Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(51) | 10-26

Article title

Pokłosie bibliograficzne uroczystości patriotycznych organizowanych naziemiach polskich w okresie zaborów

Authors

Content

Title variants

The bibliographical aftermath of the patriotic ceremonies organized on the Polish lands

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The various patriotic ceremonies, which have been organized during the annexation period on the Polish lands, with a view to waking up and supporting the national consciousness and identity amongst Poles, contributed to the development of the personal bibliography and the bibliography in the field of history. The ceremonies were initiated in celebration of: the important anniversary of the significant events in the Polish history, the successes of Polish Arms, the jubilees associated with life and work of the eminent Polish writers, poets and in the context of the funerals of the noble Poles. The collection of these bibliographies has been compiled by the most eminent Polish bibliographers, including Karol Estreicher, Władysław Wisłocki and Wiktor Hahn. They published their works as a rule in the area of the autonomous Galicia making use of the political and social climate. In this respect Kraków became a leading growth centre.
Uroczystości patriotyczne organizowane na ziemiach polskich w okresie zaborów, mające na celu podtrzymywanie i budzenie świadomości narodowej wśród Polaków, przyczyniły się do rozwoju bibliografii osobowych oraz zagadnieniowych przede wszystkim z zakresu historii. Inicjowano je z okazji „okrągłych” rocznic doniosłych wydarzeń w dziejach Polski, sukcesów oręża polskiego, jubileuszy związanych z życiem i twórczością wybitnych polskich pisarzy i poetów oraz z powodu pogrzebów znamienitych Polaków. Ich opracowaniem zajmowali się najwybitniejsi polscy bibliografowie, w tym Karol Estreicher, Władysław Wisłocki i Wiktor Hahn. Wykorzystując sprzyjającą sytuację społecznopolityczną, ogłaszali je z reguły na terenie autonomicznej Galicji, a przodującym ośrodkiem stał się w tym względzie Kraków.

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

References

 • Bartoszewicz, T. (wyd.). (1891). Księga pamiątkowa setnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja. T. 2. Kraków: K. Bartoszewicz.
 • Bender, R. (1983). Polkowski Ignacy. W: W. Konopczyński (red.), Polski Słownik Biograficzny. T. 27 (s. 322-324). Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • (Bibliografia wydawnictw dotyczących Konstytucji 3 maja, 1891). Bibliografia wydawnictw dotyczących Konstytucji 3 maja. Kurier Lwowski, 9(131), Dodatek Literacki, (19), III-IV.
 • (Bibliografia ważniejszych dzieł, 1900). Bibliografia ważniejszych dzieł dotyczących jubileuszu uniwersyteckiego lub Uniwersytetowi poświęconych. Nowa Reforma, 19(129 numer jubileuszowy), 4.
 • (Bibliografia wydawnictw dotyczących Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900). Bibliografia wydawnictw dotyczących Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Uniwersytetowi poświęconych. Tydzień. Dodatek literacki do Kuriera Lwowskiego, 8(23), 183-184.
 • Bohdanowicz, S. (1879). Ein vollständiges chronologisches Verzeichniss sämmtlicher Werke auch der noch ungedruckten von J.I. Kraszewski. W: S. Bohdanowicz, J.I. Kraszewski in seinem Wirken und seinen Werken. Eine biographisch-kritische Skizze (s. 137-160). Leipzig: Wilhelm Friedrich.
 • Buszko, J. (1996). Uroczystości patriotyczne na Wawelu w latach Rzeczypospolitej Krakowskiej i w dobie autonomii galicyjskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F , 51, 31-41.
 • Chrzanowski, I. (1901). [Rec.] Hahn W., Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 1899. Książka, 1(9), 341-342.
 • Danek, W. (1970). Kraszewski Józef Ignacy. W: W. Konopczyński (red.), Polski Słownik Biograficzny. T. 15 (s. 221-229). Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Dembowska, M. (2001). Metoda bibliografii polskiej Karola Estreichera. (Wyd. 3 uzup.). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Dr. W.W. [Wisłocki, W.]. (1898). Mickiewicziana z pierwszej połowy roku jubileuszowego w zestawieniu bibliograficznym. Czas, 51(144), 2-4.
 • Dutkiewicz, J. (1967). Historiografia powstania listopadowego. W: Wiek XIX. Prace ofiarowane Stefanowi Kieniewiczowi w 60 rocznicę urodzin (s. 211-224). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dybiec, J. (2004). Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Estreicher, K. (1881). Bibliografia polska XIX. stulecia. T. 6. Dopełnienia (A-O). Kraków: Akademia Umiejętności.
 • Estreicher, K. (1882). Bibliografia polska XIX. stulecia. T. 7. Dopełnienia (P-Ż). Kraków: Akademia Umiejętności.
 • Estreicher, K. (1887). Sześćdziesiąt lat pracy J.I. Kraszewskiego (1828-1887). Abecadłowe i chronologiczne zestawienie działalności naukowej i literackiej, z wymienieniem wszystkich wydań dzieł Jego i przekładów na obce języki. Kraków: J.K. Żupański, K.J. Heumann.
 • Estreicher, S. (1931). Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu XIX wieku. Odczyt wypowiedziany w „Klubie Społecznym” w dniu 21 października 1931 roku Kraków: [B. w.]
 • Feldmanowski, H. (1873). Ksiądz Ignacy Polkowski, jako promotor jubileuszu kopernikowego. Tygodnik Ilustrowany, 11(271), s. 1-2.
 • Galos, A. (1980). Obchody rocznicy wiedeńskiej w XIX wieku. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 35(2), 433-439.
 • Galos, A. (1981). Z zagadnień roli rocznic historycznych w Polsce w XIX w. (Pierwszy obchód rocznicy trzeciomajowej na tle rocznic XIX w.). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 36, s. 137-153.
 • Gramatowski W. (1972). Polkowski Ignacy. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 696-697). Warszawa-Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Grot, Z. (1948). Engeström Benzelstierna Wawrzyniec. W: W. Konopczyński (red.), Polski Słownik Biograficzny. T. 6 (s. 274-275). Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Gruca, A. (2003-2004). Stankiewicz Maurycy Michał. W: W. Konopczyński (red.), Polski Słownik Biograficzny. T. 42 (s. 197-198). Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Gubrynowicz, B. (1902). [Rec.] Hahn W., Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 1899. Pamiętnik Literacki, 1(3), 494.
 • Hahn, W. (1901a). Bibliografia jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Muzeum, 17, 460-474, 611- 626, 713-726.
 • Hahn, W. (1901b). Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 1899. Pamiętnik Naukowy i Literacki, 29, 3-38.
 • Hahn, W. (1909). Bibliografia o Juliuszu Słowackim za r. 1909. Pamiętnik Literacki, 8, 417-427.
 • Hahn, W. (1911). Rok Słowackiego. Księga pamiątkowa obchodów urządzonych ku czci poety w roku 1909. Lwów: Komitet Obchodu Setnej Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego we Lwowie.
 • Hahn, W. (1966). Bibliografia bibliografii polskich do 1950 roku. (Wyd. 3). Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Hirschberg, A. (1882). Bibliografia powstania narodu polskiego z r. 1830-1831. Lwów: T. Rayski.
 • Jaworska, J. (1972). Stankiewicz Maurycy Michał. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 849-850). Warszawa-Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • K.L. (1891). Bibliografia [Konstytucji 3 maja]. W: Trzeci maj. Ku uczczeniu setnej rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja 1791-1891 (s. 184-187). Poznań: Towarzystwo „Staszyc”.
 • (Księga pamiątkowa jubileuszu, 1881). Księga pamiątkowa jubileuszu J.I. Kraszewskiego 1879 roku. Kraków: Nakł. Komitetu Wydawniczego.
 • (Księga pamiątkowa pięćsetletniego jubileuszu, 1901). Księga pamiątkowa pięćsetletniego jubileuszu odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-1900. Kraków: [B. w.].
 • Kutrzeba-Pojnarowa, A. (1959-1960). Gloger Zygmunt. W: W. Konopczyński (red.), Polski Słownik Biograficzny. T. 8 (s. 80-81). Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Leśnodorska, A., Mleczkówna Z. (1956). Pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie. W: D. Rederowa (red.) Kraków Mickiewiczowi (s. 89-177). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Lewicki, K. (1960-1961). Hirschberg Aleksander. W: W. Konopczyński (red.), Polski Słownik Biograficzny. T. 9 (s. 527-528). Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Łempicki, S. (1916). Jubileuszowa bibliografia o Słowackim [Rec.] Hahn W., Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 1909. Kurier Lwowski, 34(519), 4.
 • Małecki, J.M. (1979). W dobie autonomii galicyjskiej (1866-1918). W: J. Bieniarzówna, J.M. Małecki: Kraków w latach 1796-1918 (s. 225-394). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Matczuk, A. (1997). Teofil Żebrawski (1800-1887) jako bibliograf. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 42(3-4), 119-138.
 • Matczuk, A. (2017). Generał i bibliograf. Janusz Gąsiorowski (1889-1949). Przegląd Historyczno-Wojskowy, 19(1), 89-109.
 • Nowolecki, A. (1879). Spis chronologiczny pism J.I. Kraszewskiego z lat 1829-1879. W: W. Sabowski, A. Nowolecki, Pół wieku pracy. Rys życia i zasług J.I. Kraszewskiego z powodu pięćdziesiątej rocznicy Jego działalności skreślony. (Wyd. 2 popr., s. 1-27 [w odrębnej paginacji]). Kraków: L. Bajer.
 • [Nowolecki, A.]. (1883). Uroczystości ku uczczeniu pamięci Jana III w dzielnicach polskich i za granicą. Na pamiątkę 200-letniej rocznicy odsieczy Wiednia 1683 r. Kraków: L. Bajer.
 • [Polkowski, I.]. (1870). Słów kilka w sprawie uczczenia Mikołaja Kopernika. Poznań: Nakł. autora.
 • Polkowski, I. (1873a). Czterowiekowy jubileusz urodzin Mikołaja Kopernika w Toruniu dnia 19. lutego 1873 roku. [Toruń]: Nakł. Komitet Kopernikowski.
 • Polkowski, I. (1873b). Bibliografia Kopernika. W: I. Polkowski, Żywot Mikołaja Kopernika (s. 347-363). Gniezno: J.B. Lange.
 • Rola, T.J. [Piekarski, T.J.]. (1878). Józef Ignacy Kraszewski. Z powodu pięćdziesięciolecia pracy i zasług jego dla społeczeństwa. Warszawa: [B. w.].
 • S.V. [Vrtel-Wierczyński, S.] (1917). [Rec.] Hahn W., Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 1909. Rok Polski, 2(5/6), 126-127.
 • Stankiewicz, M. (1890). Bibliografia uroczystości złożenia na Wawelu zwłok Adama Mickiewicza dnia 4 lipca 1890 roku. W: Złożenie zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4go lipca 189 roku. Książka pamiątkowa z 22 ilustracjami (s. 137-143). Kraków: Drukarnia Związkowa.
 • Starnawski, J. (1972). Hanh Wiktor. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 310-311). Warszawa-Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Suchodolski, W. (1960-1961). Hahn Wiktor. W: W. Konopczyński (red.), Polski Słownik Biograficzny. T. 9 (s. 235-236). Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Szczepański, A. (1881). Rok jubileuszowy. W: Księga pamiątkowa jubileuszu J.I. Kraszewskiego 1879 roku. (s. 1-105 ). Kraków: Nakł. Komitetu Wydawniczego.
 • Świątecka, M. (1956). Sprowadzenie zwłok Adama Mickiewicza do kraju W: D. Rederowa (red.) Kraków Mickiewiczowi (s. 25-87). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Świerkowski, K. (1928). Karol Estreicher. Bibliografia prac jego i literatury o nim. Warszawa: Koło Warszawskie Związku Bibliotekarzy Polskich.
 • Wisłocki, W. (1881). Bibliografia obchodu uroczystości jubileuszowych J.I. Kraszewskiego. W: Księga pamiątkowa jubileuszu J.I. Kraszewskiego 1879 roku. (s. 282-320). Kraków: Nakł. Komitetu Wydawniczego.
 • Wojciechowski, K. (1898). Bibliografia o Adamie Mickiewiczu za rok 1891-1897. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, 6, 561-602.
 • Wolszczanowa, H. (1972). Hirschberg Aleksander. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 332). Warszawa-Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • ([Wstęp], 1882). W: Zbiór pamiętników do historii powstania polskiego z roku. 1830-1831 (s. I-II). Lwów: Nakł. dra Tomasza Rayskiego.
 • Ziejka, F. (2003). Poloniae merenti. W: S. Szczur (red.), Poloniae merenti. Księga pamiątkowa jubileuszu sześćsetlecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000 (s. 5-8). Kraków: Ośrodek Informacji i Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ziółek, J. (1991). Konstytucja 3 maja. Kościelno-religijne tradycje święta. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.
 • (Złożenie zwłok Adama Mickiewicza, 1890). Złożenie zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4go lipca 1890 roku. Książka pamiątkowa z 22 ilustracjami. Kraków: Drukarnia Związkowa.
 • Znajomski, A. (2014). Władysław Wisłocki jako bibliograf. W: A. Ruta, E. Wójcik (red.), Kraków – Lwów. Biblioteki XIX-XX wieku (s. 91-107). Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Zr. [Zipper, A.]. (1890). Do bibliografii Mickiewiczowskiej. Przewodnik Naukowy i Literacki, 18, 658-664, 856-859, 952-954.
 • Żurawski vel Grajewski, R. (1991). Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w czasie powstania listopadowego w świetle prasy powstańczej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 41, 103-130.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7700076c-8a78-45b7-be2b-0feb56d400e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.