PL EN


2010 | 1 | 2 | 28-38
Article title

Poszukiwanie nowego modelu edukacji w oparciu o idee kognitywizmu i konstruktywizmu

Authors
Content
Title variants
EN
Search of the new education model on support of cognitive and constructivism ideas
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Społeczeństwo informacyjne (wiedzy) potrzebuje nowej szkoły, a ta pilnie potrzebuje nowego modelu edukacji. Wynika to z odmienności aksjologicznej i jakościowej oraz społecznego znaczenia zjawisk rozwijającego się społeczeństwa wiedzy w ramach cywilizacji informacyjnej. Analiza owych zjawisk prowadzi do wniosków wskazujących na dysfunkcjonalność obecnych rozwiązań edukacyjnych. Z tego powodu koniecznością staje się potrzeba zerwania z dotychczasową praktyką szkolną.
Information society (knowledge society) it need new school, and this need badly the new model of education. This results are of axiology distinctness and qualitative as well as social the meaning of phenomena of developing society of knowledge in frames of informative civilization. Analysis of those phenomena leads to demonstrative on dysfunction of present educational solutions conclusions. It from this one need becomes reason necessity break with hitherto exists school practice.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
28-38
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
 • Apple M.W., Jungck S. (1990), You don’t have to be a teacher to teach this unit: Teaching technology and gender in the classroom, „American Education Research Journal”, t. 27, nr 2.
 • Atkinson R., Schiffrin R.M. (1968), Human memory: A proposed system and its control processes, [In:] K.W. Spence and J.T. Spence (Eds.), The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory, Vol. 2, pp. 89–195. New York: Academic Press.
 • Castells M. (2003), Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem biznesem i społeczeństwem, Seria: „Nowe Horyzonty”, Poznań.
 • Cobb P. (1994), Where is the mind? Constructivist and socio-cultural perspectives on mathematical development, „Educational Researcher”, t. 23, nr 7.
 • Coburn W. (1993), Contextual constructivism [w:] Practice of constructivism in science, red. K. Tobin, Washington, D.C.
 • Dylak S. (1995), Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań.
 • Furmanek W. (2007), Jutro edukacji technicznej, Rzeszów.
 • Gagne R.M., Briggs L.J., Wager W.W. (1992), Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa.
 • Gardner H. (1989), Dem Denken auf der Spur, Stuttgart.
 • Glasersfeld E. von (1987), Constructivism as a scientific method, Oxford.
 • Gulińska H. (1997), Strategia multimedialnego kształcenia chemicznego, Poznań.
 • Juszczyk S. (2002), Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Toruń.
 • Kruszewski K. (1987), Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej, Rzeszów.
 • Kwiatkowski S.M. (1994), Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą, Warszawa.
 • Mumford L. (1966), Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, Warszawa.
 • Ormrod J.E. (2000), Educational Psychology: Developing learners (3 rd ed.), Upper Saddle River, NJ: Merrill Ormrod.
 • Pachociński R. (2002), Technologia a oświata, Warszawa.
 • Papert S. (1991), Preface [w:] Constructivism: Research reports and esseys 1895–1990, „Norwood”, New Jersey.
 • Postman N. (1992), The culture of technology, Cambridge, MA.
 • Postman N. (1995), Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Duleba, Warszawa.
 • Resnick L. (1983), Towards a cognitive theory of instruction [w:] Learning and motivation in the classroom, red. S.G. Paris, G.M. Olson, H.H. Stevenson, New Jersey.
 • Salomon G., Perkins D. (1998), Individual and social aspects of learning, „Review of Research in Education”, t. 23.
 • Saunders W., The constructivist perspective: Implications and teaching strategies for science, „School Science and Mathematics”, t. 92, nr 3.
 • Siemieniecki B. (1996), Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej, Toruń.
 • Siemieniecki B. (2007), Pedagogika medialna, Warszawa.
 • Skrzydlewski W. (1990), Technologia kształcenia, przetwarzanie informacji, komunikowanie: zarys koncepcji środków dydaktycznych, Poznań.
 • Steffe L. (1990), Overview of the action group A1: Early childhood years [w:] transforming early childhood mathematics education: An international perspective, red. L. Steffe, T. Wood Erlbaum, Hildale.
 • Tanaś M. (1997), Edukacyjne zastosowanie komputerów, Warszawa.
 • Vester F. (2006), Myślenie, uczenie się, zapominanie, Bydgoszcz.
 • Walat W. (2007), Edukacyjne zastosowania hipermediów, Rzeszów.
 • Wheatley G.H. (1991), Constructivist perspectives on science and mathematics learning, „Science Education”, t. 75, nr 1.
 • Wygotski L.S. (1978), Mind in society: The development of higher psychological processes, Cambridge.
 • Wygotski L.S. (1986), Thought and language, Massachusetts.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-770696cc-3c97-4273-80ab-db5c36f9019e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.