PL EN


Journal
2017 | 3(15) | 35-53
Article title

PROBLEM UCHODŹCÓW W WYBRANYCH DOKUMENTACH STOLICY APOSTOLSKIEJ W KONTEKŚCIE STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Authors
Content
Title variants
EN
REFUGEE ISSUE IN SELECTED DOCUMENTS OF THE HOLY SEE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL STANDARDS
Languages of publication
Abstracts
EN
Migration has many forms. Refugeeism is one of them. The international community has created the entire system of legal protection for refugees. The Catholic Church actively works for refugees. The attitude of the Church positively influences on the process of social adaptation of refugees in a new society. The Catholic Church demands solidarity and hospitality for refugees.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
35-53
Physical description
Dates
published
2017-09-30
References
 • 1. J. Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Warszawa 2012, s. 154.
 • 2. P. Wojnicz, Istota funkcjonowania duszpasterstwa migrantów w prawie Kościoła rzymskokatolickiego, „Civitas et Lex”, 2(2016), s. 56.
 • 3. Papieska Rada ds. Migrantów i Podróżnych i Papieska Rada Cor Unum, Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych. Wytyczne duszpasterskie, Watykan 2013
 • 4. Papieska Rada Cor Unum, Papieska Komisja ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, Problem uchodźców, wyzwanie dla solidarności (Refugees: a chellenge to solidarity) z 2 października 1992 r. „L’Osservatore Romano”, 4(1993)
 • 5. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002, s. 258–259.
 • 6. J. Balicki, P. Stalker, Polityka imigracyjna i azylowa, Warszawa 2006, s. 160–161.
 • 7. Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka. Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, pod red. M. Zubika, t. 2, Warszawa 2008.
 • 8. K. Jastram, M. Achiron, Refugge protection. Przewodnik po międzynarodowym prawie azylowym, Warszawa 2001, s. 11.
 • 9. A. Szklanna, Ochrona prawa cudzoziemca w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2010, s. 106–131.
 • 10. S. Castles, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, tłum. A. Gąsior--Niemiec, Warszawa 2011, s. 234–235.
 • 11. Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., Dz. U. z dnia 20 grudnia 1991 r.
 • 12. I. Oleksiewicz, Uchodźcy w Unii Europejskiej, Bydgoszcz–Rzeszów 2006, s. 21.
 • 13. B. Wierzbicki, Uchodźcy w prawie międzynarodowym, Warszawa 1993, s. 26.
 • 14. P. Kolasa, Ochrona praw uchodźców w Unii Europejskiej w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej, Warszawa 2010, s. 70.
 • 15. VI Światowy Kongres Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców, <http://rodzinarodzinie.caritas.pl/wp-ontent/uploads/2016/09/DOKUMENTY-VI-C5%9AWIATOWEGO-KOMGRESU-DUSZPASTERSTWA-MIGRANT%C3%93W-I-UCHOD%C5%B9C%C3%93W.pdf>, dostęp: 09.09.2017.
 • 16. W. Ockenfels, Zarys katolickiej nauki społecznej. Wprowadzenie, tłum. A. Dylus, Warszawa 2008, s. 11.
 • 17. Pius XII, Wstęp do Konstytucja apostolska o duchowej opiece nad emigrantami – Exsul familia z 1 sierpnia 1952 r., „Studia Polonijne”, 4(1981)
 • 18. J. Bakalarz, Uniwersalizm a odrębności etniczno-kulturowe w Kościele, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 5(1981), s. 132.
 • 19. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego. Nowy Testament, Poznań 1990, s. 236.
 • 20. W. Necel, Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa, Warszawa 2012, s. 151.
 • 21. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium z wprowadzeniem B. Kominka, Warszawa 1986.
 • 22. Kongregacja Biskupów, Instrukcja De pastoralis migratorum cura dotycząca duszpasterstwa migrantów z 15.08.1969 r. „Studia Polonijne”, 4(1981)
 • 23. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Migranta (1985 r.), „L’Osservatore Romano”, 8(1985).
 • 24. Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, nr 21, <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/deus_caritas_25122005.html#_ftnref12>, data dostępu: 15.03.2017.
 • 25. A. Żurek, Pierwsze wieki Kościoła (I–VII w.), Tarnów 2000, s. 48.
 • 26. R. Auber i in., Historia Kościoła. Od 1848 do czasów współczesnych, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1985, s. 387–404.
 • 27. J. Umiński, Historia Kościoła, t. 2, Opole 1960, s. 453.
 • 28. A. Gianelli, A. Tornielli, Papieże a wojna, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2006.
 • 29. J. Mercier, Dwadzieścia wieków historii Watykanu. Od św. Piotra do Jana Pawła II, tłum. J. Pieńkos, Warszawa 1986, s. 257–258.
 • 30. L. Adamowicz, Duszpasterstwo emigrantów w prawie kanonicznym. Zarys problematyki po wydaniu Instrukcji Erga migrantes caritas Christi, http://www.tchr.org/ide/index.php/artykuly/58- duszpasterstwo-emigrantow-w-prawie-kanonicznym>, data dostępu: 12.05.2017.
 • 31. P. Blet, Pius XII a druga wojna światowa w świetle dokumentów, <http://www. opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/pius12_wojna.html>, data dostępu: 09.06.2012.
 • 32. M. Brzezińska-Waleszczyk, Kościół na pomoc uchodźcom, <https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2015/Przewodnik-Katolicki-37-2015/Temat-numeru/Kosciol-na-pomoc-uchodzcom>, dostęp: 08.09.2017.
 • 33. Paweł VI, Motu proprio Apostolicae Caritatis ustanawiające Papieską Komisję Duszpasterstwa Migrantów i Turystów – 19 marca 1970 r., tekst dokumentu z: „Studia Polonijne”, 4(1981).
 • 34. Papieska Komisja ds. Duszpasterstwa Migrantów i Turystów, Instrukcja De cleri transitu ab una aliam dioecesim z 29 czerwca 1974 r., tekst polski w: „Studia Polonijne”, 8(1984).
 • 35. Papieska Komisja ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, Instructio pastorale degli emigranti z 26 maja 1978 r., „Studia Polonijne”, 6(1983)
 • 36. Papieskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, Dekret o udzielaniu specjalnych uprawnień i przywilejów kapelanom i wiernym należącym do różnych sektorów migracji ludzkiej „Pro materna” z 19 marca 1982 r., tekst polski w: „L’Osservatore Romano”, 5(1982).
 • 37. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, Instrukcja Erga migrantes caritas Christi, Lublin 2008.
 • 38. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Migranta (1993 r.), „L’Osservatore Romano”, 11(1993).
 • 39. P. Wojnicz, Uczestnictwo świeckich w duszpasterstwie migrantów w świetle norm prawa kanonicznego, „Civitas et Lex”, 1(2014), s. 50.
 • 40. Papieska Komisja ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, Lettera Chiesa e mobilitá umana z 26 maja 1978 r., nr 4, „Studia Polonijne”, 6(1983).
 • 41. R. Karpiński, Dziesięć lat pracy Papieskiej Komisji do spraw Duszpasterstwa Migracji i Turystyki w obronie praw człowieka, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 5(1981), s. 113.
 • 42. H. Stawniak, Problematyka migracji ludności w świetle zasad i niektórych działań Stolicy Apostolskiej, „Seminare”, 26(2009), s. 145.
 • 43. J. Bakalarz, Podstawowe zasady ewangelizacji migrantów, „Collectanea Theologica”, 1(1985), s. 193.
 • 44. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983
 • 45. Jan Paweł II, Motu proprio o Duszpasterstwie Ludzi Morza, 31 stycznia 1997 r. „L’Osservatore Romano”, 4(1997), tyt. 4, nr 9, § 1–2
 • 46. Pielgrzymi w Rzymie, pod red. F. Gioi, Warszawa 2000.
 • 47. F. Lempa, Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele katolickim, Białystok 2013, s. 113.
 • 48. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2013, <https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/migration/documents/hf_benxvi_mes_20121012_world-migrants-day.html>, dostęp: 04.09.2017.
 • 49. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, z wprowadzeniem J. Majaka, Wrocław 1986,
 • 50. Migracje o rozmiarach kryzysu humanitarnego, <http://kosciol.wiara.pl/doc/1160629.Migracje-o-rozmiarach-kryzysu-humanitarnego>, dostęp: 06.09.2017.
 • 51. A. Orczykowski, Prawa człowieka w orędziach ojca świętego Jana Pawła II na światowy dzień migranta, <http://ide.chrystusowcy.pl/images/stories/dokumenty/prawa_czlowieka.pdf>,data dostępu: 21.05.2017.
 • 52. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (2003 r.), „L’Osservatore Romano”, 3(2003).
 • 53. A. Casaroli, Orędzie na Dzień Emigranta (1981 r.), „L’Osservatore Romano”, 4(1981).
 • 54. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html>, dostęp: 06.09.2017.
 • 55. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Migranta (1993 r.), „L’Osservatore Romano”, 11(1993).
 • 56. J.J. Mrozek, Godność osoby ludzkiej jako źródło praw człowieka i obywatela, „Civitas et Lex”, 1(2014), s. 42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76fadeff-59f2-46b9-8cca-a73600fd948a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.