PL EN


2015 | 41(3)/2015 Stosunki Międzynarodowe | 23-32
Article title

Czy Unia Europejska staje się wroga prawom człowieka?

Content
Title variants
EN
Is the European Union Becoming Hostile to Human Rights?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Unia oraz państwa UE nie respektują stypulowanych w Traktacie norm dotyczących praw człowieka. Można odnieść wrażenie, że przeważa tu wrogie podejście do nowego systemu ochrony praw człowieka, zwłaszcza ze strony dużych państw Unii i jej instytucji. Dowodzić tego może 6 lat zmarnowanych na mało skuteczne przygotowywanie porozumienia z Radą Europy oraz negatywna opinia 2/13 Trybunału Sprawiedliwości UE. Postawę Trybuna-łu można uznać za zaskakującą, zwłaszcza wobec Traktatowego nakazu przystąpienia Unii do EKPC.
EN
Upon entering into force of the Treaty of Lisbon, the Union and the EU member states do not respect the stipulated in the Treaty standards concerning human rights. One may get the impression that there prevails a hostile approach to the new system of human rights protection, particularly on the part of big states of the Union and its institutions. This can be proved by the 6 years wasted on ineffective preparation of the agreement with the Council of Europe as well as by the negative opinion 2/13 of the Court of Justice of the EU. The stance of the Court may be considered as surprising, particularly in the face of the Treaty ‘s writ on access of the EU to the ECHR.
Contributors
 • Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych - Warszawa
References
 • Barcz J. (2009), Wybrane problemy związane z wyrokiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30.06.2009 r. na temat zgodności Traktatu z Lizbony z Ustawą Zasadniczą RFN, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 9.
 • Dokument roboczy Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący niektórych aspektów przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności(2010), http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-05/convention_pl_2010-05-21_08-58-25_909.pdf [dostęp: 07.05.2015].
 • Maurer A. et al. (2007), Vom Verfassungs- zum Reformvertrag. Die Ratifikationsverfahren zum EUVerfassungsvertrag und die Verhandlungen zum Mandat der Regierungskonferenz 2007, „SWPDiskussionspapier“, Juli.
 • Kerikmäe T. (Ed.) (2014). Protecting Human Rights in the EU. Controversies and Challenges of the Charter of Fundamental Rights, Springer.
 • Sozański J. (2010), Prawa człowieka w Unii Europejskiej po traktacie lizbońskim, PWP Iuris.
 • Sozański J. (2014), Prawo Unii Europejskiej. Analiza krytyczna systemu i doktryny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Opinia Rzecznika Generalnego z 13.06.2014, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=AVIS&num=c [dostęp: 07.05.2015].
 • Opinia TS 1/09, Dz.Urz.UE C 2011 nr 123, pkt 78, 80, 89.
 • Opinia TS 2/94, Dz.Urz. WE C 1996 nr 12, 79.
 • Opinia TS 2/13 z 18.12.2014, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid [dostęp: 07.05.2015].
 • Wyrok (1974) Drugiego Senatu FTK z 29.05.1974, BvL 52/71144, Solange I.
 • Wyrok (1986) Drugiego Senatu FTK z 22.10.1986, 2 BvR 197/83160, Solange II.
 • Wyrok (1993) Drugiego Senatu FSK z 12.10.1993, 2 BvR 2134, 2159/92, Maastricht.
 • Wyrok (2005) Drugiego Senatu FTK z18 VII 2005, 2 BvR 2236/04, ENA.
 • Wyrok (2009) Drugiego Senatu FTK z 30.06.2009, BvE 2, 2/08, Lizbona.
 • Wyrok (2005) ETPC ws. nr 45036/98 Bosphorus Airways przeciwko Irlandii[GC], ETPC 2005-VI.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1969 r. ws. 29/69 Stauder, Rec. s. 1969, s. 419.
 • Instrumenty normatywne (z projektem porozumienia) ws. przystąpienia UE do EKPC przyjęte 5.04.2014 r. przez delegacje UE i 47 państw-członków Rady Europy: 1. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE 2010 C 83 (art. 6 ust. 2 TUE oraz art. 218 TfUE). 2. Protokół (nr 8) dotyczący art. 6 ust.2 TUE ws. przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz.Urz. UE 2010 C 83,273. 3.Deklaracja odnosząca się do art.6 ust.2 TUE [nr 2], dołączona do Aktu końcowego IGC, która przyjęła Traktat z Lizbony, Dz.Urz. UE 2010 C 83,337. 4. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, po nowelizacji Protokołem nr 11 i 14, Protokołem nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6, 7, 12 i 13(art.59 ust. 2). 5. Pakiet instrumenttów ws. przystąpienia UE do EKPC dołączony do Final report to the CDDH, Strasbourg, 10 June 2013: - Draft revised agreement on the accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Appendix I; -Draft declaration by the European Union to be made at the time of signature of the Accession Agreement, App.II; -Draft rule to be added to the Rules of the Commit-tee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements in cases to which the European Union is a party, App.III; - Draft model of memorandum of understanding between the European Union and X [State which is not a member of the European Union], App.IV; - Draft explanatory report to the Accession Agreement, App. V.
 • http://www.europapraw.org/news/przystapienie-ue-do-ekpc [dostęp: 07.05.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77016d68-8998-4476-a8bb-f856663c54ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.