PL EN


2017 | 64 | 12: Homiletyka | 31-46
Article title

Misterium Wcielenia w przepowiadaniu homilijnym. Studium na podstawie lekcjonarza Uroczystości Narodzenia Pańskiego

Authors
Title variants
EN
The Mystery of the Incarnation and Preaching a Homily a Study Based on the Lectionary Nativity Celebrations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uroczystość Narodzenia Pańskiego zawiera cztery formuły celebracji misterium Wcielenia. Poprzez swoiste teologiczne crescendo teksty Lekcjonarza prowadzą wspólnotę do wnętrza tego misterium, aby odkrywać jego znaczenie. Czytania Lekcjonarza uwzględniają kierunek interpretacji misterium Wcielenia właściwy zarówno dla chrystologii oddolnej, jak i odgórnej. W przepowiadaniu homilijnym dowartościować należy jednak bardziej ujęcie oddolne właściwe dla chrystologii dynamicznej, funkcjonalnej. Homilia tej celebracji winna prowadzić wiernych do kontemplacji Boga, który w Jezusie Chrystusie przybywa na spotkanie człowieka, wciela się w jego historię, solidaryzuje się z nim. W ten sposób przywraca ludzkiej egzystencji transcendentny wymiar. Poprzez aktualizację misterium Wcielenia w liturgii Ojciec, w mocy Ducha, umożliwia człowiekowi zjednoczenie z Jego Synem po to, aby mógł on odtworzyć w sobie pierwotne podobieństwo do Boga zniekształcone przez grzech pierworodny. Homilia ma także ukazać, jak misterium to znajduje swoje przedłużenie w życiu wierzących poprzez realizację stylu Jezusowej egzystencji objawionej w pokorze Wcielenia oraz w ubóstwie narodzin w betlejemskiej szopie.
EN
The Solemnity of the Nativity includes four formulas for celebrating the mystery of the Incarnation. Thanks to the unique theological crescendo, the Lectionary texts lead the community to the depths of this mystery in order to discover its meaning. The Lectionary readings take into account the direction of the interpretation of the mystery of the Incarnation, appropriate for both bottom-up and top-down Christology. In preaching a homily, we ought to rather appreciate the bottom-up approach appropriate for Christology that is dynamic and functional. A homily for this celebration should lead the faithful to contemplate God, who in Jesus Christ comes to meet man and is incarnated in human history, living in solidarity with mankind. In this way, he restores the transcendent dimension of human existence. By renewing the mystery of the Incarnation in the liturgy, God the Father, in the power of the Holy Spirit, enables man to be united with His Son so that he could open man to his first image of God, which was distorted by original sin. The homily is also to show how this mystery continues on in the life of believers through the implementation of Jesus' existence that is revealed in the humility of the Incarnation and the poverty of the birth in a Bethlehem shed.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
 • Amato A., Encarnación de Cristo. Reflexiones dogmaticas, „Estudios Trynitarios” 32(1998), s. 357-385.
 • Alberich E., Istanze e problemi per l'annuncio di Cristo nella catechesi oggi, in: Problemi attuali do cristologia. Conferenze della Facoltà Teologia Salesiana 1974-1975, Libr. Ateneo Salesiano, Roma 1975, s. 75-95.
 • Bergamini A., Chrystus świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia, duchowość, duszpasterstwo, Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2003.
 • Biscontin Ch., Incarnazione: Consigli per la predicazione, „Servizio della Parola” (403)2008, nr 40, s. 25-29.
 • Casel O., Misterium świąt chrześcijańskich, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2014.
 • Carideo A., Il Lezionario del tempo di Natale. Oggi è nato per voi il Salvatore, in: autori vari, Il messale Romano del vaticano II. Orazionale e lezionario, vol. I. La celebrazione del Mistero di Cristo nell'anno liturgico, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1984, s. 71-95.
 • Cuva A., Gesù Cristo, in: Liturgia, a cura di D. Sartore, A.M. Triacca, C. Cibien, Edizioni di San Paolo, Milano 2001, s. 877-896.
 • Donghi A., Per una riflessione teologico-liturgica del tempo di Avvento e di Natale, in: autori vari, Il messale Romano del vaticano II. Orazionale e lezionario, vol. I. La celebrazione del Mistero di Cristo nell'anno liturgico, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1984, s. 159-175.
 • Dupuis J., Wprowadzenie do chrystologii, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999.
 • Dyk S., Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2016.
 • García Paredes J.C., Syn Boży Syn Człowieczy „Który się począł z Ducha Świętego, narodził z Maryi Panny”, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2006.
 • Giemza B., Wędrówki przez rok kościelny z Benedyktem XVI, Wydawnictwo „Salwator”, Kraków 2007.
 • Gronchi M., Ciò che è essenziale per ogni discorso sulla „incarnazione”, „Servizio della Parola” (403)2008, nr 40, s. 21-24.
 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, Pallottinum, Poznań 2015.
 • Masini M., Adwent, Boże Narodzenie, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Wydawnictwo „Salwator”, Kraków 2002.
 • Matino G., Pan nadchodzi! Teologia i liturgia słowa Adwentu i Bożego Narodzenia, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 • Nadolski B., Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia, Wydawnictwo „Salwator”, Kraków 2010.
 • Nossol A., Nowe drogi chrystologii katolickiej, „Communio”. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny 3(1983), nr 3, s. 79-97.
 • Pinto S., Natale del Signore. Interpretare i testi, „Servizio della Parola” (413)2009, nr 41, s. 165-177.
 • Pracz J., Ewangelia dzieciństwa według Łukasza, w: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991, s. 247-283.
 • Scalabrini P.R., Natale del Signore. Interpretare i testi, „Servizio della Parola” (403)2008, nr 40, s. 145-161.
 • Senderski G., Ewangelia dzieciństwa Jezusa według Mateusza we współczesnym nauczaniu Kościoła, w: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991, s. 193-245.
 • Stachowiak L., Narodzenie Pańskie. Msza w dzień. Pierwsze czytanie, w: Komentarze biblijne do czytań mszalnych. Święta, red. J. Homerski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1981, s. 17-19.
 • Stachowiak L., Narodzenie Pańskie. Wieczorna msza wigilijna. Pierwsze czytanie, w: Komentarze biblijne do czytań mszalnych. Święta, red. J. Homerski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1981, s. 7-9.
 • Święta Kongregacja Kultu Bożego, Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego, Pallottinum, Poznań 2011.
 • Zan R. De, L'uomo diventa divino solo quando accolglie Dio che si fa uomo, in: R. De Zan, R. Laurita, La Parola per la Chiesa. Commento alle letture delle domeniche e delle feste. Anno A, Edizioni Dehoniane, Bologna 2007, s. 27-30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76fae1ff-7ea0-434b-b0d5-3b1f01df8493
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.