PL EN


2005 | 3/2005 (9) | 168-193
Article title

Konsekwencje akcesji w obszarze ubezpieczeń

Content
Title variants
EN
Consequences Of The EU Accession In The Area Of Insurance
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przystąpienie Polski z dniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej (UE) oznaczało, że stała się ona częścią jednolitego rynku (w tym także rynku ubezpieczeniowego), obejmującego swoim zasięgiem nie tylko kraje członkowskie Unii, ale i te należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym warto jest zadać sobie pytanie o stan rozwoju rynku ubezpieczeń w 15 krajach tworzących Unię przed 1 maja 2004 i kontynuować rozważania na temat, czy - a jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej i jak głęboko - fakt akcesji wpłynie na ukształtowanie się nowego lub utwierdzenie dotychczas panującego układu sił w branży ubezpieczeniowej. Tymi zagadnieniami zajął się autor poniższego artykułu. W części pierwszej czytelnik zostanie zapoznany z konkretnymi aktami prawnymi, wybranymi przez autora jako najistotniejsze dla sektora ubezpieczeniowego, oddziałującymi na kierunki jego rozwoju bezpośrednio lub pośrednio. Część druga opisuje polskie rozwiązania prawne, transferujące zalecane lub narzucane kierunki rozwoju dla sektora przez organy unijne. W trzeciej autor skupia się nad wskazaniem już widocznych lub dopiero spodziewanych konsekwencji w perspektywie krótko, średnio i długookresowej. Autor świadomie pomija tematykę porządku prawnego Unii Europejskiej jako znaną czytelnikowi.
EN
The accession of Poland to the European Union on 1 May, 2004, signified its becoming part of the uniform market (including the insurance market) the range of which covered not only EU Member States, but also those in the European Economic Area. This fact was reflected in both the pre-accession adjustment of formal regulations applicable in Poland to those long directly in command of the common European insurance market, such as communication directives, as well as the ones that had indirect impact on its shape, exeplified by the project labelled European Health Insurance Card. Common citizens as well as those active in business will find it much more interesting to observe the newly emerged trends after the accession which shape the qualitative and quantitative parameters of the market (the insurance market in this case) and specific possibilities for making more effective economic decisions (both on the level of enterprises and households), e.g. by purchasing goods or services of better quality and for lower price. The above phenomena are the subject matter of the paper below.
Keywords
Year
Issue
Pages
168-193
Physical description
Dates
published
2005-09-15
Contributors
References
 • Ciamaga, L., Latoszek, E., Michałowska-Gorywoda, K., Oręziak, L. i E. Teichmann. 2002. Unia Europejska, Warszawa: PWN.
 • Czech-Matuszewska, W. 2004. Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Rynek ubezpieczeń po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Zeszyt 2/2004.
 • European Insurance in Figures: Basic Data 2003, Complete Data 2002, CEA 2004.
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 2001. Informator o nabywaniu nieruchomości, Warszawa.
 • www.europa.eu.int/comm/eurostat -serwis internetowy Europejskiego Urzędu Statystycznego.
 • www.knuife.gov.pl -serwis internetowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
 • www.link4.pl -serwis internetowy firmy LINK 4 S.A.
 • www.mf.gov.pł/sluzba_celna -serwis internetowy Służby Celnej.
 • www.ukie.gov.pl -serwis internetowy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z 18 kwietnia 1951 r.
 • Traktaty rzymskie z 25 marca 1957 r.
 • Układ zawarty w Schengen w dniu 14 czerwca 1985.
 • Jednolity Akt Europejski z 17 lutego 1986 r.
 • Traktat o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 r.
 • Traktat Amsterdamski z 2 października 1997 r.
 • Traktat z Nicei z 26 lutego 2001 r.
 • Pierwsza dyrektywa Rady 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie.
 • Dyrektywa Rady 76/580/EWG z dnia 29 czerwca 1976 r. zmieniająca dyrektywę 73/239/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie.
 • Dyrektywa 87/344/EWG Rady z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej.
 • Druga Dyrektywa Rady 88/357/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie i ustanowienia przepisów ułatwiających skuteczne korzystanie ze swobody świadczenia usług oraz imieniająca dyrektywę 73/239/EWG.
 • Dyrektywa Rady 92/49/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie oraz zmieniająca dyrektywy 73/239/EWG i 88/357/EWG (trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie).
 • Dyrektywa Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (pierwsza dyrektywa komunikacyjna).
 • Druga Dyrektywa Rady 84/5/EWG z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.
 • Trzecia dyrektywa Rady 90/232/EWG z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.
 • Dyrektywa Rady 90/618/EWG z dnia 8 listopada 1990 r. zmieniająca, zwłaszcza w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych, dyrektywę 73/239/EEC i dyrektywę 88/357/ EEC w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych dotyczących ubezpieczeń bezpośrednich, innych niż ubezpieczenia na życie.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/26/WE z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG i 88/357/EWG (czwarta dyrektywa komunikacyjna).
 • Pierwsza dyrektywa Rady 79/267 /EWG z dnia 5 marca 1979 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie bezpośrednich ubezpieczeń na życie.
 • Dyrektywa Rady 92/96/EWG z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do bezpośrednich ubezpieczeń na życie, zmieniająca dyrektywy 79/267/EWG i 90/619/EWG (trzecia dyrektywa dotycząca ubezpieczeń na życie).
 • Dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotycząca ubezpieczeń na życie.
 • Dyrektywa Rady Europy 84/450/EWG z 10 września 1984 r. w sprawie mylącej reklamy.
 • Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z poz. zmianami.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. nr 124, poz. 1151-1154.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Dz. U. nr 124. poz. 1151-1154.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o rzeczniku ubezpieczonych, Dz. U. nr 124, poz. 1151-1154.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz. U. nr 124, poz. 1151-1154, Dz. U. nr 124, poz. 1151-1154.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7703de84-e4b3-4453-9a3d-adc3443c456f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.