PL EN


2013 | 2(84) | 55-59
Article title

Metoda określania wartości budowli ziemnych w kontekście opłat i podatków lokalnych

Content
Title variants
EN
Method for Determining Value of Earth Structures in the Context of Local Charges and Taxes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Metody oznaczania wartości szacunkowej budynków jako naniesień nieruchomości gruntowych są relatywnie dobrze znane i dość rozpowszechnione. Pewne problemy w szacowaniu wartości nastręczają jednak budowle, obiekty małej architektury i samodzielne urządzenia budowlane, które coraz częściej są przedmiotem oddzielnych analiz wartości wynikających między innymi z warunków zawartych w odpowiedniej ustawie podatkowej. Jako przykład analizy osobliwej wartości rynkowej wybrano budowlę ziemną wykopu. Rozpatrzono przykład określenia osobliwej wartości rynkowej dla budowli ziemnej, proponując pewien sposób jej oznaczenia.
EN
Methods for determining an estimated value of building as a land annotations are relatively well known and quite common. However, some problems in the estimation are caused by buildings, landscape architecture and self-construction equipment, which more and more frequently become the subject of a separate value analysis resulting from the conditions contained in the relevant tax law. As an example of a peculiar analysis of the market value of the selected earth structures being a cut-earthworks has been selected. An example of peculiar market value estimation of a real property has been examined along with a proposal of its determination.
Year
Issue
Pages
55-59
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
References
  • Gradkowski K. Budowle i roboty ziemne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389.
  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – w tekście jednolitym Dz. U. z 2003. Nr 207 poz. 2016.
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. 2004 Nr 261 poz. 2603.
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. 2010 Nr 95 poz.613 (tekst jednolity).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76fc8389-dc9d-4ef7-aab1-7e58062acf5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.