PL EN


2019 | 62 | 1 (129) | 115-130
Article title

Kulturotwórczy potencjał nowych mediów

Authors
Content
Title variants
EN
Culture-generating Potential of New Media
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article is a proposal to answer the question of how we are shaped by the digital experience. Considerations taken in the context of transforming the culture of writing and printing into digital culture, aim to show how our ways of writing and reading, and with them thinking, cognition and constructing and expressing oneself through the increasing access to modern technologies and the Internet, are changing. The research is also aimed at determining the possible consequences of transformations in the field of culture and anthropology. As a starting point, I take Zygmunt Bauman's concept of liquid modernity, Erich Fromm’s ideas on having and being, as well as the analysis of post-media condition by Piotr Celiński, literacy in the era of digital culture by Henning Lobin and network society by Manuel Castells.
Year
Volume
62
Issue
Pages
115-130
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski, Zakład Teorii i Historii Książki, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
References
 • Anioł Włodzimierz (2002), „Mędrcy” Zachodu o globalizacji, „Przegląd Europejski”, nr 2, s. 7–21.
 • Barber Benjamin (2007), Dżihad kontra McŚwiat, tłum. H. Jankowska, Warszawskie Wydaw¬nictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Bauman Zygmunt (2006), Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Castells Manuel (2000), Wszystko, co ma znaczenie to wymiana impulsów w Sieci wywiad z Ca¬stellsem przeprowadzony przez Cliffa Barney’a, „magazyn sztuki”, nr 24, http://magazynsztu-ki.eu/old/globalizacja/globalizacja_tekst_1.htm [dostęp: 2.05.2018].
 • — (2013), Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, tłum. O. Siara, Naukowe PWN, Warszawa.
 • Celiński Piotr (2013), Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, http://www.postmedia.umcs.lublin.pl/ [dostęp: 2.05.2018].
 • Chomsky Noam (2005), O naturze i języku, przeł. J. Lang, Poznań.
 • Deci Edward L., Ryan Richard M. (1985), Intrinsic Motivation and Self-determination in Hu¬man Behavior, Plenum Press, New York.
 • — (2000), The What and the Why of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-determination of Behavior, „Psychological Inquiry”, Vol. 11, No (4), s. 227–268.
 • Dukaj Jacek (2019), Czy to jest człowiek. Rozmawiają Jacek Dukaj i Łukasz Orbitowski, „Książki. Magazyn do czytania”, nr 2 (35), s. 15–19.
 • Eder Maciej (2014), Metody ścisłe w literaturoznawstwie i pułapki pozornego obiektywizmu — przykład stylometrii, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 90–105.
 • Emoticon Style: Interpreting Differences in Emoticons Across Cultures (2013), eds. Jaram Park, Clay Fink, Vladimir Barash, Meeyoung Cha, „Proceedings of the Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, https://www.aaai.org/ocs/index.php/ ICWSM/ICWSM13/paper/view/6132 [dostęp: 2.05.2018].
 • Fromm Erich (2014), Mieć czy być?, tłum. J. Karłowski, Rebis, Poznań.
 • Fukuyama Francis (1996), Koniec historii, tłum. T. Bieroń i M. Wichrowski, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Gadamer Marcin, Horzyk Adrian (2009), Automatyczna kontekstowa korekta tekstów z wykorzy¬staniem grafu LHG, „Computer Science”, 10, s. 37–55.
 • Hackman J. Richard, Oldham Greg R. (1980), Work redesign, Addison-Wesley, Reading.
 • Hendrykowski Marek (2016), Proksemika. Studia z semiotyki i antropologii kultury, Wydawnic¬two Naukowe UAM, Poznań, https://www.researchgate.net/publication/285628064_Prok-semika_Studium_z_antropologii_kulturowej [dostęp: 15.05.2018].
 • Hofmokl Justyna (2009), Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Pro¬fesjonalne, Warszawa.
 • Huntington Samuel (1997), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jan¬kowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Kaufmann Nicolas, Schulze Thimo, Veit Daniel (2011), More than Fun and Money. Worker Motivation in Crowdsourcing. A Study nn Mechanical Turk. Proceedings of the 17th Americas Conference on Information Systems, Detroit.
 • Kollock Peter (1996), The economies of online cooperation: gifts and public goods in cyberspace, Digital Library of the Commons. Indiana University, http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bit-stream/handle/10535/3824/Working_Draft.pdf ?sequence=1 [dostęp: 15.05.2018].
 • Kosiński Michał, Matz Sandra C., Goslin Samuel D., Popov Vesselin, Stillwell David (2015), Facebook as a Research Tool for the Social Sciences. Opportunities, Challenges, Ethical Con¬siderations, and Practical Guidelines, „American Psychologist”, Vol. 70, No. 6, https://bit. ly/2xrm3K8 [dostęp: 25.04.2018].
 • Kubiński Piotr (2016), Gry wideo: zarys poetyki, Universitas, Kraków.
 • Lobin Henning (2017), Marzenie Engelbarta: czytanie i pisanie w świecie cyfrowym, tłum. Ł. Musiał, PIW, Warszawa.
 • Lyotard François (1997), Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska i J. Migasiński, Aletheia, Warszawa.
 • Ostrom Elinor, Gardner Roy, Walker James (1994), Rules, games, and common-pool resources, University of Michigan Press, Ann Arbor.
 • Platon, Fajdros [w:] tegoż, Dialogi, http://www.pistis.pl/biblioteka/Platon%20-%20Dialogi.pdf [dostęp: 15.05.2018].
 • Thompson Clive (2008), If you liked this, you’re sure to love that, „The New York Times Maga¬zine”, November 23, https://www.nytimes.com/2008/11/23/magazine/23Netflix-t.html [dostęp: 15.05.2018].
 • Urbaniak Marcin (2014), Gorzki posmak płynnej nowoczesności. Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej Zygmunta Baumana, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 4, s. 5–27.
 • Weisberg Jacob (2011), Bubble Trouble. Is Web personalization turning u sinto solipsistic twists?, „Slate”, http://www.slate.com/id/2296633/ [dostęp: 25.05.2018].
 • Hosanagar Kartik, Fleder Daniel, Lee Dokyun, Buja Andreas „Management Science” (2014), Will the Global Village Fracture into Tribes: Recommender Systems and Their Effects on Consumers, Vol. 60, No. 4, s. 805–823, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=1321962 [dostęp: 25.05.2018].
 • Wojtyna Miłosz (2018), Narcyzm, obraz, disco polo, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” nr 61 (3), s. 21–37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7709aef2-37b4-45fb-bee5-3f65bbd5a2e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.