PL EN


Journal
2016 | 1 | 10-31
Article title

Islam jako religia w ujęciu papieża Benedykta XVIIslam jako religia w ujęciu papieża Benedykta XVI

Content
Title variants
EN
Islam as religion in the interpretation of Pope Benedict XVI
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor podejmuje kwestię rozumienia islamu jako religii przez Benedykta XVI. Zauważając, że papież w czasie swego pontyfikatu poświęcił wiele uwagi muzułmanom, analizuje jego wypowiedzi, by odpowiedzieć na pytanie o status islamu jako religii w nauczaniu Kościoła. Za punkt wyjścia autor przyjął rozumienie religii jako związku człowieka z Bogiem, którą konstytuują następujące elementy: doktryna, zasady życia moralnego, kult, organizacja. Autor wykazuje, że trzy pierwsze elementy są wyraźnie obecne w wypowiedziach Ojca Świętego, zwłaszcza zagadnienia związane z zasadami życia moralnego, zaś element organizacyjny jest tylko implikowany. Ponieważ Benedykt XVI mocno akcentuje, że pojęcie religii, w tym także islamu, nie może być łączone z przemocą, autor poświęca temu zagadnieniu osobny punkt. Przedstawia w nim myśl papieża, który odrzuca przemoc jako zafałszowanie i wypaczenie religii. Ostateczniemautor dochodzi do wniosku, że w świetle przemówień Ojca Świętego do muzułmanów, można przyjąć, iż rozumie on islam jako religię w podanym wyżej znaczeniu. Jednak przemówienia papieża są też podstawą do kolejnego wniosku, a mianowicie że nie we wszystkichmwspólnotach muzułmańskich islam jako religia się realizuje.
EN
The article shows the problem of the Islam as it is understood by Pope Benedict XVI. As we can see, the Pope paid a lot of attention to the Moslems during his pontificate. The author analyses his statements concerning the Islam to answer the question about the status of the Islam as religion in the teaching of the Church. The understanding of religion as connection between man and God, was taken by the author as the point of departure for that. The following elements are the essential parts of that concept: the doctrine, principles of moral life, worship and organization. The author indicates that the first three elements are clearly present in the statements of the Holy Father, especially issues connected with the principles of moral life, whereas the organization is merely implied. Because Pope Benedict XVI stresses strongly that the concept of religion as a whole and the Islam as well cannot be connected with violence, the author dedicates a separate point to that issue. He presents in it the idea of the Pope, who rejects violence as a distortion of religion. Ultimately the author draws the conclusion that he himself assumes an attitude towards religion that is similar to that one of the Pope in the light of his statements. It leads, however, to a further thought that the Islam is not realized as religion in all Moslem communities.
Journal
Year
Issue
1
Pages
10-31
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • I.S. Ledwoń, Kościół a zbawienie w religiach, [w:] M. Rusecki (red.), Wokół deklaracji „Dominus Iesus”, Lublin 2001
 • M. Rusecki, Religia, [w:] tenże i in. (red.), Leksykon teologii fundamentalnej, Lublin-Kraków 2002
 • I.S. Ledwoń, „…i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej, Lublin 2012
 • M. Rusecki, Istota i geneza religii, Lublin-Sandomierz 1996
 • Z.J. Zdybicka, Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin 1993
 • H. Zimoń, Monoteizm pierwotny. Wilhelma Schmidta teoria i jej krytyka w wiedeńskiej szkole etnologicznej, Lublin 2001
 • Benedykt XVI, Sobór źródłem entuzjazmu i nadziei (14 II 2013), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Jesteśmy powołani do prawdziwego dialogu (28 XI 2006), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Muzułmanie i chrześcijanie w dialogu (12 V 2009), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Posłuszeństwo prawdzie umożliwia dialog (11 V 2009), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Historia mozolnej wędrówki Boga z grzeszną ludzkością (17 V 2009), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini” (30 IX 2010), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Medio Oriente” (14 IX 2012), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i refleksje (12 IX 2006), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Znaczenie modlitwy dla budowania pokoju (2 IX 2006), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Dialog między religiami musi się toczyć na różnych płaszczyznach (17 I 2010), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Prawo do wolności religijnej jest pierwszym z praw (10 I 2011), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • M. Rusecki, Traktat o Objawieniu, Kraków 2007
 • Benedykt XVI, Wiara i rozum odrzucają przemoc i totalitaryzm (19 III 2009), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Historia dobroci Boga od stworzenia do zbawienia. Psalm 136 (19 X 2011), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Religia otwiera nowe horyzonty (9 V 2009), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Africae munus” (19 XI 2011), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Byłem pielgrzymem pokoju w Ziemi Świętej (15 V 2009), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Imieniem Boga mogą być tylko pokój i braterstwo (6 XI 2008), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za sprawę pokoju (27 X 2011), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Składajcie odważne świadectwo, że Bóg pragnie pokoju (15 IX 2012), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Byłem pielgrzymem pokoju w Ziemi Świętej (15 V 2009), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Zamiast broni należy importować twórcze idee pokojowe (14 IX 2012), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Łączy nas pragnienie pokoju i poszukiwanie sensu życia (18 VII 2008), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Brońmy razem życia i wolności religijnej na świecie (17 IV 2008), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Pokój jest darem Boga i dziełem człowieka (14 V 2009), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Aby odnaleźć to, co dla wiary najistotniejsze (14 IX 2012), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Kościół liczy na świadectwo chrześcijan w życiu politycznym (21 IX 2007), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • H. Zimoń, Kult. I. W religiach pozachrześcijańskich, [w:] E. Ziemann i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004
 • J. Nosowski, E. Sakowicz, Islam. I. Doktryna. 4. Kult, [w:] S. Wielgus i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997
 • S. Grodź, Meczet, [w:] E. Ziemann i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008
 • A. Wąs, Ramadan, [w:] E. Gigilewicz i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 16, Lublin 2012
 • E. Sakowicz, K. Sakowicz, Miejsca święte. I. W religiach niechrześcijańskich. 2. Miejsca święte w niektórych religiach, [w:] E. Ziemann i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008
 • Benedykt XVI, Ściany nośne wolnego społeczeństwa (7 I 2013), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate” (29 VI 2009), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
 • Benedykt XVI, Twórzmy cywilizację miłości (21 X 2007), [w:] I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7708eee0-8428-4fc3-ae71-82718eb15daf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.