jakościowych występujących w tym obszarze. Istotnym punktem artykułu jest wgląd w relatywne aspekty i natury substytutów. Ukazuje on mechanizmy funkcjonujące w ramach substytutu oraz wskazuje na komponenty konstytuujące go jako normę strukturalnie zanurzoną w sferze moralnej. Ten opis pozwolił na wyodrębnienie dwoistej roli (destruktywnej i pozytywnej), jaką mogą spełniać substytuty w życiu osobowym. W kontekście aksjologii Hildebranda, autor stara się pokazać mechanizmy relatywistycznego ujmowania sfery moralnej i zagrożenia płynące z tak ujmowanej rzeczywistości.
Journal
Year
Issue
Pages
77–98
Physical description
Contributors
  • Akademia Ignatianum
References
  • Biesaga T., Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki, Lublin 1989.
  • Biesaga T., Hildebrand Dietrich von, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk i in., t. 4, Lublin 2003.
  • Biesaga T., Spór o normę moralności, Kraków 1998.
  • Biesaga T., Świadomościowe i osobowe warunki odpowiedzialności, „Studia Philosophie Christianae ATK” 29 (1993) 2, s. 27–37.
  • Hildebrand D. von, Christian ethics, New York 1952.
  • Hildebrand D. von, What is philosophy?, New York 1973.
  • Hildebrand D. von, Jourdain A., Graven images. Substitutes for true morality, New York 1957.
  • Hildebrand D. von, Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, Eine Untersuchung über ethisch Strukturprobleme, Vallendar-Schönstatt 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76ed2f84-e25a-4977-9b51-c37024857c70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.